tisdag 27 juni 2017

Mötestät vecka och lite om det viktiga värdskapet.

Idag är det ett långt sammanträde med KS AU där många ärenden ska hanteras inför sommaren. 

Onsdag och torsdag ska ägnas åt seminarie i Virserum och sedan blir det en del besök på Midnattssolsrallyt som är i full gång. 

Det är mycket som händer i Vimmerby-bygden så här i sommartider. Vimmerby har ett av Sveriges starkaste varumärken och nu rustas för att ge den service som besökarna förväntar sig. 

Ingen kan göra allt men alla kan göra något. 

Jag hjälpte till exempel ett antal japanska damer som var på study tour kring Astrid Lindgrens litteratur. De blev otroligt glada och tacksamma för en liten spontanguidning utanför Stadshuset en tidig morgon i förra veckan. Det tog inte lång tid men gav så mycket stolthet och glädje. 

Hoppas att vi alla får många bra möten med våra besökare i sommar. Visit Vimmerby har gjort en videosnutt som snurrar på sociala medier nu. Bra när rörliga bilder visar vår vackra och aktiva bygd på ett inbjudande sätt. 


onsdag 21 juni 2017

"Rambudgetröra" utan tjänstemännens eller oppositionens delaktighet

Socialdemokrater och Moderater i Vimmerby ändrade sin rambudgetfördelning några timmar innan kommunfullmäktige skulle besluta enligt budgetberedningens förslag. Vi fick inga tydliga skäl varför ändringar skulle ske utan att tjänstemannakompetens varit inblandad, så vi i C avstod från att delta i punkt 1 och 2 i budgetbeslutet och yrkade bifall till punkt 3, 4, 5 och 6. 

Vi hoppas att S och M också hörsammar vår inbjudan nedan så att detaljbudgetprocessen kan fortsätta i en konstruktiv anda. 

Vårt skäl till vårt ställningstagande utifrån förslaget till ny och utökad rambudget är :

"Det kan tyckas "enkelt" att stå fast vid kommunstyrelsens förslag, och kalla det för "ansvar", men vi vet att det finns stora behov och till viss del även medel. Utan att veta hur S och M resonerat och på vilka grunder man beslutat sig för att förändra utan inblandning av tjänstemannakompetens, så är det inte möjligt att anta eller förkasta det nya förslaget. 
För att kunna ta ansvar måste vi ha fakta- det har vi inte- därför känner vi oss tvungna att avstå från att rösta och bjuder in S och M till en information och diskussion kring de nya budgetramarna och vi önskar att alla gruppledare i kommunfullmäktige får delta i det mötet."

Mitt rambudgetanförande utifrån det ursprungliga förslaget : 

CENTERPARTIETS BUDGETANFÖRANDE,  

Kommunfullmäktiges sammanträde 19 juni

 

Rambudgetprocessen har inte riktigt hittat sina former då vi exempelvis inte haft ett tydligt ledarskap för arbetet. Men trots detta ligger nu ett förslag för beslut i kommunens högsta beslutande församling. 

Socialdemokraterna och Moderaterna har varit otydliga vad gäller om de ville ha ett enigt beslut eller inte i KS AU.De båda partierna bjöd in till pressträff före KS AU den 31 maj och presenterade vad de avsåg att besluta under KS AUs sammanträde samma dag. Centerpartiet ser till kommunens bästa och vill trots detta stötta S och M vad gäller rambudgetfördelning men vi har några medskick till det fortsatta arbetet. 

Socialnämnden behöver utreda hur de kan effektivisera enligt revisionsrapporten om biståndsbedömning. Bristerna i dokumentation kan göra att biståndstagaren inte får rätt insats varje gång och även försvåra introduktionen av ny personal.

Avsaknad av rutiner och dokumentation försvårar även för kommunfullmäktige och nämnd att följa om verksamheten bedrivs enligt fattade beslut och på ett tillfredsställande sätt

BUN behöver planera verksamheten mer långsiktigt med ett brett resonemang om strukturen i tätorten och möjlig samverkan mellan skola och förskola på landsbygden. Vi behöver satsa på AL-skolan och göra en liknande upprustning som den som gjorts på VIMAR. Vi har inte möjlighet att i närtid bygga en helt ny skola som ersätter AL-skolan vilket S och M mot förvaltningens vilja vill få KF att ta ett inriktningsbeslut om. Vi behöver också skyndsamt hantera KDs motion om att återinföra PRAO som regeringen föreslår ska bli obligatorisk. Det planeringsarbetet måste påbörjas. Mönsterås kommun har ett system där eleverna själva får välja utifrån en hemsida med kartbild över alla PRAO- platser och ett nära samarbete vad gäller handledning så att PRAON blir så bra som möjligt. 

