fredag 20 oktober 2017

Karlberstomten

Jag tror att det var 2012 som KS beställde en detaljplan för den övre delen av Karlberstomten. Idag har jag efterfrågat den eftersom det vore möjligt att få till en snabb byggnation här om det finns detaljplan. Tanken var att bebyggelsen skulle vara en fortsättning på den bebyggelse som redan finns på Båtsmansbacken. 

Läget är mycket centralt så detta vill jag att vi tittar på och gör en markanvisningstävling kring. 

Kyrkans markbyte behöver också snabbas upp och en detaljplan där för 100 villatomter vore bra att få till snarast. 

Bostadsbristen är stor i Vimmerby. Vi behöver arbeta konstruktivt och storskaligt med den frågan. 

torsdag 19 oktober 2017

Sysselsättning i olika branscher i Vimmerby kommun

Spännande utveckling av Vimmerbys arbetsmarknad nu.

Landsbygden levererar. Ökningen av tjänster inom jord och skogsbruk är extremt stor liksom företagstjänster, hotell och restaurang mm. Den största procentuella ökningen har skett i Sektorn kulturella och personliga tjänster i Vimmerby. Starkt samband med besöksnäringen och vår kära Astrid Lindgren , tror jag. 

Detta info möte ligga till grund för kommunens strategiska planering, tycker jag. 

Orsaken till att sektorn Utbildning minskar med över hundra tjänster skulle jag vilja veta mer om. 

Fälldinpristagaren Roland Åkesson på besök

Centerpartiet i Vimmerby hade ett välbesökt och mycket bra kretsmöte igår kväll på anrika Storebro herrgård. Den nya ägaren Tord Hjärpe visade oss runt och var en utmärkt värd för oss. Mycket intressanta berättelser om herrgården som snart är 200 år gammal. Ibland önskar man att väggarna kunde tala. 

Storebros eldsjäl Ivar Gustafsson lär ha stått vid den fina flygeln, smekt fernissan och förklarat för medarbetarna som byggde båtar att så här blank ska finishen i båtarnas inredning vara...

Kvällen inleddes av Roland Åkesson som beskrev utifrån sina erfarenheter som KSO i Mönsterås under hela 30 år hur vi i Vimmerby skulle kunna arbeta för att återta ledarskapet. Roland Åkesson utgick från vår strategidag i Ytterbo bygdegård i januari där han också medverkade och flyttade fram oss till att fokusera på valdagen 9 september 2018 och vad som behöver göras innan dess. 

Vi behöver skapa en berättelse om det Vimmerby som vi vill skapa tillsammans med medborgarna. 

Efter Roland Åkessons föreläsning gjorde vi en SWOT under ledning av Jacob Käll och det arbetet ska ligga till grund för vårt valprogram. 

En bra kväll med mycket energi och samtal om aktuell politik blandat med fokuserat arbete för att vinna val. En bild från vår träff i januari 2017. 

onsdag 18 oktober 2017

STÅNGÅDALSBANAN och TJUSTBANAN

I Stadshusets foajé finns nu en utställning om Stångådalsbanan som Infrastrukturkansliet har gjort.

Den 1 november samlas många intressenter till ett seminarie om Stångådalsbanan i Missionskyrkan i Linköping. Jag förväntar mig att Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartisterna i Linköpings kommunstyrlese är på plats så att vi kan diskutera värdet och behovet av Stångådalsbanan och Tjustbanan. De har nämligen drivit igenom ett oenigt beslut om att gå ur samverkan via Infrastrukturkansliet. C och KD i Linköpings KS ville fortsätta att samverka för Stångådalsbanan. 

Transportplanen som beslutas i april 2018 innehåller i dagsläget inga satsningar på Stångådalsbanan och Tjustbanan. Den regionala transportplanen innehåller små poster till banorna. 

Vi måste verkligen berätta om vad tågbanorna betyder för oss som bor söder om Linköping med nära anknytning till Linköpingsregionens "motor". Kinda, Vimmerby och Västerviks kommuner är viktiga för Linköpings kommuns attraktionskraft och utveckling. Inte minst pendlingsmöjligheterna för oss som bor längs Stångådalsbanan vad gäller studier och arbetsmarknad kräver moderna tågförbindelser. Linköpings kommun måste kunna se samverkan med landsbygdskommunerna söderut för att optimera sin kommuns utveckling. Linköpings kommun förlorar på att isolera sig. "Den som är väldigt stark måste också vara väldigt snäll" sa Pippi redan på 50-talet. Den devisen gäller än idag, anser jag. http://astridlindgrensvarld.se/parken/kliv-rakt-in-i-berattelserna/pippi-langstrump/

Linköpings kommun är stark och måste enligt mig överväga att vara "snäll" mot sina grannkommuner i alla väderstreck. Välkomna åter in i samverkan för att vi tillsammans ska stärka hela regionens attraktionskraft i östra Sverige. Infrastrukturfrågorna är livsviktiga för oss alla för att knyta samman och ge oss förutsättningar att växa. Stad och land, hand i hand! 


Bostäder till alla, skolbyggnader och kommunens affärer.

Helen Nilsson, Jan Erixon och jag for till Mönsterås igår och deltog i länsstyrelsens seminarie om hur vi ska lyckas bygga fler bostäder i länets kommuner. 

Kalkylen för nybyggnation är svår att få ihop och det är flera orsaker till det. Avskrivningsregler, dyrt att bygga i högkonjunktur mm. 

FB bostad har redan sålt de 16 bostadsrättslägenheterna som planeras där begravningsbyrån ligger idag men ännu är inte affären klar mellan kommunen och FB Bostad. Min uppfattning är att målet för affären ska vara ett nollsummespel för detta fina centrala läge och de 16 bostäderna här ska inte till någon del bekostas av alla skattebetalare i kommunen. 

Karlbergstomten, Fanértomten, Vimmerby Fiber, Eken, Krönsmon är exempel på affärer som gått med stora förluster och som kommunen tvingas skriva ner vilket innebär att skattebetalarna får bekosta stora delar av dessa affärer. Kommunen måste bli bättre på att göra affärer och det har både tjänstemannaorgansiationen och politiken ett gemensamt ansvar för, enligt mig. 

Vimarhem planerar ett bygge på Pistolsmeden i fyra våningsplan med en gruppbostad på plan ett. Beräknad investeringskostnad är 60 miljoner. 

Kommunens investeringsbudget exklusive de kommunala bolagen för 2018 är troligen cirka 56 miljoner. Då är varken en ny förskola eller utbyggnad av Vidala inkluderad eftersom de byggnationerna planeras till 2019-2020.

En lång rad småposter innehåller de 56 miljonerna och hur BUN ska inrymma grundskolans utökade antal elever finns inte med i årets investeringsplanering. En ny skola för 150 miljoner är uppbokad år 2022-2030. 

Paviljonger är enligt mig den absolut sämsta lösningen långsiktigt eftersom det både blir dyrt och undermålig kvalité på paviljonglösningar jämfört med ombyggnationer eller nybyggnationer. Det som vi i C kan konstatera när vi jämför kostnader för olika enheter inom Vimmerbys grundskola är att lokalkostnaderna är avgörande för verksamhetens kostnader, inte personal eller skolledning. Renovering /nybyggnation av Vimmerby gymnasium och Lundens förskola har inneburit att dessa verksamheter fått en betydligt högre driftkostnad än tidigare och jämfört med andra kommuner. Helt riktiga investeringar även om Lunden var extra påkostad. Därför krävs en grundlig genomgång och presentation av flera scenarier framåt för att vi ska kunna ta rätt beslut om skolans framtida behov och kunna klara ökade driftkostnader utan att verksamhetens kvalité försämras. 

Hur tycker Du att Vimmerby kommuns skolor ska utvecklas? Ska vi bygga ett högstadium på AL? Ska vi erbjuda fler att nyttja det fria skolvalet och erbjuda skolskjuts från tätorten till en ytterskola? Ska vi bygga en ny skola?  

tisdag 17 oktober 2017

Oktoberrockad i Centerpartiet i Vimmerby

Idag kl. 10 har vi pressträff om Centerpartiets oktoberrockad som gruppen beslutade om igår. 

Håll utkik i mediarapporteringen! 

måndag 16 oktober 2017

Trappa till lekplatsen från plan 2, LILLA LUNDEN.

Som mamma och politiker blir jag orolig när jag ser den trappa som går från den övre paviljongen ner till lekplatsen på baksidan av de tillfälliga paviljongerna som hyrts på fem år från Finland. 

Det kommer att vara tillagningskök i dessa tillfälliga paviljonger vilket är kostsamt men givetvis bra för verksamheten.  

Kostnaden per barn i dessa paviljonger jämfört med kommunens billigaste förskoleplatser som finns på Skogsbacken ett stenkast från Lilla Lunden vill jag ha reda på snarast. 

En av de få sakerna som M och S i Vimmerby har verkställt under denna mandatperiod är dessa tillfälliga paviljonger. Jag är inte imponerad eftersom jag hellre hade sett att vi använt befintliga lokaler för tillfälliga lösningar så att förkoleplatser kan erbjudas snabbt. Ett olagligt intagningsstopp har också hunnits med liksom att förvaltningschefen har avsagt sig arbetsmiljöansvaret för förskolan.

