onsdag 22 november 2017

Landsbygdsråd igår kväll

Jag deltog i möte med Landsbygdsrådet, Hela Sverige sak leva , igår kväll.

Det är en samling engagerade landsbygdsbor som har stort fokus på sina bygder. Det finns en mycket stor kraft ute på landsbygden som betyder mycket för kommunens attraktionskraft och utveckling.

Som en vän, sa en gång. Det är i mötet med människor som de bästa förslagen mejslas fram i lokalpolitiken.

Vi diskuterade fiberfrågan och hur bredband ska kunna byggas i hela kommunen. Det kom fram för mig helt ny information om att det ännu inte är klart för byggnation i Sevede byanät runt Södra Vi, Gullringen, Flaka. IT-SAM gjorde på kommunens uppdrag en ansökan om medel till detta område från länsstyrelsen som beviljades. Kommunstyrelsen beslutade därefter att överlåta ansökan till byanäten och en annan marknadsaktör. VEMAB har uppdraget att ordna detta. Det är ännu inte genomfört av olika skäl men nu börjar det dra alltför länge ut på tiden eftersom många behöver bredband när Telia klipper kopparnätet för 700 abonnenter i vår kommun i oktober 2018. Digitalisering av trygghetslarm är en annan fråga som också måste lösas före det datumet. De flesta kommunerna i Kalmar Län har redan digitaliserat trygghetslarmen så jag undrar vilka skälen är till varför Vimmerby segar på denna viktiga fråga.

Slutbesiktning av stamfibern mellan Kisa och Vimmerby är inte genomförd enligt en av deltagarna på mötet och ej heller byanäten i Pelarne som Vimmerby fibernät AB äger idag.
Jag anser att kommunen bör tillsätta en arbetsgrupp som ser till att detta blir gjort.

Vi måste också göra en digitaliseringsstrategi för hela kommunen som ersätter det antagna IT-infrastrukturprogrammet som IT-SAM formulerade 2012. Sedan dess har utvecklingen inom digitalisering gått rasande fort så vi behöver verkligen formulera vad Vimmerby kommun vill med digitaliseringen och skapa en gemensam riktning för det arbetet. Även här behövs en arbetsgrupp för framtagandet av en strategi med fokus på hur vi ska använda de digitala möjligheterna strategiskt i vår kommun. http://www.vimmerby.se/PageFiles/3584/Kommunalt%20IT-infrastrukturprogram%20KF%202012-09-24%20§%20157.pdf

Landsbygdsrådet vill också vara delaktig i planeringen av utbyggnad av öppen WI-FI i kommunen. Bygdegårdar och andra mötesplatser på landsbygden skulle behöva öppen wi-fi. EU utlyser 120 miljoner för att göra fler öppna wi- fi zoner och IT-SAM har uppdraget att bevaka denna utlysning och ansöka om medel. Frågan är om vi före dess behöver ha en dialog om vilka delar av kommunen som ska finnas med i ansökan. Det ska jag undersöka under dagen.

Vi diskuterade också hur arbetet för Strärkt lokal attraktionskraft ska implementeras (SLUS) . Carina Östh beskrev ett förslag på organisation som alla ansåg verkade bra. Utgångspunkten är att alla ska arbeta med det övergripande målet i SLUS och med de sex insatsfaktorerna som finns i planen. Varje ort även tätorten ska sedan formera sig med representanter från föreningar, företag, medborgare och landsbygdsrådet samt eventuellt lokala politiker och arbeta med bygdens utveckling. Ingemar Ekelund beskrev hur de i samband med LUP (lokala utvecklingsplaner) som Studieförbundet Vuxenskolan ledde , hade haft stormöten och bestämt några olika saker som de ville arbeta med. Det som blivit utfört är : Bygge av en mack, skapandet av Agne Lindblad-museet, målning av alla husen vid Brunnsparken mm. Om man bestämmer sig för att göra saker tillsammans så brukar det gå bra att få folk att ställa upp, enligt Ingemar Eklund. En riktig eldsjäl i Södra Vi.

Arbetsnamnet för det fortsatta arbetet eftersom förkortningen SLUS är svår att ta till sig är ALLAS VIMMERBY.

Nästa möte är den 1 februari.

Sammantaget var det ett konstruktivt möte med bra dialog och jag ser fram emot nästa möte som äger rum den 1 februari 2018.

tisdag 21 november 2017

IT-säkerhet i kommuner

Lyssnar på P1 om IT-säkerhet.

Mats-Lennart på VEMAB intervjuas om fjärrdrift av vårt kraftvärmeverk.

Jag tänker att vi i KS måste be att få en genomgång av kommunens totala IT-säkerhet vad gäller vatten, värme och avloppsfunktionerna.

Byte av system i Stadshuset av IT-SAM i förra veckan innebar problem med mejlfunktionen och exempelvis socialnämnden har stora krav på dessa funktioner liksom IT-säkerheten.

Själv kom jag inte åt handlingarna i helgen för att förbereda mig inför vårt gruppmöte inför KF. Först på måndagen åtgärdades det problemet.

Jag har dessutom tillgång till handlingar via vårt ärendehanteringssystem som jag inte ska ha tillgång till.

Vi måste gemensamt arbeta för att öka IT-säkerheten inom det offentliga för medborgarnas bästa.

Utmärkelse i jämställdhetens namn

Pressinbjudan från Centerpartiet i Vimmerby

Den 19 november var det den internationella mansdagen och i samband med denna dag vill vi ge ett diplom och en tårta och uppmärksamma en manlig företagare i Vimmerby kommun 2017. 
Vi har bett om nomineringar och fick in sju förslag . Kretsstyrelsen har nu valt den som ska få den första utmärkelsen av detta slag av oss i Centerpartiet i Vimmerby.

Vi har uppmärksammat kvinnliga företagare vid ett flertal tillfällen och nu ska vi i jämställdhetens namn även uppmärksamma manliga företagare framöver. Detta har vi beslutat att göra i samband med internationella kvinnodagen den 8 mars och den internationella mansdagen den 19 november varje år.  

Varmt välkomna till pressträff kl. 10.00 den 21 november.

Magnus Danlid och Ingela Nilsson Nachtweij från kretsstyrelsen delar ut priset. Till vem får ni veta på pressträffen. 

Hoppas vi ses! 

Bättre samverkan mellan politiker och tjänstemän behövs

Kommunfullmäktige har tillsatt en organsiationsberedning med uppdrag att ta fram ett förslag till politisk organisation för nästa mandatperiod.

Alla partier erbjöds plats. SD och L har deltagit sporadiskt. De andra sex partierna har varit mycket delaktiga och beredningen har nu lämnat ifrån sig sitt förslag.

De 6 november presenterades förslaget för media men tyvärr lyckades inte beredningen bli helt enig om förslaget.

Ordförande har skickat ut det på remiss. Ledningsgruppen och KS AU har ombetts att yttra sig över förslaget.

Ledningsgruppen uttrycker ett antal frågor. Bland annat undrar man hur samspelet mellan KS, KS AU och de båda utskotten ska fungera och vilka kostnader som det kommer att innebära jämfört med dagens organisation.