Förskola måste byggas men den stora frågan som vi ännu inte diskuterat är vad ska byggas? En stor enhet med 10 avdelningar kan vi i C inte ställa oss bakom. Det skulle innebära upp till 420-500 förskolebarn mellan Snokebovägen och Bysjövägen (Ödestorpsvägen) . Vi behöver fördela förskoleplatserna så att de finns nära där människor bor. Småbarnsfamiljer kämpar med att få livspusslet och vardagslogistiken att fungera och där måste vi hjälpa till genom att planera samhällsekonomiskt smart för våra medborgares bästa

Utvecklingsavdelningens chef slutar sin tjänst i augusti i år. Det ger oss en möjlighet att utvärdera utvecklingsavdelningens nuvarande organisation och ta hänsyn till organsiationsberedningens arbete för att forma framtidens kultur-, fritids och näringslivsarbete. Samhällsbyggnadsavdelningen ser vi också som en avdelning som kräver en del organsiationsförändringar och effektiviseringar. 

Därför behövs politiker som lyssnar in medborgarnas behov och samtidigt tar ansvar för hela kommunens framtid. Vimmerby kommun behöver mer närodlad politik!

Vi yrkar bifall till KS förslag till budgetramar men vi vill noggrant följa nämndernas detaljbudgetplanering och framförallt investeringsbudgetens fördelning där vi inte ser en ny skola som högsta prio i dagsläget.  

 

Ingela Nilsson Nachtweij (C)

Gruppledare Centerpartiet i Vimmerby
lördag 17 juni 2017

Två mötestäta veckor

Imorgon är det kommunfullmäktige och då ska rambudgeen beslutas. Jag har filat på mitt budgetanförande. Alla partier erbjuds budgetanförande och riktlinjen är att hålla det på 10 minuter.

Sedan är det plandialog på måndag morgon. Uppföljning på de detaljplaner som är beställda och diskussion om eventuellt nya. 

Sedan är det också sista Distriktsstyrelsemöte före sommaren. Mönsterås på onsdag. 

Ska fira midsommar med systrar med familjer och sedan är det KS AU , hela dagen på tisdagen efter midsommar. Otroligt många punkter så det blir nog besvärligt att vi varken har KS eller KF förrän i september. Gissningsvis blir det något extra sammanträde.

En sväng till Almedalen är inbokad och sedan blir det några veckors ledighet från politik. 

Sedan ska sommaren fyllas med kärlek och livet. Umgänge med nära och kära och Warmbadhusets kulturkvällar. Och liksom förra sommaren så har jag ett antal fina vigslar att förrätta på olika platser i vår fina kommun. 

tisdag 13 juni 2017

Så kan Yxern räddas

Idag har en enig kommunstyrelse i Vimmerby tagit ett beslut om att söka överprövning tillsammans med Västerviks kommun enligt förstudiens rekomendation. Direkt efter ansökan om en kortsiktig och tillfällig förändring av vattendomen så ska arbetet för att nå en långsiktig lösning för Yxern göras. Målet är en naturlik avrinning. 

Vill du läsa förstudien så finns den här på Västerviks kommuns hemsida

http://www.vastervik.se/Bygga-bo-och-miljo/Nyheter-bygga-bo-och-miljo/sa-kan-sjon-yxern-raddas/

måndag 12 juni 2017

PRAO föreslås bli obligatorisk

Bra att det nu föreslås att PRAO ska bli obligatoriskt för grundskolan. 

Detta har vi med i vårt valmanifest 2014 och KD har nyligen lagt en motion om detta. 

Nu bör denna motion hanteras skyndsamt , tycker jag. 

http://www.dn.se/nyheter/politik/prao-kan-bli-obligatoriskt/

tisdag 6 juni 2017

Nationaldagsfirande idag

Hoppas vi ses på Nationaldagsfirandet i Källängsparken i eftermiddag. 