Vem som nu har arbetsmiljöansvaret i förskolan är oklart. Men troligen är det nämnden tills de har delegerat och förvaltningschefen har återtagit arbetsmiljöansvaret. Som jag förstod det så kommer inte det att ske förrän KF tagit nämndsbudgetbeslut i slutet av november. 

Vem vill arbeta på andra våningen och ha denna trappa för de 20 barnen på avdelningen som ska ner och leka på den fina lekplatsen. En grind måste väl installeras, antar jag. 


Budgetberedning i em och förskolornas placering i hela kommunen.

Centerpartiet kommer att lägga ett eget budgetförslag 2018 som utgår från vår närodlade politik. KS AU har budgetberedning i em och det finns ett utkast till budgetförslag 2018 på bordet. 

Jag noterar att det avsätts blott 40 miljoner 2019-2020 för att bygga en ny förskola i VOK-skogen. Det kan ju inte räcka till 10 avdelningar.

Vi frågade medborgarna på marknaden i lördags om hur stor förskola de vill ha. 64 ville ha 4 avd. 9 personer ville ha 6 avd, 10 avd 12 personer. Pratar man med personalen så vill de ha 4 avdelningar på grund av smittrisken. Magsjukor, löss och annat snurrar runt på de stora förskolorna.

Platsen är också intressant och där förespråkar vi i Centerpartet att man fortsätter att diskutera med Kyrkan så att det blir möjligt att bygga norr om Vimmerby intill de stora bostadsområdena Hultet och Kohagen där det pågår generationsskifte med många småbarnsfamiljer som inflyttare de kommande åren. Vi kan inte ha 20-25 förskoleavdelningar i samma del av Vimmerby, i ett av de mest använda friluftsområdena. Idag är det 6 på Lunden, 4 på Lilla Lunden och  5 avdelningar på Skogsbacken dvs 15 avdelningar och så kommer det att vara den närmaste femårsperioden. Det finns tid att planera för nya förskoleavdelningar och först ut för oss i C är att bygga till 2 avdelningar i Djursdala skola, 2 avdelningar i Brännebro, 2 avdelningar i Södra vi och därefter 4 avdelningar norr om Vimmerby. Så ser vår närodlade politik ut.Kom gärna med synpunkter på den. 

söndag 15 oktober 2017

Alliansbygge?

Kommer M att öka med en ny partiledare? 

Tiggeriförbud känns som en högervridning av politiken liksom MUFs utmaning om att avskaffa LAS. Satsning på miljö- och klimatfrågor och landsbygden samt företagandet kan förena M och C. 

Dagens Vimmerby har frågat och 265 personer har svarat.

Intressant hur Vimmerbybor svarar på frågan om hur M kommer att utvecklas med Ulf Kristerson som partiledare. 

På det lokala planet har Marie Nicholsson meddelat att M i Vimmerby kommer att ge ett besked om hur partiet vill samverka efter deras gruppmöte i december och i Vimmerby tidning uttryckte hon att väljarna får ett besked om det i januari.

C kommer att gå till val som enskilt parti och invänta valresultatet innan samverkan diskuteras mer ingående, skulle jag gissa men det får C-gruppen meddela när gruppen diskuterat den frågan färdigt. 

Peter Högberg visionerade i juni 2014 om samverkan så här http://www.hogbergstankar.se/?p=481

Marie Nicholsson beskriver vad M-stämman beslutat. Undrar vad S i Vimmerby anser om dessa beslut. 

"Jag är så stolt över mitt parti. Hela helgen har jag följt debatten och de beslut vi har tagit för att bygga ett starkare, tryggare Sverige. Där vi både ställer krav och samtidigt erbjuder människor möjligheter att ta tillbaka kontrollen över sina liv."

Beslut som M-stämman fattat:

✅ MIGRATION

Krav på språk- och samhällskunskapstest för medborgarskap.

Kravet på hemvist i Sverige förlängs med två år.

De som försörjer sig själva ska få bli medborgare tidigare.

Medborgarskap ska kunna återkallas vid oriktiga uppgifter eller mutor.

Medborgarskap ska få återkallas vid terrorbrott om personen har dubbelt medborgarskap.

Tillfälliga uppehållstillstånd ska vara huvudregel.

Uppehållstillstånd ska permanentas om den invandrade har egen försörjning.

Försörjningskrav för anhöriginvandring ska skärpas och bygga på jobbinkomster.

Direktavvisning av asylsökande till annat säkert land ska kunna ske i krislägen.

Asylsökande ska vara tvungna att bo på Migrationsverkets asylboenden.

Lagkrav på att asylsökande ska bidra till att klarlägga sin identitet.

Preskriptionstiden på fyra år för avslag på asylansökan ska börja räknas från att personen har lämnat landet.

Fler inre utlänningskontroller och oftare förvarstagande av personer som ska utvisas.

Skärpta straff för olovlig vistelse i landet.

Förbud för kommuner att ge långvarig hjälp till illegala invandrare.

EU ska på sikt bara ta emot kvotflyktingar.

Asylansökan ska göras utanför EU.

✅ LAG OCH ORDNING

Inför ett nationellt förbud mot tiggeri, efter utredning.

Utred möjlighet till anonyma vittnen.

Zonförbud. Personer som skapar otrygghet ska kunna förbjudas vistas på vissa platser.

Ökade befogenheter för kommunala ordningsvakter. Utred statlig finansiering

Polisen ska få bedriva kameraövervakning utan tillstånd på brottsutsatta platser.

Storsatsning på kameraövervakning i utsatta bostadsområden.

10 000 fler polisanställda till 2025.

Dubbla straff för gängbrottslingar vid vissa brott.

Skärpta straff för den som döms för flera brott samtidigt.

Skärpta straff för bostadsinbrott och grovt sexuellt ofredande.

Även mindre grova brott, som ger mellan ett halvår och ett år i fängelse, ska oftare leda till utvisning.

Ta bort straffrabatten för 18–21 åringar.

Dömda ska efter avtjänat straff kunna förbjudas att vistas på vissa områden.

✅ SKATTER OCH BIDRAG

Nytt jobbskatteavdrag så att normalinkomsttagare får 500 kronor mer i månaden.

Sänkt skatt för pensionärer.

Tak för hur mycket bidrag ett hushåll kan få sammanlagt.

Invandrare måste kvalificera sig för full tillgång till bidrag genom eget arbete.

Sänkta tak i a-kassan och bortre gräns för a-kassa/aktivitetsstöd efter tre år.

Avtrappning av sjukpenning från dag 90 och återinför bortre gräns.

✅ JOBB

Inträdesjobb med lägre ingångslön och slopad arbetsgivaravgift i tre år.

Höjt tak för rutavdrag till 75 000 kronor per person. Fler tjänster ska omfattas.

Arbetsförmedlingen ersätts av Jobbcenter med smalare uppdrag.

Turordningsregler ska i högre grad baseras på kompetens.

✅ VÅRD OCH SKOLA

Skolplikt till 18 år för de som inte har nått behörighet till gymnasiet.

Ny skolform, yrkesskola, för främst nyanlända. Från 16 år.

Satsa på primärvården. Överför resurser från sjukhusen.

Det fria vårdvalet ska gälla även den högspecialiserade vården.

Återinför kömiljarden för att kapa vårdköer och utvidga den.

✅ FÖRSVAR

Moderaterna vill i princip fördubbla försvarsutgifterna . De ska omfatta två procent av BNP inom tio år.

Moderaterna ska tillsammans med resten av den borgerliga alliansen driva frågan om snabbt svenskt Natomedlemskap.

Moderaterna är för att i regeringsställning bibehålla den aktiverade värnplikten.

✅ ÖVRIGT

Höj maxhastigheten på motorvägar till 130 kilometer i timmen.

Öka högsta tillåtna yta för Attefallhus från 25 till 32 kvadratmeter.

Friare hyressättning ska nås via blocköverskridande politisk överenskommelse.

Vecka 42

Ornitologerna har fest på Öland, vecka 42. Det har Livfens berättat om.

Min vecka ser ut så här:

Måndag: Budgetberedning, Information av BOKLOK för KF, gruppmöte med C inför KF den 23/10
Tisdag: Möte om multiarenans förstudie, seminarium i Mönsterås om BOSTÄDER FÖR ALLA
Onsdag: Kretsmöte med Roland Åkesson på Storebro Herrgård.
Torsdag: Regiondag i Hultsfred
Lördag: Öppet hus på Gamlebygymnasiet

lördag 14 oktober 2017

Grundskolans elever måste få plats

Vi i KS AU beställde prognoser för antalet elever och kostnad per elev och enhet i både grundskolan och förskolan.

Nu har siffrorna kommit och jag noterar att det var tur för Vimmerby att skolorna i Tuna, Gullringen, Rumskulla och Djursdala inte lades ner 2016. Det finns idag 143 elever som går i skola där idag och ytterligare 105 elever ska inrymmas i de nio skolenheter som vi har inom en femårsperiod och ytterligare 103 inom en tioårsperiod. 

Hade kommunen lagt ner de fyra skolorna så hade det varit 143 plus 208 elver som skulle beredas plats på de fem kvarvarande enheterna i Frödinge, Storebro, Södra Vi och tätortens redan överfulla enheter på AL och Vimar. 

Hur skulle 351 elever få plats? 