M och S med stör av MP och V föreslår tre utskott under KS medan C och KD vill ha en nämnd med samhällsbyggnadsfrågor, kultur- och fritidsfrågor.

Nu är frågan vem som ska beskriva innehållet i den föreslagna politiska organisationen så att alla vet vad som gäller fr o m den 1 januari 2019.

Centerpartiet grundar sin uppfattning att det behövs en nämnd för de uppräknade verksamheterna på att KS under denna mandatperiod och under den förra mandatperioden fått ansvar för både samhällsbyggnadsfrågorna, kultur- och fritidsfrågorna. KS ska styra och leda kommunen med utgångspunkt från ekonomisk styrning och uppsikt över nämnderna. Vem sköter uppsikten över KS och den verksamhet som KS är satt att sköta? Vem kallar in KS till KS när samhällsbyggnadsavdelningen inte håller budget? Uppsiktsplikten innebär att KS har ett tydligt ansvar att kalla in nämndernas presidie och chef till KS och kräva åtgärdsplaner om nämnden inte håller budget. Detta blir ett moment 22 med nuvarande politiska organisation.

Därför föreslår vi i C en tydligare politisk organisation med tre ungefär likstora nämnder som KS har uppsiktsplikt över men som självständigt sätter sig in i och sköter sina verksamheter utifrån mål och delmål i budgeten. Mål som varje år följs upp i bokslutet.

Det ska bli spännande att lyssna på Lennart Nygren när han presenterar det förslag till politisk organisation som majoriteten har kompromissat fram utifrån Moderaternas förslag. Några frågor kommer han också att få utifrån innehållet och hur KS AU ska bereda budget. Budgetprocessen skulle beredningen hantera föreslog KF utifrån KDS motion om att bredda budgetprocessen så att fler partier skulle bli delaktiga. Men det valde man att inte göra. Hur många partier ska informeras om budgetförutsättningarna. Hur många ledamöter från KS ska bereda budgeten. Jag anser att även ersättarna i KS AU ska vara med på hela beredningen.

måndag 20 november 2017

Marknadsföring av demokratins högsta beslutande församlings sammanträden

Det var bättre förr...

Men på de allra flesta sätt är det mycket bättre i den lokala demokratin än vad det varit på länge.

En sak som jag skulle dock skulle vilja lyfta här på bloggen är att vi berättar mer om vad som diskuteras och beslutas i kommunens högsta beslutande organ och att vi reformerar arbetet i kommunfullmäktige.

Dessa tre steg är en början på det reformarbetet som Leif Carlsson och Leif Larsson tillsammans med Therese Jigsved påbörjade efter valet 2010.

Steg 1. Skriv i annonsen till KF om de viktigaste ärendena som ska avgöras. Annonsera även fortsättningsvis i papperstidningen men komplettera med digitala annonser och på sociala media. Annars når ni troligen inte ungdomar. De läser tyvärr inte papperstidningar i någon större omfattning längre. Den 27 november är det budgetfullmäktige och i annonsen i dagens tidning står det att allmänheten ges möjlighet att ställa frågor. Inget om vilka ärenden som ska avgöras. Vi måste bli bättre på denna medborgardialog och här ser jag ett område där vi behöver förbättra demokratiarbetet och kommunikationen med medborgarna.

Steg 2. Websänd kommunfullmäktiges sammanträden. Detta har jag skrivit en motion om men fick avslag med motiveringen att det krävs textning av webbsändningen och det är för dyrt och besvärligt. Många andra kommuner har webbsändning där man i efterhand kan gå in och lyssna på debatten kring ett visst ärende. Det vore bra för demokratin. Googlar man webbsändning av kommunfullmäktige får man hundratals träffar: Värmdö är ett exempel: http://varmdo.webbtv-kf.se/?20171025

Steg 3. Voteringstavla under sammanträdena. Nu har vi infört digital teknik för alla handlingar. Då är nästa steg att införa digitala omröstningar och upprop inte långt borta. Det borde göras omgående enligt mig.

söndag 19 november 2017

Förnybar energi

Läser mina reflektioner i min dagbok från 2006 då jag började mitt arbete på LRF som energisamordnare för förnybar energi.

Jag skrev en projektplan för Kalmar läns framtida energiförsörjning i samverkan med de gröna näringarna.

Jag föreslår år 2006 ett energisystem i Kalmar Län med SOLENERGI som grund. Följande klimatsmarta energislag föreslås:

- Biobränsle som växer i länet tack vare solen och de gröna växternas fantastiska förmåga att binda in solenergi som druvsocker, stärkelse och cellulosa,

-Solenergi i form av solel och solvärme,

- Vindkraft som drivs av solen

- Biogas som bildas när man rötar växtmaterial, gödsel och matavfall.

- Energiskog (Salix, hampa, hybridasp)

- RME som är bildas av raps från åkern

HVO fanns inte då men det är en biodiesel som skapas av slaktavfall och som har likvärdiga eller till och med bättre egenskaper än fossil diesel tack vare att den är förnybar. Helst ska den inte innehålla palmolja utan vara producerad enbart med hjälp av matavfall.

Vilken energibärare är bäst i framtiden? EL är en fantastisk uppfinning med mycket högre verkningsgrad när det gäller transporter jämfört med ottomotorn. (Biogas)

Vätgasfabrik i Kalmar Län för att driva våra regionaltåg eftersom en elektrifiering är så kostsam. En förstudie om det skulle vara intressant och lite nyskapande, enligt mig. Tomas Holgersson har upplyst mig om dessa möjligheter.

Läste i Vimmerby tidning om ett seminarie för lantbrukare om möjligheter med solel på den egna gården och dess ekonomiska förutsättningar. Enligt mig borde var och vartannat tak på landet bli försett med solelpaneler inom fem år. Att bli mer självförsörjande med en bra ekonomisk kalkyl borde vara svårt att säga nej till.

KF i Vimmerby har möjligheten att säga JA till 500000kr i investering av solel på kommunala fastigheter 2018 och 1,5 miljoner 2019. Det vore ansvarsfullt av kommunens högsta beslutande församling, anser jag och Vimmerby energi och miljö bör snarast bygga fler laddstolpar. Kommunen bör också göra en strategisk plan för att göra en mer klimatsmart fordonsförvaltning. Det har jag skrivit en motion om som kommer till KF den 27 november 2017.

Sedan jag skrev mina rader i min dagbok 2006 har mycket positivt hänt inom förnybar energi i länet.

- More Biogas Småland AB har byggts efter en förstudie som fick Årets LEADER-pris , en Ullbagge av landsbygdsministern 2011. (Jag skrev projektets förstudie i min roll som energisamordnare på LRF) Anläggningen rötar idag gödsel från 20 gårdar tillsammans med matavfall från fem kommuner. Biogasen driver bussar och bilar i hela länet.

- Lennart Svenzén har byggt en av landets största solelanläggningar på Nöbble gård.

- Vimmerby har byggt ett biobränsledrivet kraftvärmeverk

- Moskogen är byggt (Kalmar kommuns stora biobränsleeldade kraftvärmeverk)

- Södra har gjort flera energisatsningar i Mönsterås bland annat vindkraft och stora investeringar på förnybart i processen på bruket.