Först parad från Kulturskolan till Källängen och där kommer det att bli ett program med tal och musik i en lagom blandning. 

http://www.vimmerby.se/kultur-fritid/kultur-och-fritidsnyheter/sveriges-nationaldag-6-juni/onsdag 31 maj 2017

84 NYA MEDBORGARE VÄLKOMNAS TILL VIMMERBY KOMMUN 2017

På Sveriges nationaldag så brukar kommunen välkomna alla nya medborgare genom att läsa upp allas namn på nationaldagsfirandet. 

Jag läste 56 namn på firandet på Astrid Lindgrens Näs år 2014. I år påbörjades en ny välkomstceremoni i Stadshuset dit alla 84 nya medborgare bjudits in. Alla välkomnades med musikunderhållning, tal av kommunalråd Helen Nilsson och en påse med Frödinge ostkaka, turistroschyrer, en reflex mm. 

En mycket trevlig aktivtet som enligt mig ska upprepas kommande år med ett längre program. Tack Anders Degerman och Peter Knutsson för arrangemanget. Tack även till Dennis, Kayla och Chelsey som underhöll. FÖRSKOLEFRÅGAN MÅSTE DISKUTERAS BREDARE och MER ÖPPET

Det var en intressant dag igår med många och långa diskusioner om kommunstyrelsens totalt 40 olika ärenden. 

Centerpartiet med stöd av V och KD yrkade att KS ska ta fram budgetkalkyler för att bygga två förskolor med 5 avdelningar jämfört med en förskola med 10 avdelningar. M och S har låst fast sig vid att bygga en stordriftsförskola i skjutbaneområdet medan vi i oppositionen i detta tidiga skede i processen redan nu vill plocka fram underlag kring vad som ska byggas och kostnadsberäkna både byggnation och drift. KF har tagit ett beslut att i samband med alla byggnationer så ska driftkalkyler för byggnationerna tas fram. Ett av skälen till att BUN redovisar att kostnaden för förskolan ökat de senaste åren, är att kommunen byggde LUNDEN för 38 miljoner för några år sedan. Socialnämnden flyttade in i nybyggda Vimarhaga och Borghaga vilket också innebar fördyrad drift jämfört med EKEN. Redan nu behöver vi beräkna och ta höjd för detta i de kommande årens budgetarbete i kommunen. Därför är det viktigt att ta fram beräkningar anser vi vilket S och M alltså inte är intresserade av.

Vi i Centerpartiet stöttade förslaget från M och S om att bygga i Skjutbaneområdet även om vårt förstaval är kyrkans mark vid Astrid Lindgrens gata. Behovet av nya förskoleplatser är mycket stort. 

Rein Soovik ställde en enkel fråga i Kommunfullmäktige i måndags till Tomas Peterson om hur det går med förhandlingen med Linköpings stifts egedomsnämnd. Svaret var att det pågår förhandlingar men att stiftet begär i dagsläget för stor ersättning vid ett byte av mark. En förskolebyggnation i det området vore perfekt och där kan också byggas många bostäder för familjer som fär nära till sin förskola. Snövits förskola med två avdelningar skulle på sikt kunna byggas om till bostäder när den större förskolan är byggd på kyrkans mark. Förskolor i tätorten med färre än tre avdelningar är enligt BUN inte kostnadseffektiva och det är framförallt kosten som blir dyr på små enheter. 

Vi i Centerpartiet är mycket tveksamma till den process som S och M nu genomför för att exploatera VOK-skogen. Därför vore det intressant att redovisa budgetkalkyler så att medborgarna tydligt kan förstå de ekonomiska fördelarna med en 10 avdelningar stor förskola. Jag har fått information om att det kan vara mycket besvärligt med smittspridning på så stora förskolor och även utmiljön blir en utmaning för 150- 200 barn som samtidigt ska leka och tillsynen för personalen kräver säkerligen färgade västar på barnen och skiftgång eller avdelade utemiljöer med stängsel för att kunna skapa en trygg miljö för de små barnen.

Centerpartiet förespråkar två byggnationer. Först en i skjutbaneområdet under förutsättning att detajplanen snabbt kan antas. Blir det många överklaganden så försenas byggnationen där och då kan det vara bättre och klokare att arbeta med två olika möjliga områden och att kommunen redan nu lägger ytterligare en beställning om att ta fram en detaljplan för en förskola. Antingen på den mark som VOK föreslagit mittemot deras parkering eller på en annan närbelägen tomt. Det finns markområden som är intressanta men som inte räcker för att bygga 10 avdelningar på. 