Nu måste BUN göra en plan för att inrymma 208 elver inom 10 år varav 105 inom den närmaste femårsperioden.Jag vill snarast se den planen på bordet så att fastighetsavdelningen får möjlighet att agera utifrån de behov som finns. Brännebro och Djursdalas skolor bör snarast byta ventialtion och Djursdala skolas byte av värmesystem finns äntligen med i investeringsbudgeten för 2018. Den borde ha varit gjord för minst 10 år sedan eftersom det finns mycket bra teknik som kan ersätta fossiloljepannor idag. Driftkostnaden av skolan skulle i ett slag förbättras enomrt. Tänk om det vore möjligt med solel på taket som driver en bergvärme- eller jordvärmeinstallation. Detta ska finnas med i vårt budgetförslag, anser jag. 

Jag skulle även vilja slå ett slag för det fria skolvalet kombinerat med erbjudande om skolskjuts från exempelvis ST1 vid Bullerbyn/Kohagen/Hultet till Djursdala för de mindre barnen. Kan det vara så att det finns familjer som hellre vill att deras sexåringar ska åka buss till Djursdala skola än att gå en kilometer till AL? 

Värt att testa som en möjlighet tills vi vet om det är nya skolor som behöver byggas. 

Vore ju möjligt att redan nu inför nästa läsår skicka ut en liknande broschyr som inför förra läsåret med fokus på bussning av elever till skolor där det i dagsläget inte är överfullt. Framförhållning och realistisk planering krävs nu av skolchef Birgitta Sahlin och nämnden. 

PRAO-samverka.nu och behov av en uppdaterad näringslivsstrategin

Nu när Vimmerby liksom många kommuner ska återinföra PRAO är det viktigt att göra en omvärldsbevakning för att hitta den modell som passar oss bäst,

Inför valet 2014 där vi hade med att införa en NY PRAO som ett målområde i vårt valprogram så bjöd vi hit en eldsjäl från Mönsterås som hade varit med och byggt upp en samverkansmodell som varit och är mycket framgångsrik i Mönsterås, Nybro, Växjö mm.

SAMVERKA.NU är metoden som i botten har en website där eleverna själva kan gå in och leta en arbetsplats som erbjuder PRAO-plats. Finns också ett kit som alla arbetsplatser får tillsammans med handläggarutbildning om vad som förväntas av dig som värd för en PRAO-elev. 

BUN i Vimmerby bör snarast undersöka vilken modell som ska gälla i Vimmerby fr o m nästa höst eftersom det från och med 1 juli 2018 kommer att bli lag på obligatorisk PRAO i Sverige. 10 dagar i åttan och 10 dagar i nian. 

www.samverka.nu är en möjlighet och det finns säkert flera. Äntligen ska vi få igång samverkan på riktigt mellan arbetslivet och skolan. Inte minst arbetsmiljöfrågorna måste diskuteras av erfarenhet. Här finns lagstiftningen vad gäller detta : http://www.samverka.nu/las/dokument

Här finns siten som byggts upp för att öka samverkan mellan arbesplatserna, skolan och eleverna:

http://www.samverka.nu/artiklar/2012/skarpt-lage-prao-banken-i-monsteras-kommun

Utifrån näringslivsrankingen är detta ett viktigt steg. 

Det finns flera saker vi måste göra där.

I vår näringslivsstrategi står det att det ska genomföras fyra möten per år med industriråd och näringslivsråd. Det är ersatt med möten med de största företagen i kommunen och Ljunghälls var på besök för en månad sedan. Jag anser att aktiviteten måste höjas och dialogen måste intensifieras med alla företagen så att kommunen lyckas bättre i sina strävanden att utvecklas i samverkan med företag i alla delar av kommunen. Nu anställs en ny utvecklingschef i kommunen. 39 sökande visar på att det finns ett stort engagemang för kommunen som vi på bästa sätt måste ta vara på. Ett av de första stegen bör väl vara att uppdatera näringslivsstrategin så att det står BOKLOK i den och inte SKANSKA byggsystem...känns lite föråldrat. Ska vi fortsätta med populära Godmorgon Vimmerby så ska den aktiviteten också in i strategin anser jag med kopplade mål och utvecklingsmöjligheter för den verksamheten. Hur skolan och näringslivet ska samarbeta framåt vore också önskvärt att beskriva i en kommunal näringslivsstrategi, tycker jag. Delvis finns detta i SLUSEN. 

http://www.vimmerby.se/PageFiles/10970/Vimmerby%20kommuns%20näringslivsstrategi%20KF%20beslut.pdf

Vimmerby höstmarknad i krispigt höstväder

Idag är en av de tre årliga marknaderna i Vimmerby som har gågått sedan medeltiden. Anrik marknadsplats och mycket traditionell företeelse. Jag gillar verkligen folkmyllret och att åka dit och se marknaden växa fram när knallarna anländer. När jag hade små barn som vaknade tidigt brukade morgonpromenaden styras mot torget på marknadsdagarna. Idag ska jag ner och förbereda Centerpartiets aktivitet tillsammans med de andra som bemannar montern. Vi brukar bjuda på kaffe och samtal men idag blir det lite mer aktivitet. Vi har en morotsstaplartävling vilket Centerpartiet haft på många platser i landet det sneaste året. Hörde en tjej som varit i Dalarna och nästan vunnit och som skulle komma och försöka vinna vår tävling idag. 

Vimmerbypolitiken är annars inne i ett intensivt skede med antagande av den social lokala utvecklingsstrategin på KF den 23 oktober. 

Förra veckan var det också flera samtal på olika möten om förstudie för multiarena. Det arbetet löper på och ska bli otroligt spännande att följa. Vad kan Vimmerby i det sammanhanget? Kan vi samla kraften och skapa en gemensam målbild. Har diskuterat detta med flera kloka personer denna vecka och min bedömning är att VI KAN mycket mer tillsammans än vad vi kan ana, samtidigt som vi alla måste ha respekt för processen och att den måste få ha sin gång och ta sin tid. 

512 besökare på hemmapremiären igår kväll talar i alla fall för att det finns ett stort intresse för innebandy, både att spela och beskåda. 

Hoppas vi ses på marknaden idag! 

På kommunens hemsida finns att läsa om stadens historia: http://www.vimmerby.se/kultur-fritid/museet-naktergalen/stadens-historia/

"Marknader och oxhandel är två näringsgrenar som satt sin prägel på staden och gjort den känd vida omkring. Nämnas kan att mellan åren 1727 och 1746 levererade Vimmerbys borgare 28 459 oxar enbart till Stockholm. Marknader vet man har pågått sedan 1500-talet. Då Carl IX gav tillbaka stadsrättigheterna år 1604 skrevs det in i privilegiebrevet att staden årligen skulle hålla tre marknader. Den traditionen fortlever ännu idag."

fredag 13 oktober 2017

Heltid för alla

Jag var på SKLs ordförandekonferens i onsdags och fick information om avtalet heltid för alla med Kommunal. 

Alla kommuner ska ta fram en plan för detta och på hemsidan www.heltid.nu så hittade jag Vimmerbys utkast till plan utifrån den statstik som lämnats in. 

Läs den här:

https://statistik.heltid.nu/statistik/vimmerby/reports?municipality_id=0884&type=K

Hur mycket har S i Vimmerby gjort kring denna fråga. 2010 gick de till val på att införa rätt till heltid. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=86&artikel=3944161

Den info som jag är mest bekymrad över är sjukfrånvaron. 7% för Vimmerby är en alldeles för hög siffra. Vimmerby måste arbeta ännu hårdare för att bli en ännu bättre arbetsgivare. 10% sjukfrånvaro i förskolan måste ses som ett stort misslyckande för kommunen och intagningsstoppet i förskolan och en skolchef som avsäger sig arbetsmiljöansvaret tyder på att mycket måste åtgärdas inom förskolan.

Vår motion om att Vimmerby måste bli en bättre arbetsgivare skrevs i april år 2012 och mycket har hänt sedan dess. 2015 publicerades denna artikel på Dagens Vimmerby och den beskriver åtgärder som gjorts av personalavdelningen för att öka kommunens attraktionskraft som arbetsgivare. Jag noterar i årsredovisningen att den totala sjukfrånvaron var 5,80% år 2013 och den är 7,13 % år 2016. Här borde S agera nu när de sitter i majoritet och kan påverka kommunens arbete kring arbetsmiljö och trivsel. Kan det vara så att de 100 miljoner som amorterats har inneburit försämringar i kvalité i verksamheterna och indirekt påverkat arbetsmiljön? 

http://www.dagensvimmerby.se/debatt/e/2448/centerpartiet-sa-blir-kommunen-en-battre-arbetsgivare/

Men det krävs mer och nu ska kommunerna ta fram en handlingsplan för att alla ska arbeta heltid. Kombinationen deltidsföretagare är jag nyfiken på. Är det positivt för en kommun att ha deltidsföretagare? Det kommer att kosta en hel del ansträngning för att göra scheman när alla ska arbeta heltid så det blir stora omställningar på många arbetsplatser. 

Är det en rättighet eller en skyldighet att arbeta heltid, undrar jag, utifrån Kommunals perspektiv? Målet ska givetvis vara att den som vill ska ges möjlighet att arbeta heltid. Visst är det olyckligt att många kvinnor inte ges den möjligheten så här krävs det en politisk vilja från M och S för att infria det som står i avtalet mellan SKL och Kommunal på ett för alla så bra sätt som möjligt. 