- Vimmerby solenergi ekonomisk förening har bildats och byggt sin första anläggning hos Mats farne i Vennebjörke. Ordförande är förre KSO Per-Åke Svensson.

- Vimmerby energi har byggt flera laddstolpar.

- Ingebo hagar har byggt flera solelpaneler och kör elbil.

- Västerviks kommun har satsat på biogas och där finns en biogasmack.

- Hagelsrum har byggt en biogasanläggning och planerar nu för fordonsgas.

- Hultsfreds kommun har investerat i vindkraft.

- Hultsfreds kommun har investerat i flera miljöbilar och gör nu en stor upphandling som har ett stort innehåll av miljöbilar.

Kalmar läns riksdagslistor, M, S och C

  1. Jan R Andersson (Kalmar)
  2. Harald Hjalmarsson (Västervik)
  3. Carl-Wiktor Svensson (Högsby)
  4. Jörgen Andersson (Västervik)
  5. Malin Sjölander (Västervik)
Så ser Moderaterna i Kalmar läns riksdagslista ut. 

Noterar att Harald Hjalmarsson är tvåa och att fyra av fem är män. 

Socialdemokraten Thomas Kronsthåhl är tvåa på förslaget till Socialdemokraternas riksdagslista som ännu inte är fastställd och jag är tvåa på Centerpartiets riksdagslista. Tre av fem är kvinnor i toppen på vår lista.

  1. Anders Åkesson, Kalmar, 59
  2. Ingela Nilsson Nachtweij, Vimmerby, 51
  3. Karin Helmersson, Nybro, 42
  4. Jaafar Al Jabiri, Kalmar, 22
  5. Åsa ”Felix” Everbrand, Mörbylånga, 55

Vilka kommer att företräda Kalmar Län på vår länsbänk i Sveriges Riksdag 2019-2022?

Det är ni väljare som avgör det den 9 september 2018. 

Jag har inlett min kampanj på olika sätt. Är inbjuden som talare till Mönsterås Centerparti den 4 december. Jag har startat upp min riksdagskampanjsida om Facebook som på några dagar fått drygt 78 följare. Gilla och följ mig gärna!

https://www.facebook.com/ingelann/

Min kabinväska som ska följa mig på resan mot riksdagen är inköpt. 

Mina profilfrågor kommer att vara hållbar utveckling, förnybar energi, utbildning och småföretagande och så landsbygdsfrågor såklart. VARMT välkomna att följa min resa.


Det blir ett spännande riksdagsval i Kalmar Län.  


lördag 18 november 2017

Klimatsmart fordonsförvaltning

Motion till Vimmerby kommunfullmäktige 20171114

Klimatsmart fordonsförvaltning


Vimmerby kommun är förhållandevis framgångsrika vad gäller klimatanpassad värme och elproduktion tack vare en väl utbyggd fjärrvärme och en stor investering i ett kraftvärmeverk som eldas med lokalt producerat och förnybar biobränsle. Däremot finns mycket att göra vad gäller klimateffektivare transporter. 

Vimmerby kommun har en fordonsflotta som är både omodern och ännu ej klimatanpassad. Därför behöver det göras en transportsatsning där kommunen utifrån den kartläggning som gjorts 2016 av Miljöfordon Syd så att vi anpassar våra transporter och förvaltning/service ur ett kostnadseffektivt och klimatanpassat perspektiv. 

Det finns gott om kommuner och landsting och privata företag som gått före och visat att det går att klimatanpassa sina transporter.

Därför föreslår vi kommunfullmäktige i Vimmerby kommun 

att ta fram en strategisk transportplan ur ett kostnadseffektivt och klimatanpassat perspektiv

att samordna upphandlingen av kommunens fordon ur ett kostnadseffektivt och klimatanpassat perspektiv

att även upphandla förvaltningen/service av kommunens fordonsflotta på ett kostnadseffektivt och klimatsmart sätt______________________________
Ingela Nilsson Nachtweij, Centerpartiet i Vimmerby
 

Vecka 46

Det blir en spännande vecka med många möten, nästa vecka.

Måndag: Utdelning av Centerpartiets pris till en manlig företagare. Priset består av ett diplom och en tårta.

Måndag kväll: Gruppmöte med Centerpartiet. Strategigruppen ska presentera förslaget till valmanifest.

Tisdag kväll: Möte med landsbygdsrådet, Hela Sverige ska leva i Stadshuset.

Onsdag: Arbete på Gamlebygymnasiet

Onsdag kväll: Möte i Högsby med länets valmanifestgrupp som jag är ordförande för i egenskap av vice ordförande för distriktsstyrelse.

Torsdag: Möte om folkhälsoarbete i Västervik tillsammans med Anja Persson från Fabriken.

Torsdag kväll: Informationsmöte med oppositionspartierna i KF inför KF-möte. Budget 2018 ska diskuteras.

Fredag: Gamleby och pedagogiskt naturkunskapsarbete

fredag 17 november 2017

Kommunfullmäktige den 27 november med budgetbeslut 2018

Det är stora problem i kommunen med IT-funktionen och framförallt är det mejlfunktionen som inte fungerar tillfredställande.

IT-SAM byter system och det har blivit många driftstopp på grund av det i slutet av veckan.

Vi har inte fått kallelse till budgetfullmäktige och jag kommer inte in i ärendehanteringssystemet Ciceron idag.

På kommunens hemsida finns dock kungörelsen så här kan ni alla läsa kommunens budgetförslag och Centerpartiets särryrkanden. Över 200 sidor handlingar så det är tur att vi inte längre trycker upp alla handlingar på papper.

Vänsterpartiet kommer att lägga ett helt eget förslag på KF. Deras förslag finns inte med i handlingarna tyvärr.

http://www.vimmerby.se/PageFiles/4798/Kommunfullmäktige-2017-11-27.pdf

Här finns kommunens budgetförslag för 2018.

http://www.vimmerby.se/PageFiles/4798/Budget%202018%20med%20plan%202019-2020%20kommunstyrelsens%20förslag.pdf

Varmt välkomna till Plenisalen som åhörare och vill du ställa en fråga till någon ledamot så finns den möjligheten under åhörarnas frågestund.

Ledamöterna har också den möjligheten och på gruppmötet på måndag ska jag fråga gruppen om det finns någon som har en enkel fråga att ställa till någon av ordföringarna i M och S.

Förslaget till politisk organisation ska presenteras och just nu är det en remissomgången av beredningens förslag.

Ledningsgruppen har formulerat ett yttrande och det är tyvärr oklart hur beslutsgången kring politisk organisation ska ske. När får vi möjligheten att lägga vårt säryrkande om att vi vill ha en servicenämnden med kultur, fritid- och samhällsbyggnadsförvaltningen och att vi vill ha fem ledamöter i KS AU och inga fler utskott under KS.

Inkludering som tema för ett strategiskt samtal

Vi hade styrgruppsmöte med projektet Stärkt lokal attraktionskraft som tagit fram en social lokal utvecklingsstrategi med sex olika insatsområden .

Igår diskuterade vi i grupper hur strategin ska implementeras och hur det ska bli verkstad av det som diskuterats hittills.

Målet är givetvis att strategin ska ligga som grund för nämnder och bolag för att vi tillsammans ska ha samma målbild för hela kommunens utveckling.