Enligt vår kommunchef Carolina Leijonram arbetar SKL med att ta fram ett avtal för att kommunerna ska kunna bygga förskolor liknade ramavtalet för prefabricerade flerbostadshus som Hjälevadshus och Boklok vann. När det är på plats kommer det troligen att finnas möjlighet att beställa förskolor med olika antal avdelningar som är skräddarsydda för kommuner och kan avropas enligt det kommande avtalet. Tills det är på plats bör vi i kommunstyrelsen inte låsa fast oss för hårt vid en plats som innebär 21 avdelningar minus två paviljonger vid Skogsbacken med totalt 21 gånger 15-20 barn vilket ger upp till 420 förskolebarn i samma skogsområde. 

För mig personligen bör förskoleplatserna fördelas jämnare över hela kommunen och framförallt krävs en jämnare fördelning i tätorten för att föräldrarna ska ha nära till sin förskola och känna att de lämnar sina älskade barn på en trygg förskola med liten risk för smittspridning mellan barnen när det är infektionstider och med en trygg och pedagogisk utemiljö. 

Djursdala skola bör snarast flytta in sina fem-sexåringar i skolans lokaler föratt skapa fler förskoleplatser och för att nyttja skolans lokaler bättre. Förskolorna i Brännebro och Djursdala bör sedan fyttas in i skollokalerna  vilket ger driftfördelar. Kommunen har alldeles för många kostenheter och en flytt av dessa förskolor skulle minska kommunens antal enheter direkt. Kostpersonal i skolorna skulle säkert klara förskolornas kosthantering vilket ger en bättre driftekonomi. 

Hjälper vi nu Träffpunkt Pelarne så finns förutsättningar för en privat driven förskola i Pelarne. Kyrkan söker förskolelärare just nu till Ugglan som har 15 barn. Är det möjligt för Svenska Kyrkan att öppna en avdelning i Pelarne eller finns förutsättningar för ett föräldrakooperativ med ekologisk inriktning i natursköna Pelarne? Det är mycket olyckligt att M och S inte ens vill diskutera och försöka förhandla med Pelarne när det finns ett så stort engagemang. 200 000 kronor är ortsborna beredda att satsa. Det borde vi i KS respektera. Träffpunkt Pelarne borde bjudas in till KS för att presentera de planer man har och de utmaningar som vi tillsammans kan hjälpas åt att lösa. Alternativt bör nästa KS-sammanträde hållas i Pelarne skola den 13 juni så att alla ledamöter får se lokalerna före försäljningen. 

Förskolefrågorna kommer troligen att bli en av den lokala valrörelsens största frågor. Medborgardialogen i detta samhällsplaneringsarbete måste skötas bättre av M och S enligt mig.  Igår gavs ett uppdrag till samhällsbyggnadsavdelningen att fortsätta dialogen med VOK. Politikerna i kommunledningen måste vara delaktiga även fortsättningsvis och diskutera olika lösningar och inte allför tidigt låsa fast sig vid en plan som orsakar stor oro och gigantisk opinion. 

Lyssna och ta till er Rein Sooviks kloka och erfarna synpunkter om VOK-skogen som han dessutom delar med många Vimmerbybor. Låt oss alla se på samhällsplaneringen brett och i en bred dialog före beslut om byggnation av kommunens framtida förskolor. Det är närodlad politik för mig. 

söndag 28 maj 2017

Busy week!

Kommunfullmäktige kl. 17.30 imorgon. Varmt välkomna att följa sammanträdet från läktaren. 

På tisdag har vi kommunstyrelsesammanträde. Kallelsen finns här : http://www.vimmerby.se/PageFiles/1435/Kallelse%20Kommunstyrelsen%202017-05-30.pdf

Riktigt många intressanta ärenden så det blir nog en hel del mediakontakter efter mötet. 

Rambudget ska antas med eventuellt ett annat investeringsrambeslut än det som beslutades i KS AU. 

På torsdag är det möte med styrgruppen för Yxerns förstudie. Då ska slutrapporten presenteras. Helen Nilsson , Björn Holm med flera deltar.  Det ska bli spännande och läget är verkligen bekymmersamt så ett snabbt handlade vore att föredra för att förbättra situationen både på kort och lång sikt. 