Motionen från 2012: 

”Vimmerby kommun – den goda arbetsplatsen” 

Vimmerby kommun behöver förbättra sig som arbetsgivare. När 40-talisterna och 50-talisterna skall ersättas behöver Vimmerby se över hur man kan attrahera de bästa på arbetsmarknaden. Konkurrensen om arbetskraften kommer att bli stor. Vimmerby kommun har som alla kommuner en stor andel arbetstagare som snart skall gå i pension och ersättas av yngre personal. Idag ställer arbetstagare höga krav på sina arbetsgivare. Vi föreslår därför att Vimmerby kommun skall se över och förbereda sig grundligt för denna omställning och även se till att befintlig personal trivs och förblir frisk och arbetsför.

Personalens uthållighet och hälsa är avgörande för dess prestationer och trivsel. En god arbetsplats satsar på personalen.

” Cost-benefit”-analyser visar vilken god investering det är att satsa på exempelvis friskvård för en arbetsgivare. Vimmerby kommun ska vara en föredömlig arbetsgivare samt stå som inspiratör och förebild för andra arbetsgivare i kommunen genom införandet av ett modernt friskvårdsbidrag. Onda axlar och nackar, stress mm blir allt vanligare i samhället och ett effektivt friskvårdsbidrag kan löna sig på flera plan för såväl den enskilde löntagaren som arbetsgivaren, tack vare ökat välmående, färre sjukskrivningar och högre prestationer.

Det är även viktigt att personal på alla nivåer kan utvecklas på arbetsplatsen i samråd med sin chef och utifrån arbetstagarens önskemål och ambitioner. Framtiden kommer att kräva goda ledare och det kommer att bli svårt att hitta rätt kompetens för att utveckla och driva kommunen framåt. Därför föreslår vi att Vimmerby kommun skall arbeta fram en strategi för hur man åter ska bli den kommun i Sverige som blir utsedd till Sveriges bästa  när det gäller personalens hälsa. 

Vi föreslår att

- Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att tillsätta en bred arbetsgrupp som tar fram ett förslag till hur Vimmerby skall bli ”Den goda arbetsplatsen” utifrån erfarenheter från andra kommuner, tidigare erfarenheter från den egna kommunen samt aktuell forskning på området

- arbetsgruppen tar fram en strategisk plan i flera punkter bland annat en strategi för hur varje medarbetare skall utvecklas samt en tidsplanering med kostnadsförslag som kan hanteras i budgetarbetet 2013.
torsdag 12 oktober 2017

Bilcenter och Dollarstore på Östra Ceos

Nu börjar det ta form. Vimmerby växer!

SFI på kvällstid

Så glad för att LÄRCENTER i Vimmerby nu kommer att göra det möjligt för fler som arbetar på dagtid att kunna förbättra sin svenska på kvällstid. 

Tack Sara och ni andra på Lärcenter. 

Detta betyder mycket för många. 

onsdag 11 oktober 2017

SFI KVÄLLSTID I JANUARI PÅ LÄRCENTER

Så tacksam för ett sbannt och bra svar från rektorn Sara Olsson på LÄRCENTER i Vimmerby. Jag frågade i morse om det fanns SFI på kvällstid. 

Svaret kom nyss på mejlen att det planeras en SFI-kurs kvällstid i januari 2018. 

Toppen tycker jag. De som arbetar och driver verksamheter i Vimmerby måste ju också få chansen att lära sig svenska för att inkluderas ännu mer i vårt samhälle och bidra till mångfald. 

Välkomna!

Idag firar vi internationella flickdagen med ett inlägg om jämställdhet.

Idag är det visst internationella flickdagen och som av en händelse fångar denna mycket välskrivna debattartikel min uppmärksamhet. Att den dessutom är skriven av en centerpartistisk kvinna i Göteborg ger mig styrka och förhoppningar. Vi behöver ett mer jämställt Sverige. Och vi kvinnor måste hela tiden agera och påvisa orättvisor mellan könen. Själv lyssnade jag på Centerkvinnornas ordförande Sofia Jarl i lördags. Makten kring jämställdhetspolitiken ligger främst hos kommunerna. Jag efterfrågade Vimmerby kommuns uppdaterade jämställdhetsplan som vi efterfrågat redan 2014 eftersom vår nuvarande bygger på gammal lagstiftning och är antagen 2006. I mars 2016 fick jag ett utkast och jag fann den mycket bra och genomarbetad med många tydliga tabeller med statistik utifrån kön. Men sedan dess har den inte diskuterats och lyfts fram och S i Vimmerby som påstår att de är det mest feministiska partiet i Sverige borde ju pressa fram denna typen av dokument, kan jag tycka. Men det kanske finns motkrafter för ökad jämställdhet i kommunen. 

Kommunchefen lovade i alla fall igår på KS AU att jämställdhetsplanen ska fram nu men att den hade varit tvungen att redigeras för att den inte skulle vara alltför detaljerad. 

En annan fråga som lyftes på vår stämma i lördags av Per-Inge Pettersson i Hultsfred var att vi kommunpolitiker måste utvärdera och kolla hur försörjningsstödet betalas ut. Ofta betalas det ut till mannen i familjen. Det naturliga för mig är att det betalas ut till både mannen och kvinnan, jämnt fördelat. Denna fråga ska vi nu också lyfta i Vimmerby eftersom det faktiskt är så att det med automatik betalas ut till mannen. Kvinnan saknar ibland kontonummer och jag anser att försörjningsstödets utbetalning kan vara en bra anledning till att alla kvinnor faktisk skaffar eget bankkonto om de inte har det redan. Hur ser du på det och hur sköts utbetalningarna i Din kommun. Fördelas det lika mellan man och kvinna? 

Lars Sanderg ska lyfta denna fråga på nästa möte med socialnämnden. Känns som att det är dags att diskutera jämställdhet ännu mer så att vi rättar till gamla mossiga rutiner som känns 1800-tal. Kvinnor har haft rösträtt sedan 1921 i vårt land och centerkvinnorna har en slogan som jag ofta citerar:

Egen ekonomi ger frihet!

https://www.svd.se/kan-hon-hanvisa-till-en-annan-kalla-an-sin-okunskap

https://www.centerpartiet.se/lokal/kalmar-lan/vimmerby/startsida/politik/motioner-interpellationer/vimmerby-behover-bli-annu-mer-jamstallt.html

Vår motion som lämnades in i juni 2014 avslogs av M och S 2015. 

Vimmerby kommuns folkhälsopolitiska forum ägnade en hel eftermiddag till att förkovra sig i jämställdhetsarbete i mars 2014 med hjälp av experten Gertrud Åström.

Hon beskrev att man måste börja med allt utifrån kön vad gäller kvalité och tjänsteleveranser i kommunen för att ha underlag för att kunna förändra och förbättra jämställdhetsarbetet i en kommun.

Vi kan konstatera att kommunens befintliga jämställdhetsplan är antagen 20061127 av kommunfullmäktige och att den inte bygger på den senaste antagna jämställdhetspropositionen som riksdagen antagit 2005/2006 (Persson/Orback)  utan på den som antogs av riksdagen 1993/94
(Bildt/Westerberg).

Centerpartiet i Vimmerby yrkar därför
- Att Vimmerby kommuns jämställdhetsplan uppdateras och antas av Kommunfullmäktige senast juni 2015

- Att Vimmerby kommun börjar mäta kvalité i tjänsteleveranser utifrån kön, så att vi får ett mått på hur jämställda våra tjänsteleveranser är till medborgarna

Peter Karsson (c)
Centerpartiet i Vimmerby

I kommunens folkhälsoplan 2015-2018 så framgår det att SOF-gruppen har ett ansvar för att ta fram en jämställdhetsplan för antagande i KF 2015. Tre års försenad leverans och det tyder på att VI BEHÖVER ETT NYTT LEDARSKAP I VIMMERBY, tycker jag, som får saker gjorda. 

http://www.vimmerby.se/PageFiles/3584/Folkhälsoplan%202015-2018%20Vimmerby%20kommun.pdf


tisdag 10 oktober 2017

Banktjänster borde upphandlas så att den bank som kommunen samarbetar med har lokalkontor.

Nordea var den enda banken som svarade på kommunens upphandling av banktjänster. Frågan är om de andra bankerna informerades om kommunens upphandling? Frågan är om bankerna borde ha koll på när kommunen upphandlar? 

Själv anser jag att någon av de tre bankerna som har kontor i Vimmerby borde vara den bank som kommunen samverkar med.

Eva Berglund beskriver i dagens Vimmerby tidning att hon är missnöjd med Nordeas banktjänster. Helen Nilsson anser att det vore rimligt att prioritera samverkan med en bank som har lokalkontor. 

Men handlingskraften saknas och den politiska förmågan hos S och M att leda kommunen brister gång på gång. Denna fråga har avgjorts på tjänstemannanivå, som jag ser det och hänsyn har inte tagits till politiska överväganden. Om det bara finns en som svarar på en upphandling så kan man avbryta och göra om upphandlingen. Det är ju vitsen med en upphandling att man ska få flera anbud att välja på. Men kommunen skrev avtal med Nordea utan att tillfråga eller diskutera frågan med oss i KS AU. 