Vi ska givetvis fortsätta med strategiska samtal och ett tema som vi diskuterade igår i min grupp är inkludering. Vi måste arbeta ännu hårdare för att minska klyvningen och göra alla som bor i kommunen mer delaktiga i vår utveckling. En av nycketfrågorna är inkludering så att alla känner sig mer delaktiga och därigenom bidrar ännu mer till vår gemensamma framtid. Vi har många utmaningar och problem som på bästa sätt ska få sina lösningar. En av dem är hur vi ska gå vidare med bredbandsutbyggnaden. En annan är hur vi ska få fler i arbete och meningsfull sysselsättning. En tredje är att minska den psykosociala ohälsan och bli en ännu bättre arbetsgivare med mindre sjukskrivningar och förre som drabbas av utmattningsdepression.

Vi måste också få till bättre processer och mer långsiktig planering i kommunen.

Avgörande för hur vi lyckas är att få till konstruktiva samtal mellan kommun, företagare och föreningsliv. En bättre medborgardialog är grunden, som jag ser det. Och att vi ser alla delar av kommunen och arbetar för en god service där människor bor med nära och tillgänglighet till servicen med ett bra bemötande.

torsdag 16 november 2017

Kyrkans mark

I dagens Vimmerby tidning så har Jenn Hultgren intervjuat KSO Tomas Peterson och kykans egendomsförvaltare Bengt Palmkvist.

Båda har uppfattat att den andra parten har bollen så det förklarar varför inget har hänt i denna förhandling. Nu ska KSO ta tag i frågan och det är bra. Först ska Tomas Peterson få komma hem från Afrika (studieresa 10 dagar) men sedan förväntar jag mig att det blir action i denna viktiga fråga.

http://www.vimmerbytidning.se/debatt/centern-satter-press-pa-majoriteten--20171102/

Jag läser kommentarerna under denna debattartikel: http://www.dagensvimmerby.se/debatt/e/16180/oppositionsradet-kop-kyrkans-mark-nu/

Den första kommentaren är skriven av KSO och han undrar om jag anser att kommunen ska köpa oavsett pris. Den 2 november skriver alltså Tomas Peterson följande:

Tomas Peterson (m) 2017-11-02 11:14:47
Till vilket pris som helst, när kommunen redan äger stora markområden nära staden?

Läser man min debattartikel så förstår man att jag önskar politisk kraft in i förhandlingen och givetvis förutsätter jag att KSO gör en så bra affär med kyrkan som möjligt.

Pastoratet har skrivit till egendomsnämnden och KSO skrev ett öppet brev till kyrkan inför kyrkovalet så det finns ett fönster öppet för denna förhandling men då krävs det att man är aktiv från den politiska kommunledningen tillsammans med tjänstemännen. Endast så kan man lyckas i denna förhandling. Jag anar dock att M inte alls är intresserade av denna mark när jag läser ett blogginlägg av Moderaternas förstanamn Micael Glennfalk från juni 2017. Han beskriver att det inte är en bra strategi att köpa kyrkans mark. Det känns mycket bakåtsträvande för mig. Den här marken är mycket lätt att exploatera eftersom det är plan sandmark och ligger i en mycket attraktiv del av kommunen med bra vägar och cykelvägar utan backar in till staden.

http://www.vimmerbytidning.se/bloggar/mitt-perspektiv---micael-glennfalk/ingen-bra-strategi-kopa-kyrkans-mark-20170612/


onsdag 15 november 2017

Styrgruppsmöte för Socail lokal utvecklingsstrategi

Imorgon har vi styrgruppsmöte för Tillväxtverkets demokratisatsning i Vimmerby. Framtagandet av en social lokal utvecklingsstrategi. Den är nu antagen av kommunfullmäktige och huvudsyftet med styrgruppsmöte imorgon blir att mejsla fram hur strategin ska implementeras i kommunen. Det måste ske i nära samverkan mellan kommun, näringsliv, föreningsliv och medborgare.

Imorgon kväll ska vi delta i Sparbenkstiftelsens kvällsaktivitet på Ronja. Temat för kvällen är NÄRA och årets mästerkock Tareq Taylor kommer som gäst. En mycket duktig person , enligt mig.

Det blir en spännande kväll med en del överraskningar och med musik av duktiga Sebastian Åkesson.

Demokratireflektioner

Demokrati är något som varje dag måste förvaltas och arbetas med för att fungera. Det krävs mångas insatser för en bra debatt och där är transparens, tillit och tydlighet , tre viktiga T-ord. Syftet med debatten måste vara att få fram bra och konstruktiva beslut för medborgarnas bästa.

Nu ska kommunallagen uppdateras och det är ju den lagen som i stor utsträckning anger spelreglerna för det lokala demokratiarbetet.

Alla ledamöter och ersättare erbjuds en heldagsutbildning om denna nya kommunallag den 30 november. Extern föreläsare om hot och våld mot politiker är en del av programmet. Resten av dagen ägnas åt föreläsning av kanslijuristen Therese Jigsved. Hon är både mycket erfaren och kunnig på lokal och kommunal beslutsprocess.

Jag ser fram emot att lära nytt och att få resonera om demokratins spelregler i relation till tjänstemannaorganisationen. Den politiska organisationen ska nu hämta in remissyttranden som ordförande Lennart Nygren har beställt. Hur remissvaren ska sammanställas och hanteras är oklart men jag förutsätter att beredningen och/eller KS AU och KS bereder remissyttranden och förhåller sig till dem och bereder det sammanvägda resultatet och förslag till beslut. Jag förutsätter att KF i december ska besluta om politisk organisation för nästa mandatperiod som gäller från den 1 januari 2019 till den sista december 2022. KS AU ska sedan bereda och besluta om arvoden. Vilken tjänsteman som ska göra tjänsteskrivelse är inte klart men förra gången var det kommunens personalchef som sköter detta och det blir det troligen även denna gång. RDB tog beslut om detta inför förra mandatperioden men det beslutet bröts direkt av M och S efter valet.tyvärr.

För att demokratin ska fungera är det viktigt att beslut om politisk organisation som tas före valet respekteras efter valet om det inte är uppenbart att den antagna organisationen är dysfunktionell på något sätt.

Tåguppropet, skriv på vettja

I dagens Vimmerby tidning finns en debattartikel om Tåguppropet av Anders Åkesson. Den handlar om bristerna i den svenska järnvägen. Anders Åkesson uppmanar alla att skriva under tåguppropet för att skicka tydliga signaler att det nu krävs strukturerade satsningar och insatser för att förbättra punktlighet och kvalitet.https://www.centerpartiet.se/taguppropet?gclid=EAIaIQobChMI7KqTyNq_1wIVTBgbCh1zaQ2kEAAYASAAEgKrS_D_BwE

Centerpartiet lägger fyra miljarder mer än regeringen på järnvägen i sitt budgetförslag varav 1,5 miljarder är avsatta till de regionala järnvägarna.