På torsdag eftermiddag är det BULLERBYDAGEN. Självklart finns vi i Centerpartiet på plats. Det har vi gjort nu i flera år och det är en riktigt bra och trivsam aktivitet. Kl. 15-19 är tiden.

En hel del vigslar förrättas så här års av kommunen och i helgen har jag vigt två olika par. Fantastiskt kärleksfull del av mitt politiska uppdrag. Bokningskalendern innehåller tiotalet vigslar i dagsläget och det rullar in någon varje vecka, fastän vi är flera. Vimmerby kan bli en ännu mer populär vigselort med vårt gynnsamma varumärke och betydande besöksort. 
lördag 27 maj 2017

Återinför PRAO har KD skrivit en motion om och C håller med

Kommunfullmäktige sammanträder på måndag den 29 maj kl. 17.30. 

Hela kungörelsen och den extra kungörelsen finns på kommunens hemsida under fliken "Kommun och politik"

I den extra kungörelsen till på måndag hittar Du tre mycket intressanta ärenden, två motioner som lämnats in av KD och en enkel fråga som lämnats in av min partikamrat Rein Soovik. 

Här kan du läsa de tre ärendena. 

http://www.vimmerby.se/PageFiles/4798/Motion%20Återinför%20PRAO.pdf

Vad gäller PRAO så anser eleverna i båda högstadieskolornas elevråd att en PRAO bör återinföras. Vi i C hade med det i valprogram 2014. Vi vill återinföra en NY PRAO enligt Mönsterås modell. 

Socialdemokraterna Kenneth Bjröklund och Camilla Stridh lämnade i feb. 2014 in en motion om att återinföra PRAO. Efter valet röstade vi i C och KD bifall till den motionen och S och M röstade avslag. S röstade alltså ner sin egen motion. Hade väl varit snyggare att dra tillbaka den om man ändrat sig kan jag tycka så här i efterhand. Men jag tror inte alla som röstade på S i valet 2014 hade förväntat sig att PRAON inte skulle bifallas av kommunens största parti med 19 ansvarsfulla mandat i KF. 

Nu lyfter KD frågan på nytt via en motion och vi kommer garanterat att yrka bifall till den i KF. Hoppas att den kan få en snabb hantering så att frågan kan avgöras snarast.

Vad gäller Reins enkla fråga så är det intressant att veta hur det går med Kyrkans mark norr om Vimmerby. Vimmerby växer och den marken är mycket lämplig för exploatering. Grus och sand i plant läge som borde lämpa sig perfekt för olika byggnationer. 


onsdag 24 maj 2017

Långhelg

Fin tid ute nu och jag njuter stort av naturens magi nu.

Men en oro över vattenbrist gnager i mig.

Mina odlingar är mindre än ett normalår då bevattning inte kan ske nu när det är bevattningsförbud. Mina tunnor med regnvatten är snart tomma så det får bli torra odlingar med förhoppning om påfyllning från himlen snart.

Helgen innehåller rättning av arbetsuppgifter i mina kurser på Gamlebygymnasiet och påbörjan av betygsättning. 

Imorgon firar Norra Kvills Nationalpark 90 år.

På lördag är det vårmarknad. Centerpartiet finns på plats som vanligt och jag hoppas att Du som vill diskutera lokala politiska frågor tar svängen förbi oss någon gång mellan 9.30 och 13.30.

Hoppas vi ses! 

Tack till Vimmerby dansstudio för den fina dansuppvisningen i söndags. Imponerande verkligen. 


söndag 21 maj 2017

Vecka 21 nästa vecka och syrenerna blommar

Det blev en kort semester för skomakaren iår "mellan hägg och syren"!

En helt fantastisk helg med stekande sol som samtidigt oroar när det är så extremt torrt. 

Kollade tiodygnsprognosen och det är inte en mm nederbörd i sikte. 

Bevattningsförbudet behöver verkligen respekteras. 

Min vecka innehåller , gruppmöte på måndag kväll, KS AU på tisdag och möte med VEMAB på onsdag. 

Imorgon ska jag på exkursion till HÄSTÖ med mina biologielever på Gamlebygymnasiet. De ska få lära sig mer om biologisk mångfald, YXERNS SJÖREGLERING och botanik. 

Ha en fin vecka alla! 

onsdag 17 maj 2017

Företagsamhetsarbete behövs överallt

PRAO i ny och modern form skulle verkligen behövas i vår kommun. 