Tomas Peterson har också uttryckt en vilja att samarbeta med en bank som har lokalkontor. Men den viljan var uppenbarligen inte tillräckligt stark.

http://www.vimmerbytidning.se/nyheter/vimmerby/efter-nedlaggningsbeskedet--nordea-kan-mista-kommunen-som-kund-20160217/

http://www.dagensvimmerby.se/nyheter/naringsliv/e/3396/efter-flytten-kommunen-overvager-att-byta-bank/

Policy mot främlingsfientlighet

Sofia Jarl beskrev att det är kommunerna som har ett stort ansvar och stor makt över jämställdhetsfrågorna på vår stämma i lördags. Det fick mig att i söndags efterfråga jämställdhetsplanen som jag vet är under framtagande men som av någon anledning har fastnat trots att det ena kommunalrådet alltid hävdar att hennes parti är det mest feministiska. I mars 2014 föreläste Gerd Åström om jämställdhet på Folkhälsoforum. Det inspirerade oss i C att skriva en motion som Peter Karlsson lämnade in i juni 2014. Nu hoppas jag att den jämställdshetsplan som antogs 2006 och som bygger på gammal lagstiftning ska ersättas av en ny och genomarbetad plan. Det finns tecken på att den ska lyftas fram till politiken för beslut nu. Knappt fyra år är ingen snabb resa om denna viktiga fråga. Peters motion avslogs 2015 av just Socialdemokraterna så även denna frågan liksom PRAO hanteras kontraproduktivt av S i Vimmerby och rakt motsatt partiets politik. Det är för mig en gåta. 

Nästa plan och policy som vi väntar på är den om mot främlingsfientlighet och våldsbejakande extremism. Hoppas att den också kommer till KF snart. Motionen lämnades in och var underskriven av alla partier i KF i december 2015. Jag vet att kommunens säkerhetssamordnare arbetar intensivt med den just nu så den borde snart vara färdig för beslut. Eftersom alla partier står bakom motionen så borde den hanteras skyndsamt av kommunen, anser jag. 

https://www.centerpartiet.se/lokal/kalmar-lan/vimmerby/startsida/politik/motioner-interpellationer/motion-om-framtagande-av-policy-mot-framlingsfientlighet-och-handlingsplan-for-att-varna-demokratin-mot-valdsbejakande-extremism.html

måndag 9 oktober 2017

Jämställdhetsplan på G i Vimmerby


Peter Karlsson skrev en motion som lämnades till KF i juni 2014 om att Vimmerby måste bli mer jämställt. Den avslogs 2015 med motiveringen att planen för lika möjligheter och rättigheter skulle antas i samma veva. Men den beskriver bara  jämställdhet ur ett arbetsgivarperspektiv. Elever, medborgare och brukare måste också inkluderas i jämställdhetsarbetet i kommunen tycker jag. Därför blir jag glad när jag får indikationer på att M och S är redo att lägga fram den plan som tagits fram och som jag såg ett utkast av redan i mars 2016 inför internationella kvinnodagen. Tacksam för att dessa frågor prioriteras trots att vår motion avslagits av KF. Det finns hopp om mer jämställdhetsarbete när vi snart har en plan för det. Utbudet på vårt gymnasium kan diskuteras utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Dr är dansprofil en viktig del av utbudet som jag ser det. Att kolla på Kulturskolan och hur många flickor ch pojkar som deltar där är också intressant liksom föreningslivets och nöjeslivets erbjudande. Multiarena i fokus hos många.

Så bra att vi kommer framåt enigt i denna viktiga fråga. Jag har diskuterat en förstudie om multiarena länge och försökt att förankra den idén politiskt i både mitt eget och andras partier. Nu verkar det som att många vill bidra till att genomföra en förstudie. Det är bra för Vimmerby att vi kan samarbeta mot ett gemensamt och tydligt mål, kommun, företag, föreningar och alla politiker. För hela kommunens bästa.

Det kommer att öka delaktigheten och stärka vår attraktionkraft. 

Tillsammans gör vi det som bär och håller står det i sista kapitlet i den sociala lokala strategiska planen som läggs fram för KF den 23 oktober för antagande. 

Först skrev vi en avsiktsförklaring där alla politiska partier skrev under att arbeta mer samverkande och inte så konfliktfokuserat. Nu kan vi snart anta SLUSEN och därefter göra en förstudie för att finansiera och drifta en multiarena i Vimmerby.

Äntligen börjar det gå åt rätt håll efter många års alltför ensidiga debatt i olika frågor. 

Nu finns förutsättningar för att vi kan arbeta tillsammans igen. 

Vi möts och bygger Vimmerby med ansvar, mod och fantasi. 

söndag 8 oktober 2017

Vecka 41

Måndag: Kulturdialog i Mönsterås med länets alla kommuner. Vi ska diskutera uppdatering av kulturplan för Kalmar län. Har inte sett det nya förslaget men här finns det gamla och just litteraturnoden ska Vimmerby kommun och NÄS ta ansvar för. Hur har KS ännu inte bestämt så jag hoppas att det kan bli lite mer fart på det arbetet efter denna dialog.

http://www.ltkalmar.se/Documents/Om%20landstinget/Detta%20gör%20landstinget/Kultur/Kulturplan%202015-2017.pdf

Tisdag: KS AU
Onsdag: Ordförandedag på SKL i Stockholm med riktigt bra föreläsare. Hanna Stjärne bland annat om nytt medialandskap mm
Torsdag: Möte med MIKROFOND Småland där jag sitter i styrelsen (gamla Kredigarantiföreningen). 
Fredag: Gamleby, sprida NATURKUNSKAP bland mina ettor på NATURBRUKSGYMNASIET 
Lördag: Vimmerby marknad med morotsstaplartävling mm. Hoppas vi ses! Vi bjuder på kaffe och prat o hur vi tillsammans kan öka attraktionskraften i kommunen och länet. 
Söndag: Vilodag, återhämtning

PRAO kommer att införas i Vimmerby av regeringen.

http://www.regeringen.se/sveriges-regering/utbildningsdepartementet/

Här kan du läsa hela propositionen på 59 sidor. http://www.regeringen.se/4a82bc/contentassets/f8609229ded8401691d598bef4c4e23b/starkt-koppling-mellan-skola-och-arbetsliv-prop.-20171824.pdf

Regeringen har nu lagt fram sin proposition om att bland annat införa obligatorisk PRAO. C i riksdagen kommer att stötta den delen så då finns majoritet för att införa en obligatorisk PRAO i grundskolan i hela landet. Då finns inga hinder för att bifalla KDs motion om att planera för ett återinförande. Den motionen återremitterades nämligen den 3 oktober, bara tre dagar före propositionen. Har S så dplig koll på vad S-regeringen planerar eller vill man inte bifalla en motion från ett oppositionsparti? 

Jag vill hur som helst ge beskedet till Vimmerbys elever. Från och med läsåret 2018/2019 så kommer ni att få möjlighet till PRAO , en vecka i åttan och en vecka i nian. 

Så börja redan nu att fundera på var ni vill praktisera. 

Jag hoppas att ni elever kan få stora möjligheter att själva styra er praktik så att den blir så bra som möjligt utifrån era förväntningar. En dialog med arbetsplatsen i god tid före PRAO samt utbildning av handläggarna som ska ta emot er är förutsättningen för att PRAO ska bli bra.

Därför behöver planeringen för införandet påbörjas direkt. 

Mönsterås har en bra modell där alla arbetsplatser finns utmarkerade på en karta. Eleverna får kolla var de önskar att göra sin PRAO och sedan får de boka sin PRAO-plats med SYVen på skolan. Förarbete och efterarbete med loggbok under PRAO behövs också och där kan svenska, SO mm vara involverade på olika sätt.  SOLEL I VIMMERBY

Kommunfullmäktige biföll PerÅke Svenssons solelmotion 2015 och sedan dess har inget hänt av det som KF beslutade om. 

Ingen inventering av möjliga tak för solel har gjorts.

Ingen investering av solel har gjorts av kommunen (undantaget Vimarhems satsningar på solel i Bullebyn och på Lönnen och VEMABs delaktighet i Vimmerby solel ekonomisk förening i Vennebjörke. )

Medel avsattes i investeringsbudget 2015 men är nu framflyttade till 2020.

När ska Vimmerby kommun ta tag i solelmotionen och när ska laddstolparna monteras av VEMAB? När ska Vimmerby kommun ta tag i upphandlingen av en mer klimatanpassad fordonflotta?

Centerpartiet kommer att arbeta för att detta görs.

Vi behöver ett nytt ledarskap för Vimmerby kommun. lördag 7 oktober 2017

Svar till Lena Hallengren

Svar till Lena Hallengren som för en vecka sedan skickades in till Vimmerby tidning. 

(S)ignalfel i PRAO-politiken

Tack för ditt svar och det glädjer mig att ni arbetar med förbättringar i den svenska grundskolan och gymnasieskolan på ett konstruktivt sätt. Mycket bra att fler söker yrkesprogram och den trenden behöver troligen mer draghjälp där vi beskriver värdet av yrkeskunnandet inom vård- och hantverksyrken och den stora efterfrågan på den kompetensen. Det behöver också göras mer kring att lyfta lärlingsprogrammens innehåll  liknade det tyska systemet. Ett annat behov är att göra det lättare att byta karriär så att de som läst ett högskoleförberedande program enklare kan få behörighet för att komma in på en yrkeshögskola. Kort sagt. Om man läst naturprogrammet och vill bli snickare så ska det valet förenklas jämfört med hur det är i dagens system. .