Jag anser också att det behöver göras en förändring av skattebefrielsen för fordon på räls vad gäller drivmedel. Enligt KLTs chef så är denna skattebefrielse ett skäl till varför man inte kör regionaltågen på det förnybara biobränslet  HVO som görs av slaktavfall. KLT fortsätter att köra på fossildiesel trots att det är fullt möjligt att använda HVO. Dieseln är skattebefriad vilket innebär en kostnad på 10 miljoner om man vill byta till ett förnybart bränsle. Bussarna däremot drivs enligt den senaste upphandlingen på förnybar biogas eller HVO. Där finns inte denna skattebefrielse. Denna lagstiftning måste ses över så att vi tills de regionala tågbanorna är elektrifierade kan driva tågen med förnybart bränsle. Centerpartiet arbetar för detta, enligt riksdagsman Anders Åkesson.

Igår formulerade KS AU ett remissvar på Östergötlands transportplan och vi uppmanar vårt grannlän att förbättra Stångådalsbanan och göra de satsningar tillsammans med Kalmar Län som krävs för att öka tågtrafiken mellan Kalmar och Linköping. Vilket skulle gynna alla kommuner längs banan. Linköping behöver samverkan söderut, enligt oss och vi behöver öka Vimmerbys samverkan med Linköpingsregionen, som är vår närmaste ”urbana motor” , knappt tio mil norrut. Vårt hälsouniversitet finns där liksom högskoleutbildningar som våra medborgare vill kunna pendla till. Vi behöver också utöka vår arbetsmarknadsregion norrut med arbetspendling både till och från kommunen. Vimmerby kommun har attraktiva boendemiljöer och Linköpingsregionen har ett behov av arbetskraft från kringliggande kommuner.

Vimmerby, Kinda och Linköping behöver ett ökat utbyte för att alla kommunerna ska växa tillsammans, enligt mig.

tisdag 14 november 2017

Det var i Vimmerby vi föddes

För 110 år sedan föddes hon , på dagen, den 14 november 1907 på NÄS, i utkanten av den lilla staden. Hennes far Samuel August och hennes mor Hanna i Hult var arrendatorer på prästgården Näs och Astrid var nummer två i en syskonskara på fyra. Alla skulle de arbeta med ord och det ansåg deras far vara ”unnerlighet”. Vi är många som idag är innerligt tacksamma för det.

Gunnar Eriksson på NÄS blev riksdagsman för Bondeförbundet 1946 och företrädde länet i landets lagstiftande församling i tio år. Han blev också författare och skrev politisk satir om Svitjod Ingegerd blev redaktör och Stina Hergin blev översättare och författare.

För 51 år sedan, lite drygt så jag dagens ljus på Vimmerby BB. Och jag vill inte göra det vidare märkvärdigt även om det naturligtvis betyder mycket för just mig att mina föräldrar valde att ge mig livet, som nummer fyra på fem år, på en arrendegård i utkanten av den lilla staden år 1966. Mina äldre syskon är födda 1961(Urban) , 1964 (Annki) och 1965 (Eva Lena).

Bland beteshagar, nyponrosor och mjölkkor växte vi upp bland de stenrika magra åkrarna med många kloka och arbetssamma människor omkring oss och en helt sagolikt vacker natur.

Det känns fint att ha den uppväxten.

Allt stort som någonsin byggts har skapats en gång i en människas fantasi, är en av mina favoritrader bland alla texter som blivit en del av vår svenska kultur.

STORT GRATTIS PÅ 110-årsdagen, bygdens stora författarinna, vilken tur att du föddes just i vackra Vimmerby!

måndag 13 november 2017

Lokalt demokratiarbete

Jag noterar att den politiska debatten i Vimmerby fortfarande har sina brister. Vi måste alla hjälpas åt att förbättra den och få fram konstruktiva förslag och samarbeten för att åstadkomma bra beslut för medborgarnas bästa i kommunen.

Spekulationer kring framtida politisk samverkan av en f d KSO som valt att hoppa av pga av hälsoskäl förbättrar inte förtroendet för nuvarande politiska majoritet mellan S och M.

Jag syftar på nedanstående text som är ett utdrag från ett blogginlägg i Vimmerby tidnings bloggsatsning med f d politiker som ska ge sina reflektioner utifrån sina erfarenheter och personliga synpunkter.

Jag har ställt frågan hur dessa texter ska bemötas och Vimmerby tidning är mig svaret skyldig. Blir konstigt för läsarna att svar hamnar på debattsidan vilket frågan om domstolarnas funktion gjorde häromveckan. Flera debattinlägg mellan Göran Svensson och populistiska inlägg av bloggskribenten.

Mitt perspektivs bloggskribent skriver den 13/11 : ”Skulle det visa sig att SD tappar lokala mandat, då kan det öppna för en Allians-majoritet igen i Vimmerby. Om centern och moderaterna kommer överens vill säga. Det senare är långt ifrån troligt idag, då samarbetet (s)+(m), fungerar bra. Oaktat om de tar bra beslut eller inte, så har de ett fungerande samarbete och lugn och harmoni i majoriteten. Till skillnad mot senaste allians-samarbetet. Vi går ett spännande val till mötes!”

Det är ett stort problem för M och S att en av deras samarbetes initiativtagare inte anser att majoriteten tar bra beslut men att samarbetet ändå är bra. Den uppfattningen tyder på att skribenten inte anser att M och S samarbetar bra för gör man det så tar man ju bra beslut, enligt mig. Annars fungerar inte demokratin i dessa båda partiers grupper.

Öppen Wi-FI i hela kommunen

Landsbygdsrådet Hela Sverige ska leva, Vimmerby bjuder in till möte den 21 /11 och i kallelsen fanns en önskan om att kommunerna i Kalmar Län ska tillgodose utvalda delar av kommunen med öppen wi-FI. Låter som en intressant idé att förverkliga i samverkan med marknaden, tycker jag. Öppen Wi-Fi på landsbygden 
höjer tillgängligheten och ökar attraktiviteten

Länsbygderådet för Hela Sverige ska leva i Kalmar län arbetar tillsammans med lokala byalag, sockenföreningar, fiberföreningar etc. för utbyggnad av fiber i hela Kalmar län. Syftet är att alla, såväl på landsbygden som i tätorter, ska ha tillgång till en säker internetuppkoppling. 

Tillgången till snabb uppkoppling för datakommunikation är beroende av tillgång till fiber eller god mobiltäckning genom 4G. På landsbygden är fiber under utbyggnad, vilket ger möjlighet till fast uppkoppling för allt fler boende. Mobiltäckningen är ytterst varierande både när det gäller signalstyrka och kapacitet/bredd

Detta medför att tillgången till IT-tjänster för tillfälliga besökare på landsbygden är ytterst begränsad och därmed osäker. Det gäller för turister som bor i fritidshus, husvagnar eller tält och har behov av att ta emot/sända mail, läsa dagstidningar, utföra betalningar etc. 

I tätorter med hotell och andra serviceställen är tillgången till öppen fiber oftast tillgodosedd. Det är nu angeläget att även landsbygdens mindre orter förses med öppen Wi-Fi. Detta ger också möjlighet att söka de lokala besöksmålen när man är på plats.

Som ett led i att stärka tillgängligheten och öka attraktiviteten för fritidsboende och turism på landsbygden föreslås kommunerna ordna med öppen Wi-Fi i ett antal mindre orter. Lämplig placering kan t ex vara i lokal servicebutik eller befintliga samlingslokaler som vanligtvis finns i ”socknarna”. På respektive kommuns hemsida anges sedan de orter och platser där öppen Wi-Fi är placerad samt öppningskod.