Vad gäller införande av arbetsplatsförlagt lärande (APL)  på alla gymnasieprogram, vilket var huvudpunkten i min insändare så svarar du inte på om det planeras att införas eller vad du anser om det förslaget. För många vore det värdefullt att öka kontakten med arbetsmarknaden under gymnasietiden. 

Däremot berättar du om införandet av 10 dagar obligatorisk PRAO i grundskolans år 8 och 9 fr o m 1 juli 2018 vilket vi i Centerpartiet välkomnar. 

Vimmerbys 49 ledamöter i kommunfullmäktige ska i oktober 2017 avgöra om vi ska återinföra PRAO enligt en motion från KD. 

De ledande socialdemokraterna Helen Nilsson och Lis Astrid Andersson har föreslagit avslag på PRAO-motionen  trots att regeringen enligt dig, Lena, planerar ett införande. 

Vad är det som hindrar S i Vimmerby att införa PRAO om det är vad S i Sveriges regering vill göra?  Det vore härligt att kunna få ge alla elever, föräldrar, lärare och näringslivet i Vimmerby den entydiga signalen att vi vill ha PRAO igen i Vimmerby. En utmaning är att förbereda väl så att arbetsplatser och skolan är är rustade för att ge PRAO-veckorna ett meningsfullt innehåll. Det har vi alla ett gemensamt ansvar för och då vore det bra om beslutet att återinföra PRAO kommer i god tid. 

Ingela Nilsson Nachtweij (C)

Nomineringsstämma idag i KALMAR

Idag samlas 140 ombud och  medlemmar i centerpartiet i Kalmar län för att fastställa landstingslistorna i de sex valdistrikten och riksdagslistan. Ödmjuk inför denna dag. Början på något nytt, späannande och lärande. En riksdagsvalkampanj inleds idag av sällan skådat slag tillsammans med Anders Åkesson, Karin Helmersson, Jaafar Al-Jabiri och  Felix Åsa Everbrand. Det behövs nämligen mer närodlad politik från Kalmar län i Sveriges Riksdag. Finns inga tvivel om det så nu ska vi arbeta hårt för att få mandatet att driva Kalmar läns frågor och lyfta länets attraktionskraft. 

Mina frågor är flera och den första jag vill beskriva handlar om länets kompetensbehov. Vi behöver fler högskoleutbildningar som matchar den lokala arbetsmarknaden utlokaliserade i våra kommuner i länet. NYA VÄGAR till utbildning är en satsning som bör finansieras och testas så att vi kan förbättra våra lokala arbetsmarknaders kompetensbehov. Vi behöver också förskolor och skolor på landsbygden och där ska jag driva  Madelaine Jakobssons yrkande på stämman att lärarutbildningen ska innehålla kurser kring hur landsbygdskolornas pedagogik fungerar exempelvis B-form. 

Hållbarhetsfrågorna är också viktiga och där föreslog jag på riksstämman att C ska verka för att det ska bli en obligatorisk inblandning av biodrivmedel i regionaltåg som körs med fossila bränslen. Klimatarbetet måste intensifieras vad gäller transporter med goda förutsättningar för att bygga en tillräcklig laddstolpsinfrastruktur i hela länet för de som vill ställa om och köra elfordon. Småföretagarfrågorna är också viktiga eftersom det är i de företagen som den största tillväxten sker och där finns störst potential. Minskat regelkrångel och förenklingar inte minst så att nyanlända som vill starta företag i vårt län inte ska hindras av onödigt krångel och byråkrati. Självklart är landsbygdsfrågorna också avgörande för vårt län där ökad decentralisering och minskad urbanisering är mitt fokus.

fredag 6 oktober 2017

Dags för ett stort strategiskt möte om multiarena i Vimmerby

Den 27 december 2015 skrev jag ett blogginlägg om möjligheterna för att företag, föreningar och kommun skulle kunna bygga en kultur och fritidsarnea tillsammans i Vimmerby

Nu är det många olika eldsjälar i föreningslivet och i olika politiska partier som uttrycker detsamma. Därför tror jag att det är dags att utvecklingsavdelningen i Vimmerby kommun försöker fånga in och samla kraften i denna fråga.

Jag föreslår att styrgruppen för SLUS bjuder in företag, föreningar, medborgare och alla politiska parter till ett strategiskt möte för att diskutera denna fråga. 

Det borde kunna bli det första steget i processen för att att sätta upp en handlingsplan med målet att bygga en multiarena. 

Driftkostnaderna över tid är en av de viktigaste frågorna för oss som kommunpolitiker. 

Den förstudie som finns formulerad är snart framme för inlämning till föreningen Astrid Lindgrens Hembygd. Blir den beviljad så kan en projektledare anställas under ett halvår för att ta fram en konkret plan med avsiktsförklaringar för att kunna bygga en multiarena. 

Vad, när, hur och av vem samt driftkostnader över tid måste få svar på ett profesionellt sätt nu. 

Låt oss snarast samlas över partigränser och möta alla föreningar och företag som vill bidra till bygget. En av de viktigaste sakerna som en kommun kan göra för att öka attraktionskraften är att skapa mötesplatser, enligt Karin Andersson som föreläste på förra strategiska mötet den 21 september. Vimmerby IF i samverkan med kommunen påbörjade det arbetet för många år sedan. Dags att ta nästa stora steg för att skapa mötesplatserna som behövs för att bygga ett ännu bättre Vimmerby.  

torsdag 5 oktober 2017

Cykelsatsning

Centerpartiet ska nu arbeta för att cykling ska räknas som det femte transportslaget. Det beslutade stämman i Malmö.

Det är jag glad för i synnerhet efter LRFs oförglömliga möte i Ingebo Hagar idag. 

Hillevi Helmfrid föreläste om cyklingens möjligheter och hur värdefullt det är att stötta utveckling av cyklingen. Både cykelpendling och cykelturism. 

Hyr en Hoj som vi drev mellan 1998 och 2008 i vårt garage i Vimmerbys utkant var en verksamhet som arbetade med cykelturism. Vi hade en härlig tid med många möten med besökare som cyklade över dagen, Oasis som kom med taxi från hotellet och ville cykla i vår vackra natur före spelningen på Hultsfred 2001, och långfärdscyklister på Sverigeresa. 

Vi i C kommer att stötta LRFs cykelprojekt på olika sätt.

Personligen ska jag bidra med cykelbroschyren som Marit Lundwall gjorde i LUFFA-projektet för cirka 20 år sedan och som jag uppdaterade och tryckte upp för försäljning 2005. 

Tillsammans utvecklar vi det hållbara i Vimmerby kommun, LRF, företag och föreningar i SLUS-andan.  Skolranking

Detta med olika skolrankingar är svårt att hantera då det finns flera olika rankingar och skillnaderna mellan dessa är svåra att förstå.

Jag lyssnar på SVT morgonstudion och där diskuteras en ny skolranking. 

Jag söker efter den och hittar Lärarförbindets ranking. 

Här hittar du den 

https://www.lararforbundet.se/basta-skolkommun/2017/vimmerby

2017 års skolranking för Vimmerby visar en förbättrad total placering vilket är glädjande men det finns saker att arbeta på och det viktigtaste nu är att nämnden fokuserar på att sätta upp mål för skolan och arbetar fokuserat mot dem. 

Sveriges bästa skola 2017 lyckades inte infrias, inte ens topp tio. Men visionen är framflyttad till 2020 och då krävs det reformer och ett fokuserat arbete för att lyckas, tror jag. 

Nybro kommun kanske kan vara en kommun som man kan föra en dialog med då den kommunen lägger mindre resurser än Vimmerby men lyckas placera sig på plats 33 jämfört med Vimmerby på plats  214. 

Vimmerby behöver ett nytt ledarskap!


Orättvis ersättning för olika gymnasieelever och enklare att bli hantverkare

En lärarkollega till mig berättade om att han anser att ersättningssystemet för olika elever i gymnasieskolan är helt fel upplagt. 

De elever som saknar betyg i ett kärnämne får gymnasieskolan endast en bråkdel medel till. De kallas "YRKARE" och målet för dem är att gymnasiskolan ska försöka ge dem kunskaper så att de blir anställningsbara. 

De eleverna behöver ofta mer resurser än de som har betyg i kärnämnena för att de ska bli anställningsbara. Ofta finns en dyslexi eller dyskalkyli som försvårar möjligheterna till inlärning i dagens skola. Inte sällan finns diagnoser som exempelvis social fobi, ADHD, ADD, autism eller Asberger. Dessa ungdomar har redan haft en mycket svår grundskoleperiod. Den gymnasietid som väntar har ofta inte alls de förutsättningar och resurser som krävs för att ge dessa unga en rättvis och rättmätig undervisning i exempelvis mindre grupper och med kvalificerade hjälpmedel samt med professionell specialpedagogik. 

Hur ser gymnasieministern på den prislista som sätter ersättningen per elev i gymnasieskolan? Är den rättvis och leder till att alla ungdomar får en likvärdig gymnasieskola? 

Möjligheten till att byta karriär måste också ses över för att ge bättre förutsättningar för den som läst ett studeförberedande program att kunna få behörighet att söka till en yrkeshöskola. Det är mycket krångligt i dagens system att byta väg för den som läst studieförberedande till ett hantverksyrke. Vi behöver fler hantverkare och inte färre. 

Riksprislistan anger ersättningen för olika program https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/riksprislistan/riksprislistor-per-ar

Kretsmöte med den första Fälldinpristagaren


onsdag 4 oktober 2017

PRAO och PAVILJONGER

Vad hindrar S i Vimmerby från att skicka vidare motionen om att planera för att återinföra PRAO i Vimmerbys grundsklor för avgörande i KF. 

Diskussionen i KS kring detta ärende var mycket konstig. Ett oenigt arbetsutskott beslutade om att föreslå att motionen skulle avslås. C föreslog givetvis bifall. På samma sätt som vi biföll socialdemokraternas motion om att återinföra PRAO år 2015. Då avslog S sin egen motion. 

Efter att S och M gick samman var det en lista som presenterades som den lila majoriteten skulle genomföra under denna mandatperiod tillsammans. En av punkterna på listan var att återinföra PRAO.

Nu hade S chansen att låta KF ta ett beslut för att planera för återinförandet. 

Då väljer S att återemittera motionen och plötsligt hade även M bytt fot och vill inte avslå motionen.

S i riksdagen tillsammans med MP lägger ett lagförslag snart om att införa ett obligatorisk PRAO. Eleverna i år 8 och 9 ska få PRAO i 10 dagar varje läsår.

Det vore väl bra att påbörja förberedelsen för PRAO så att arbetsplatserna får ett tydligt och tidigt besked om att redan hösten 2018 ska alla åttor och nior ut på varsin veckas PRAO. 

Även skolpersonal och lärare behöver lägga en genomförandeplan. BUN har redan beslutat om att förbereda för PRAO och bevaka lagrådsremissen och det är samma sak som att bifalla motionen, anser jag. 

Jag håller med Ola Gustafsson. Denna velighet från majoriteten är direkt skadlig för vår kommun. Två gånger har man redan ändrat den rambudget som KS beslutade om i juni. Antalet paviljonger som ska förhyras har också ändrats. KF beslutade om 6 , vi i C föreslog 4 och det blev 4, fast vi hellre hade använt befintliga lokaler än paviljonger i exempelvis Djursdala skola eller Brännebro. När jag interpellerade Lis-Astrid Andersson om möjligheten att bygga en förskola med 2 avdelningar i Djursdala så sa hon att det inte finns någon förskolekö. Det tog någon minut efter det uttalandet så hade jag ett SMS i min telefon från en mamma som ansökt om förskoleplats i Djursdala men fått svar att det är fullt där. Den mamman reagerade kraftfullt på den lögnen i talarstolen. 

Bättre en förskola på landsbygden än en paviljong i stan! 

Vimmerby behöver ett nytt ledarskap. Kommunal ekonomi 2017

Delårsbokslutet ger oss möjligheter till satsningar

De båda kommunalråden beskriver att 2017 blir ett av de bästa åren på länge vad gäller kommunens ekonomiska resultat. Det ger oss möjligheter till att öka investeringarna som under två år varit i princip på lägsta möjliga nivå efter förra kommunalrådets spendertider som peakade 2013 då Vimmerby var den kommun i landet som investerade mest per person av alla kommuner i landet. 

Det gjordes då en fiberinvstering på cirka 60 miljoner och som idag har ett marknadsvärde på cirka 20 miljoner. Jag försökte få fiberstygruppen att sänka anslutningsavgiften på det sätt man gjorde i Vetlanda för då försvann Telia men Micael Glennfalk som var både styrgruppens ordöfrande och operativt arbetande ville inte lyssna på mitt förslag utan avfärdade det resolut. 

Nu kan vi idag konstatera att vi kunde ha spenderat 60 miljoner på andra behov och låtit marknaden bygga fibernätet vilket var Centerpartiets linje hela tiden. Men M gjorde upp med S och byggde fiber som inte många ville ansluta sig till tyvärr. Igår tvingades Vimarhem att ansluta sig till kommunens fibernät och Michael Svensson lovar att hyresgästerna i de sju kransorterna ska ha fiber våren 2018. VEMAB ska bygga stamfiber till Frödinge, Tuna och Locknevi för cirka 4 miljoner av sin vinst som de annars skulle ge i utdelning till kommunkoncernen, trots att Zitius redan håller på med den projekteringen av fiber i Frödinge, Brantestad, Locknevi och Tuna. Det blir alltså dubbla grävschakt även i denna del av kommuen. ADSL-fibern har vi redan byggt och betalat men den äger Telia och kan inte användas. 

Jag konstaterar avslutningsvis

Överskottet och amorteringarna i kommunens delårsbokslut beror framförallt på tre omständigheter:

 

För det första så får socialnämnden fortfarande extraordinära intäkter från migrationsverket på i storleksordningen 13 miljoner som lyfter resultatet i driften där.

 

Skatten i Vimmerby är högst i länet.

 

Av ränte- och kostnadsmässiga skäl har man på kommunkoncernnivå valt att radera kommunens likviditetoch istället vid behov utnyttja korta krediter då det ur ett helhetsperspektiv är mest ekonomiskt fördelaktigt i dagsläget. Detta beror på att vi för tillfället har minusränta och att vi i kommunen faktiskt får betalt för vissa av våra lån.

 

Resultatet har alltså inte har något större samband med varken M+S alliansens ursprung, eller den politik och det ledarskap majoriteten visat de senaste åren. Det är snarare en följd av bidrag och ränteläge, vilket inte är något Vimmerbys ledande politiker kan, eller bör ta åt sig äran av.

Kretsmöte den 18 oktober på Storebro herrgård

Det ska bli så roligt att få hylla Roland Pkesson som fick motta det första Fälldinproset för sitt värdeskapande ledarskap i Mönsterås under 30 års tid. 

Han kommer till http://www.storebroherrgard.se den 18 oktober till vårt kretsmöte dit alla våra medlemmar är välkomna. 

De nya ägarna för herrgården välkomnar oss och erbjuder även en rundvandring i de fina lokalerna. 

Vimmerby har fått ett hotell med en helt ny prägel som blir ett komplament till alla de fina anläggningar som redan finns. 

KOMMUNSTYRELSEN BESLUTADE ENIGT ATT BIFALLA DEN STRATEGISKA PLANEN

SLUS-SOCIAL LOKAL UTVECKLINGSSTRATEGI är ett projekt som syftar tll att stärka kommunens attraktionskraft.

Vi är hundratals Vimmerbybor som tagit fram dokumentet som KS antog idag och som KF ska behandla den 25 oktober. 

Carina Östh är projektledare och har slitit hårt för att få till ett samlat dokument som kan antas enigt i KF. Nu finns goda förutsättningar för att det ska kunna bli så.

Därefter startar arbetet med att förverkliga det som står i planen. De sex insatsfaktorerna med de övergripande målen ska nu konkretiseras i handling. Nämnderna ska arbeta in mål och handlingsplaner kopplat till budgetmedel för att nå målen i den strategiska planen. 

Advisory Board (styrgruppen) ska samlas i november för att diskutera genomförandet innan projektet upplöses och avslutas. Vi har visserligen fått en möjlighet till förlängning av projektet eftersom Tillväxtverket är så nöjda med resultatet och vill även att arbetssättet som vi haft och de metoder som vi utvecklat ska kunna användas av andra kommuner i deras demokratiska utvecklingsarbete. 

Kommunchefen efterfrågade idag hur arbetet med att ta fram en gemensam vision för Vimmerby kommun kopplat till SLUSEN ska gå till. Kommunalråden blev henne tyvärr svaret skyldig så framtiden får utvisa hur den processen ska utformas. Personligen noterar jag att S hitills under denna mandatperiod arbetat under den förra alliansens vision som de röstade emot och lade ett motförslag till. Det förvånar mig att S inte arbetat mer med att forma en vision tillsammans med M under denna mandatperiod. 

När och om C får möjlighet att leda kommunen så kommer denna fråga att prioriteras och ett visionsarbete över partigränserna liknande det som gjorts i Nybro kommun eller Norrköpings kommun ska initieras , anser jag. Det är ingen quick fix att ta fram en vision och det bör göras i samband med framtagandet av en ny ÖP. Den ÖP vi jobbar efter nu togs fram 2007 och aktualiserades 2017. Dags att göra en helt ny ÖP som bygger på SLUS 2019. 

måndag 2 oktober 2017

Resultat från Vimmerbykretsen och länets ombud vid centerstämman i Malmö

RESULATAT  FRÅN CENTERSTÄMMAN I MALMÖ SEPTEMBER 2017 UTIFRÅN ETT VIMMERBY- och KALMARLÄNSPERSPEKTIV 

 

Dennis Lindström, Leif Larsson och Ingela Nilsson Nachtweij företrädde Centerpartiet i Vimmerby och i Kalmar län som ombud på den fyra dagar långa riksstämman i Malmö som avslutades igår. Stämman inleddes med ett kraftfullt tal av en av Sveriges populäraste partiledare Annie Lööf. Landsbygdsfrågorna, miljöfrågorna och småföretagande var ständigt närvarande teman. Bland småföretagarfrågorna var förenklande av regler och orimliga skatteregler utmärkande.  De tre stämmoombuden från Vimmerby är mycket nöjda efter fyra intensiva dagar i Malmö. Stämman har medfört att Centerpartiets politik har blivit ännu tydligare och med mer bredd. Vi är väldigt nöjda med stämman, det märks tydligt att opinionsläget för partiet ger oss en god plattform att nå framgångar i valet om ett år. De 24 ombuden från Kalmar län har gjort ett gott arbete.