Veckans företagsbesök

Vimmerbys pizzeria och grill fick ett besök idag. Jag har hört att de serverar goda pizzor så då var jag ju tvungen att göra ett kort företagsbesök.

Jag frågade lite om hur det var att driva företag i Vimmerby. De berättade att det var bra men att de behöver bygga ut med ett litet förråd för extra frys och kylskåp.

Då behöver ni söka bygglov så jag tipsade om vem de skulle kontakta.

De berättade även att de startade sin verksamhet den 1 januari 2017 och ägaren sa att han bott i Sverige endast tre år. Han kommer från Syrien. Hans kompis som arbetade där kommer från Irak och har varit cirka 10 år i Sverige.

Vi pratade lite mer om hur man söker bygglov.

tackade för besöket och fick ta ett kort på ägaren och hans farbror som också arbetar i verksamheten.

Och pizzan jag köpte var verkligen god. kan varmt rekommendera ett besök på Vimmerbys nyaste pizzeria och grill.

Vi möts och bygger Vimmerby med ansvar, mod och fantasi

Jag har varit på kandidatutbildning i helgen och där ledde jag ett pass om länets valmanifest.

Vi hade en work shop om vilka frågor som vi ska profilera i länet i valrörelsen. Det blev en mycket bra diskussion som jag även ser att vi kan använda i vårt lokala valmanifest i kommunen.

Vi möts och bygger Vimmerby, med ansvar, mod och fantasi. Det är närodlad politik för mig.

Östra Ceos är nu nästan fullt

Jag läser på kommunalrådsbloggen att Eklunds företagscenter har köpt 11000kvadratmeter mark på Östra Ceos.

Just nu sitter jag med ytterligare ett markförsäljningsavtal på Östra Ceos för underskrift framför mig. Vi säljer 11.600 kvadratmeter til ett pris av 2.262.000 kronor. Köpare är Eklunds Företagscenter i Södra Vi som jag välkomnar till etablering inom Ceos området. Nu är det hög tid för oss att komma fram med avfart från/till rv 23/34 till industriområde Krönsmon. ”

Därmed är Östra Ceos i princip fullt och behovet av att ordna en vettig infart till Krönsmon måste prioriteras.

För mig är det en gåta att Vimmerby kommun valde att bygga 22 hektar industrimark utan att ha en infart klar till området. Det borde ha varit steg ett i det projektet.

Jag vill slå ett slag för förstudier när man ska bygga och göra större satsningar i vår kommun. I en förstudie för Vimmerby kommuns framtida företagstomter så hade det funnits med en plan för infarter till tomterna och hur det skulle verkställas i samverkan med Trafikverket.

Hade det gjorts en noggrann förstudie för Vimmerby fiber så hade man haft ett mycket bättre beslutsunderlag för att kunna styra satsningen i rätt riktning och ha kontroll på projektet.

Nu ska det troligen göras en förstudie av två föreningar i allians för ett arenabygge inkluderat en långsiktig driftkalkyl. Det blir ett viktigt underlag för alla oss som bor och verkar i kommunen.

Översiksplanearbetet och detaljplanearbete kan betraktas som delar av förstudier inför exploateringar.

Ledningsgruppen i samverkan med den politiska ledningen måste bli effektivare i processerna kring större projekt, anser jag.

Förskolebygget är nästa satsning som kräver en minituös process för att den förskola som byggs ska bli optimal för personalen och för barn och föräldrar, anser jag.

Skolstrukturen är en annan fråga där vi nu har fått fram underlag kring prognoser och kostnader per barn på alla enheter vilket är en grund för en långsiktig plan för den delen av kommunens attraktionskraft. En bra grundskola och förskola är centralt för att vi ska få nöjda medborgare och förutsättningar för inflyttning.

söndag 12 november 2017

Jämställdhetsplan på G

Jag läser förslaget till jämställdhetsplan och förvånas över att skälet till avslag på Peter Karlssons motion för att göra Vimmerby kommun mer jämställd 2014 var att planen för lika möjligheter och rättigheter skulle antas.

I förslaget till jämställdhetsplan står det att det finns två olika jämställdhetsdokument i kommunen. En som hanterar det interna arbetet med jämställdhet som alla arbetsgivare enligt lag ska ha. En som handlar om att hela kommunen och framförallt kommunens service ska vara jämställd.(en del i folkhälsoplanen)

Motiveringen för avslag för vår motion var således helt ologisk.

S måste förklara detta i samband med att KF ska anta jämställdhetsplanen i december.

https://www.centerpartiet.se/lokal/kalmar-lan/vimmerby/startsida/nyheter/nyheter/2014-07-28-vimmerby-behover-bli-annu-mer-jamstallt.html

Noterar även att Kalmar kommun diskuterat och ändrat benämningen tjänsteman till tjänstepersonal i sina styrdokument.

Det  finns en intressant artikel om könsneutralisering här. https://www.dn.se/debatt/nar-kon-osynliggors-riskeras-hela-jamstalldhetsarbetet/

Fars dag


Idag ska jag fira min kära far, Bertil Nilsson i Perstorp. Den fjärde i den stora syskonskaran från Flaka utanför Gullringen. Nio bröder och fyra systrar, Arne, , Ajna, Allan, Bertil, Birgit, Elsy, Gullan, Leif, Sven-Bert, Timar, Elving, Sölve och Jonny.

Hildur och John visste att de ville ha många barn och började på A när de gav sina barn namn.

Den tionde fick heta Timar, den elfte Elving och den tolfte Sölve.

De var mjölkbönder i byn Norra Flaka. Innan de köpte den gården så bodde de några år som arrendatorer i Nedre Stjärnevik.

Farmor var en arbetsam och mycket händig människa. Hon hade "snälle hänner" för de gjorde som hon ville. Hon till och med kunde sticka strumpor när hon gick till kyrkan.

Farfar var också arbetsam men dog tyvärr tidigt, endast 62 år gammal, så honom fick jag aldrig träffa, tyvärr.

Pappa är bonde liksom fem av hans syskon. Några yrken som de andra har/haft är frisör, lärare, ingenjör, sjuksköterska, hemtjänstbiträde, byggföretagare mm.

Fyra av syskonen har fått motta guldmedalj av kungen för prickfria mjölkleveranser.

Det får bli en farsdagsmiddag i eftermiddag med kloka samtal om vardagsnära frågor. Samhällsutveckling i det nära perspektivet är ett ämne som alltid intresserat liksom de gröna näringarna. Pappa är djurintresserad och har god hand med nötkreatur. Han började sitt bondeföretagande tillsammans med min mor Gun i Perstorp, som arrendator 1961 med sju kor och två hästar. 1999 avslutades mjölkproduktionen och då fanns det 30 kor i ladugården. Sedan var det köttproduktion tills för några år sedan och nu är det sommarbete av djur från min kusins besättning i Flaka.

Jag har 42 kusiner och säkert snart 100 kusinsbarn. Vilken stor ”släktrikedom”, tycker jag. Tacksam för det och för vår släktträff då vi ses och bryter tankar i Koppetorp i augusti varje år.