Gällande utbyggnaden av högspänningsledningar beslutade riksstämman att överföringsledningar ska byggas med modern marksnål teknik med respekt för äganderätten. Det är klimatsmart att bygga markkabel så att man inte förstör produktiv skogsmark som fångar stora mängder koldioxid. Skälig ersättning ska betalas vid markintrång. Detta var en mycket stor seger för Centerpartiet i Kalmar län som lade den tilläggsattsatsen om detta i ett av de fyra programmen som partiet nu går till val på.

Anders Johansson från Mönsterås ledde framgångsrikt frågan om att polis ska finnas regelbundet närvarande i alla Sveriges 290 kommuner. Det var också en seger för Kalmarbänken då Anders var den som yrkade på den formuleringen i programmet. 2016 samlade vi in 5000 namn för att få fler poliser i länet och nu följde vi upp den satsningen och vann gehör för vår politik på centerstämman. Kalmar län tillsammans med Dalarna drev den frågan i plenum och lyckades få hela stämman att bifalla. 

Bostäder, ett hett ämne. Flera förslag framfördes, många tyvärr allt för kreativa för att fungera. Vi kan förvänta oss ett lite genombrott i vecka 40. Då kommer Ola Johansson som driver bostadsfrågor i riksdagen, lägga fram en ny riksdagsmotion. Denna motion kommer innefatta vad vi i Vimmerby skickade med genom Lars Sandbergs motion om Allbolagen.

Under bostadskommiten där Vimmerby deltog, reserverade vi oss tillsammans med Högsby och Sunne och tog strid för att kommunerna själva ska få bestämma över strandskyddet. Vi vann tillslut denna strid genom omröstning i plenum. Motivering för detta är decentralisering, hopp om snabbare och mer flexibel hantering. Vi i kommunerna kan våra stränder, deras möjligheter och skyddsbehov bäst själva. Mer praktiskt hoppas vi det ska förbättra möjligheterna att eventuellt bygga strandnära i Vimmerby om Svenska Kyrkans förvaltningsnämnd fortsätter att blockera bostadsbyggandet norr om Vimmerby vid Astrid Lindgrens gata.

Gällande skolan drog Ingela Nachtweij Nilsson kampen för praktik på alla gymnasieprogram till plenum. Där förlorade vi omröstningen med liten marginal. Den och andra utbildningsfrågor kommer vi att fortsätta driva. I programmet som antogs finns flera mycket bra reformer av både förskola, grundskolan och gymnasieskolan. Vi stöttade exempelvis ett förslag om att införa obligatorisk utbildning av hur det är att arbeta på mindre skolor i B-form inom lärarutbildningen. Bättre lärlingsprogram på gymnasieskolan och fler möjligheter att byta karriär från teoretisk inriktning till hantverksyrke och tvärtom föreslog Halland vilket vi i Kalmar och till slut hela stämman stöttade. 

Förbud mot religösa friskolor orsakade en lång debatt som drevs på både ideologiskt- och praktisknivå. Centerpartiet valde att inte verka för ett förbud.

En annan fråga som har varit stor här på stämman är infrastrukturen.  Annie Lööf krävde i sitt inledningstal ett ”järnvägslyft”, med 4 nya miljarder, varav 1,5 miljarder till de regionala järnvägarna. Bygg höghastighetsbana, med 320 km per timme som ambition, med särskild finansiering enligt OPS, offentlig, privat samverkan.

Vi föreslog även att Centerpartiet kräver en obligatorisk inblandning av biodrivmedel i dieseldrivna och ännu ej elektrifierade tåg.

Centerpartiet tar kampen tillsammans med de som drabbats av nuvarande regeringens besparingar inom LSS. Funktionshindrade ska inte tvingas till vända sig till de kommunala socialnämnderna. Funktionshindrade har samma rätt till ett bra liv som alla andra.

 

Nu tar arbetet vid med att förverkliga den närodlade politiken som stämman beslutat om, i praktisk politik på hemmaplan. 

 

Dennis Lindström

Leif Larsson

Ingela Nilsson Nachtweij

Centerpartiet

 

Svenska för invandrare på kvällstid

Idag träffade jag några vietnameser i Vimmerby som vill ha SFI på kvällstid eftersom de arbetar på dagtid. 

Jag vet att det finns många kommuner som erbjuder SFI på kvällstid och varför skulle inte det vara möjligt i Vimmerby. 
http://www.soderkoping.se/globalassets/documents/nystromska/programmen/sfi/information-kvallskurspdf

Jag har nu kontaktat ett studieförbund som visade intresse direkt av att hjälpa till med detta behov. 

Tillsammans får vi Vimmerby att växa. 

Vecka 40 i politiken

Måndag: Plandialog
Tisdag : Kommunstyrelse
Torsdag: Heldag med LRF i Vimmerby. Cykeltur med kommunalråden. 
Fredag: Samråd med Hultsfreds kommun
Lördag Distriktsstämma som ska anta länets riksdagslista och de sex landstingslistorna för Centerpartiet. 
Söndag: Vilodag

Med glädje och spänst i politikens tjänst ser jag fram emot en spännande och intressant vecka. 

Multiarena i Vimmerby

Micael Glennfalk beskriver att det inte finns några politiker i Vimmerby som är fostrade i idrottsrörelsen. Han kan inte ha mer fel. http://www.vimmerbytidning.se/bloggar/mitt-perspektiv---micael-glennfalk/

Vi är många i Centerpartiet i Vimmerby som är just fostrade där. Själv har jag åkt längdskidor i FBSK, spelat handboll i VIF, fotboll i Hultsfred, volleyboll i Vimmerby och varit ordförande för Lantbrukshögskolans idrottsförening . Vi hade landskamper mellan alla de nordiska länderna varje år vilket pågått sedan före andra världskriget i obruten följd. Bo Svensson är engagerad i FBSK. Peter Karlsson har spelat fotboll och är engagerad i flera föreningar. 

Därför blir jag positiv till att Micael Glennfalk och jag tänker i exakt samma banor och jag vill tillägga fem mycket viktiga aspekter till hans mycket intressanta beskrivning av sju stegen vi måste ta tillsammans för att bygga en arena. 

Ska vi kunna samlas runt en satsning på en multiarena så krävs det en kraftsamling av kommunen, föreningslivet och näringslivet i SLUS-anda och styrgruppen för SLUS måste snarast diskutera hur strategin för att bygga en multiarena ska se ut.

Det som Glennfalk missar i sin beskrivning av hur förverkligandet av bygget av en multiarena ska gå till är:

1. Förstudien bör finansieras externt (medel kan sökas via Astrid Lindgrens Hembygd eller liknande) och även ägas av en föreningsallians om det är möjligt. En projektledare (eldsjäl) anställs under 8 månader av projektägaren (ej kommunen) för att professionellt ta fram en plan där det finns avsiktsförklaringar med aktörer som vill bidra med medel till bygget. Förberedelser för att söka medel ur exempelvis Allmänna arvsfonden med flera bör göras under förstudien. 

2. Det måste finnas en tydlig plan i förstudien för hur multiarenan ska driftas långsiktigt så att Vimmerby kommun likt många andra kommuner inte drabbas av driftproblem när arenan är byggd. En långsiktig och realistisk plan för driften är en av de viktigaste uppgifterna i projektplanen för förstudien som jag ser det. 

3. Efter att förstudien presenterats under våren 2019 (projekttid augusti-18-april-19) så inleds arbetet direkt med en projektering av multiarenan. Den bör ta ett halvår så byggstart bör kunna bli våren 2020 om den plan för detta som jag arbetat med att ta fram på fritiden under cirka två års tid håller.

4. Den viktigaste aspekten. Multiarenan ska vara en mötesplats även för kulturarrangemang, event och mässor. Den ska vara multifunktionell och kunna användas till konserter mm. Kultur attraherar många och gör vardagen lite mer värdefull för många. Alla lever inte för idrott och arenan måste kunna fyllas med aktiviteter även för de kulturintresserade. 

5. Förstudien ska svara på när multiarenan ska byggas, hur, var och vem som ska finansiera. Är det möjligt att lokalisera arenan på en plats där man kan dra nytta av befintliga anläggningar så är det en stor fördel. 

Det viktigaste nu är att försöka få så många partier (helst alla), föreningar och företag att stötta förstudien. Det förankringsarbetet pågår i det tysta men tyvärr verkar det inte som att Moderaterna i Vimmerby har en internkommunikation som håller för att arbeta med utveckling av vår kommun på ett strategiskt sätt. Men jag hoppas att vi tillsammans ändå förflyttar oss framåt mot ett gemensamt mål. 

Vimmerby kan klara detta men det kommer att krävas att vi arbetar gemensamt och fokuserat. En realistisk politik där många samverkar demokratiskt är förutsttningen för att lyckas. Det måste gå...