Min kusin Amalia Eriksson på Gotland berättar om våra gemensamma farföräldrar via sitt hantverksföretag Hildur2John. Hon återanvänder skinnjackor och skapar fantastisk kuddar, flugor, tofsar mm.

http://www.hildur2john.com/ Filmen som hon skapat är fin och finns på youtube :https://m.youtube.com/watch?v=LmqNfCAuQYk&time_continue=102

Följ henne gärna på instagram. Mycket inspo där, enligt mig.

Ha en fin söndag som känns som årets första vinterdag med minusgrader och lite snö på backen. Krispigt!

https://m.youtube.com/watch?v=LmqNfCAuQYk&time_continue=102

lördag 11 november 2017

Astrid Lindgren 110 år på tisdag

Vimmerby kommun firar att Astrid Lindgren skulle ha fyllt 110 år den 14 november 2017.

Kommunstyrelsens arbetsutskott kommer att finnas vid statyn på torget och förära den med en blomsterkrans kl. 13 med musik i bakgrunden.

Kulturskolan har Astridvecka med många olika aktiviteter hela vecka 46.

Äldreboenden serveras ostkaka denna dag.

Det kommer att märkas att Vimmerby är tacksamma över att just en av världens mest lästa och uppskattade barnboksförfattare föddes just i vår kommun.

Jag minns 100-årsfirandet som igår eftersom sonen var ordförande i elevrådet på Vimarskolan det året och deltog i kransnedläggning på kyrkogården med stort pressuppbåd då.

På torget spelade maken och kulturpristagare Göran Nachtweij för ett helt torg med barn. Solen tittade fram just som han skulle börja spela och det var en riktigt fin dag i Vimmerby den 14 november 2007.

Det kommer att bli fint även på tisdag. En förebild för så många och hennes ord, som betyder så mycket för oss som bor och lever i Sverige, kommer garanterat att leva kvar i vår kultur länge än.


"Hon var minsann ingen liten lort" Hon tog strid för barnen och för demokratin och mänskliga rättigheter och rättvisa. Stor och stark människa, och snäll !


fredag 10 november 2017

Bloggpaus och lite agrenda för nästa vecka

Har haft en blogg paus som ni kanske märkt. Men nu är jag tillbaka här.


Veckoslutet innehåller en kandidatutbildning i Oskarshamn imorgon.


vecka 46


Måndag: Anders W Jonsson, vår förste vice partiordförande besöker Hultsfred . Välkomna till Valhall kl. 18.


tisdag: Astrid Lindgrens 110-årsdag


KS AU sammanträder


torsdag: Styrgruppen för Sträkt lokal attraktionskraft sammanträder.


Torsdag kväll: Sparbankstiftelsens temakväll NÄRA på Romjafredag 3 november 2017

Vision för hela Vimmerby kommun

Tillväxtverket har gett medel till kommunen för att vi ska ta fram en social lokal utvecklingsstrategi. Den är nu antagen i kommunfullmäktige och innehåller ett övergripande mål och sex olika insatsfaktorer. 

Kommunens ledningsgrupp efterfrågar en övergripande vision kopplad till den sociala lokala utvecklingsstrategin. Visionen ska ligga som en grund för framtagandet av nämndsmål enligt kommunens styrkort. 

Det har under en längre tid pågått ett politiskt samtal i framförallt KS AU som letts av Helen Nilsson kring hur kommunens vision ska tas fram. En av utgångspunkterna är att den ska vara partipolitiskt obunden. 

Helen Nilsson föreslog på KS AU senast att KS ska utse tre ledamöter som får uppdraget att ta fram ett förslag till vision för kommunen till december månads KS-sammanträde. Gruppen som utsågs består av Eva Berglund, Marie Nicholsson och Peter Fjällgård. Det ska bli spännande att se vad förslaget blir.

Andra kommuner arbetar på ett annat sätt för att ta fram en vision. 

Eksjö kommun har lagt ut en enkät som de uppmanar medborgarna att svara på. Enkätsvaren ska sedan ligga till grund för Eksjö kommuns vision. 

http://www.eksjo.se/politik/ny_vision

Eksjö har också gjort en film som finns på youtube som berättar om framtagandet av en ny vision. 

Norrköpings kommun gjorde också en grundlig medborgardialog med syftet att ta fram en vision. 

Sedan kvarstår frågan vad en vision är. Är det en slogan? Eller är det mer en beskrivande text för framtidens samhällsbygge? Hittar en definition på Skövde kommuns hemsida: 
"En vision beskriver ett önskat framtida tillstånd och behöver inte kunna mätas eller vara helt realistiskt, utan visar en målbild som talar om hur till exempel ett samhälle ska utvecklas."

Nuvarande vision för Vimmerby kommun som sträcker sig till 2022 formulerades av alliansen och S lade ett motförslag i KF.  

Alliansens vision för Vimmerby kommun antagen i december 2012 : http://www.vimmerby.se/PageFiles/324/Visioner%20och%20övergripande%20mål%20för%20Vimmerby%20kommun%202012-2022%20-%20KF%202012-12-17%20§%20245.pdf

På sidan 11-12 finns Socialdemokraternas förslag till vision för kommunen: http://www.vimmerby.se/Global/Politik%20och%20förvaltning/Kommunstyrelsen/KS%20protokoll%202009-2012/2011-03-01%20Protokoll%20kommunstyrelsen%20.pdf

Avslutningsvis vill jag rekomendera alla att läsa det senast antagna tematiska tillägget till översiktsplan över tätorten Vimmerby. Noterar att det vore värdefullt att byta till sig marken norr om staden av Kyrkan. Det finns en hel del detaljplaner även om det saknas en del för att vi ska kunna bygga fler bostäder. Att återkalla detaljplaneuppdraget för VOK-skogen / gamla skjutbaneområdet är i linje med denna plan som antogs i september 2015 (revidering feb-16) . http://www.vimmerby.se/PageFiles/1762/Del%201%20-%20inledning%2C%20förutsättn.pdf
torsdag 2 november 2017

Remissvar på transportplanen och regionala resurser ska satsas enligt Ulf Nilsson

Den sista november, på ANDERS-dagen ska remissyttranden på förslaget till Nationell transportplan vara inlämnat. 

Jag förväntar mig att Vimmerby kommun lämnar in ett tydligt svar att det dels krävs mer resurser för att både underhålla och upprusta Stångådalsbanan men även att det behövs insatser på våra riksvägar runt Vimmerby för att Trafikverket inte ska minska hastigheten till 80 km/h. 

Jag läser i Regionförbundets nyhetsbrev att

Regionförbundet kommer tillsammans med Handelskammaren att bjuda in ett antal företag till frukostmöte den 15 november i Oskarshamn. Syftet är att diskutera remissvaret på den nationella planen för infrastrukturen. Ambitionen är att lämna ett gemensamt remissvar som även ett antal näringslivsföreträdare ställer sig bakom.

Det vore värdefullt att ett antal Vimmerbyföretag närvarar liksom någon från näringslivsenheten eller kommunchefen (i avsaknad av utvecklingschef) . 

Jag läser också ett referat från ett möte i Kalmar om transportplanen:

Järnvägar ska finansieras genom de nationella transportplanerna som tas fram vart 4:e år. I de senaste regionala transportplanerna, som tas fram med samma tidtabell, har dock länet valt att lägga en stor andel av sina medel för att upprusta och höja kvalitén på de regionala järnvägarna. Men det behövs mycket mer – att bygga och upprusta järnvägar kostar mycket.

Inför det nu pågående arbetet med transportplaner förs också diskussionen om hur de föreslagna höghastighetsbanorna ska finansieras. Karin Svensson Smith menade att dessa bör byggas med annan finansiering än genom medlen som avsatts för det övriga transportnätet. Hon nämnde bland annat att Sverige kan göra som många andra länder, d.v.s. att lånefinansiera höghastighetsbanorna. Det skulle ge utrymme för satsningar på regionala banor som Stångådals- och Tjustbanorna.

Det måste vara slut med att göra provisorium i upprustningen av de bägge banorna, uttrycktes det på mötet. Kalmar har många stora tillverkande företag, ex. Scania, Södra, Xylem, som är beroende av goda transportmöjligheter för att få ut sina varor. Länet är också sommartid landets största besökslän efter de tre storstäderna. Det finns en mycket stor livsmedelssektor i länet. Företagen, turisterna och arbetsmarknaden i länet behöver bättre kommunikationer och där de regionala järnvägarna oerhört viktiga. Det handlar dels om miljön och klimatet, dels om den snabbare restiden och komforten som järnvägen ger.  

Vid mötet uttryckte flera av deltagarna att de prognosmodeller som används inte är tillförlitliga. När bedömningar görs över bristerna i järnvägssystemet bör mål sättas upp för hur man vill att utvecklingen ska bli – inte bara se på framskrivningar av nuvarande trender.

Igår var jag en av Vimmerby kommuns representanter på Infrastrukturkansliets möte om Stångådalsbanans och Tjustbanans möjligheter i Linköping. Slutsatsen för mig efter den dagen är att Kalmar län har bestämt sig. Nu ska det äntligen bli en satsning på dessa båda tågbanor. Regionförbundets ordförande Ulf Nilsson var mycket tydlig när han beskrev att det planeras för en resursförstärkning/medfinansiering från Regionförbundet/ Landstinget för att höja standarden på Stångådalsbanan och Tjustbanan. 

Åke Petersson som var en av initiativtagarna till innehållet till programmet beskrev hur det satsades 300 miljoner på 90-talet och att det var tänkt som en nystart för banorna med kungen som återinvigde sträckan Hultsfred-Kalmar 1996. MEN det planerades för fortsatta upprustningar som tyvärr inte har inträffat sedan 1996. Därför är det mycket glädjande att Regionförbundet nu i sista sekunden innan Transportplanen ska antas av regeringen i april ger ett tydligt besked att man vill satsa på länets tågbanor. 

Trygghet och polisnärvaro i hela landet.

Hultsfred gör nu ett polisupprop.

http://www.vimmerbytidning.se/nyheter/hultsfred/-plundra-oss-inte-pa-var-polis--20171031/

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=86&artikel=6811187

Jag skulle vilja haka på deras kampnaj för även i Vimmerby behövs fler poliser eftersom det har varit många olika brott den senaste tiden och känslan är att kriminaliteten ökar i takt med ett minskande antal poliser i yttre tjänst i våra landsbygdskommuner i Sverige. 

Polisinsatserna koncentreras till storstäderna eftersom brottsligehten är ännu större där. Det finns en risk att landsbygdsborna helt enkelt kapitulerar och inte ens anmäler brott eftersom många uppgivet konstaterar att det saknar betydelse att anmäla ett inbrott eftersom det ändå inte kommer någon polis och utreder brottet. Då blir det en ännu värre situation efterson polisen bemannar utifrån brottsstatistik. 

Brott måste anmälas och vi måste få fler poliser i våra landsbygdskommuner. 

Vi i C gjorde en namninsamling förra sommaren/hösten och det blev en kraftfull reaktion från länsborna att det behövs fler poliser i Kalmar län. Annie Lööf och Johan Hedin lämnade över de 5000 namnen till rikspolischefen. Nu är det dags att lyssna, rikspolischefen!

onsdag 1 november 2017

Skolfrågan i Vimmerby

Vimmerby kommun har ett mycket högt födelsetal och samtidigt en ganska stor inflyttning till kommunen. Det innebär stora möjligheter och vi i C ser detta som en mycket bra utveckling av hela vår kommun.

Därför blir jag beklämd när M och S fortfarande inte ser den potential och de förutsättningar som finns i Brännebro, Tuna, Rumskulla och Djursdala skolor. Faktum är att vi hade haft 143 fler barn att inrymma i redan överfulla skolor i Vimmerby om M och S hade fått göra som de ville 2015 och lägga ner fyra landsbygdsskolor och två förskolor på landsbygden. Ytterligare 40 förskolebarn hade då behövt inrymmas i redan överfulla förskolor. 

Lösningen för att inrymma de 143 grundskolebarnen hade troligen blivit ytterligare kostsamma paviljonger intill Vimarskolan och Astrid Lindgrens skola. Det har rredan placerats två paviljonger vid AL för att inrymma de elever som skolan utökats med där 2016 trots att det finns befintliga tillfälliga lokaler som hade kunnat användas. Deloitte-huset, Ringvägen och Grankotten till exempel. 

KSO Tomas Peterson förklarade igår att M och S inte vill satsa på att inrymma förskoleavdelningar i Djursdala och Brännebro och bygga om till modern ventilation för 2,1 miljoner i Djursdala och för 2,7 miljoner i Brännebro skola. Skälet är att M och S inte vill satsa på de lokalerna i kransorterna då de inte ser en långsiktig skolverksamhet på dessa orter. I klartext så tolkar jag Tomas Peterson som att skolorna i Brännebro och Djursdala inte ska bedrivas efter valet 2018. 

Jag anser att M och S redan före valet ska ge ett tydligt besked om hur de vill göra med landsbygdens skolor efter valet och hur de planerar för att inrymma de 105 barnen som grundskolan enligt prognosen kommer att utökas med inom en femårsperiod. Är det en helt ny högstadieskola eller en helt ny låg- och mellanstadieskola inne i Vimmerby som man vill bygga inom fem år eller hur ser planen ut? 

Centerpartiet diskuterar denna fråga vid nästan varje gruppmöte och det besked som jag hittills kan ge er alla är att C i Vimmerby vill behålla och utveckla, inte avveckla landsbygdskolorna och undersöka möjligheterna att erbjuda skolbuss från ST 1, Bullerbyn, Kohagen, Hultet till Djursdala skola. 

Julen 2015 delade vi ut detta julkort på Tomasmarknanden och till många av kommunens invånare. Vill påminna er om att vi kommer att fortsätta att kämpa för att hela kommunen ska utvecklas och vi i C ser en stor potential för att öka kommunens attraktionskraft genom att erbjuda boende med hög kvalité på landsbygden. Då behövs både förskola och skola på de orter där vi finns idag. Strandnära boende och landsbygdsboende är en av de starkaste skälen till att människor flyttar idag enligt Kairos Future. Jobbet kan man delvis ta med sig till det livsstilsboende man önskar. Välkommen till framtidens Vimmerby!