Helen Nilsson lovade i talarstolen att hon skulle utvärdera och återkomma om PRAO-frågan när S avslog sin egen motion om att återinföra PRAO 2015. Om jag minns rätt så avslogs motionen i januari 2015 och till hösten/jul 2015 skulle det entreprenöriella lärandet återkopplas. 

Nu känns det som att det är dags att se över detta, tycker jag. Samverkan mellan föreningar och företag och skolan behöver utvecklas och det är allas vårt ansvar, inte bara kommunens. 

Kurserna Entreprenörskap och UF skulle jag vilja veta mer om och lkvärdigheten vad gäller arbetsmarknadsarbete på de båda högstadierna. 

Vi fick veta av alla eleverna att de vill ha PRAO. Lärarna vill det också. Många politker likaså. 

Dags för att lyfta denna fråga igen? 

söndag 14 maj 2017

Nästa vecka -glädjevecka

Imorgon kommer hon äntligen hem. Äldsta dottern som pluggat media, dans, foto, digital art mm sedan i höstas. Det kommer att prägla hela denna vecka med glädje. 

Tisdag är det KS AU med flera intressanta ärenden. 

Torsdag är det dags för medborgardialoger och nomineringsarbete. Under hela maj månad har C i Kalmar län en öppen nomineringsprocess där vem som helst kan nominera DEN som man vill ha som företrädare för C efter nästa val i kommun, landsting och riksdag. 

Vill Du nominera? Tveka inte , gå in på länken nedan "direkt utan att passera Gå". Den du nominerar behöver ännu inte vara medlem i Centerpartiet. Det följer en kommunikation med de nominerade kandidaterna inför medlemsomröstningen i augusti 2017 där de tillfrågas om de vill företräda Partiet. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnwjPOJ1S68iRUiDLmvXJesLNdaDcf0tM8vgbV55PWtZNTqQ/viewform?c=0&w=1

På lördag är det BILENS DAG och nästa lördag den 27 maj är det VÅRMARKNAD i Vimmerby och då hoppas jag att vi ses på torget. Vi bjuder på kaffe som vanligt och vill diskutera olika lokala frågor med Dig. De bästa förslagen kommer fram när frågor diskuteras öppet och demokratiskt. 

fredag 12 maj 2017

Plats 50 och en ökning i rankingen med 26 platser

Grattis Vimmerby som utsetts till en av de bästa kommunerna att bo i,  i vår region. Bättre rankade än både Oskarshamn, Hultsfred, Västervik och flera andra kommuner i vår närhet. 

Tillsammans ökar vi attraktionskraften ännu mer i vår del av världen. 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/kalmar-gar-om-vaxjo-i-kommunranking

Grattis också till Kalmar som landar in på plats 5!onsdag 10 maj 2017

Bra besök på ARLA

Vi var ett stort gäng som fick en exklusiv visning av Arlas anläggning i Vimmerby ikväll,Dennis Lindström visade oss runt och berättade om fabriken som har en mycket hög kapacitet. Imponernade anläggning verkligen som sysselsätter cirka 90 personer. Tack Dennis för guidningen. 

Vi hann även diskutera några lokala frågor som är aktuella i Vimmerby. Pelarne skola var en av frågorna som vi resonerade om. Mycket olyckligt beslut då driften kan komma att finansiera ett utbyte av värmesystem eftersom skolan troligen kommer att ta tid att få såld. 

Stordriftsförskolor var uppe på agendan mm. 

måndag 8 maj 2017

söndag 7 maj 2017

Kommunstyrelse på tisdag denna vecka och en del annat matnyttigt på agendan.

På tisdag är det dags för månadens KS-sammanträde. 

Kallelse finns här : http://www.vimmerby.se/PageFiles/1435/Kallelse%20kommunstyrelsen%202017-05-09.pdf

På onsdag kväll är det studiebesök på ARLA för alla medlemmar. 

Torsdagskvällen ska ägnas åt Företagarnas möte om offentlig upphandling. Samtidigt äger Vimarhems öppna bolagsstämma rum på Lögstadsgatan. 


måndag 1 maj 2017

Nästa veckas möten!

Kommunstyrelsen åker på sin årliga resa imorgon och den går söderut till Storebro först och sedan till flera företag i centralorten. 

Program

 

08:30                           Avresa från Stadshuset

 

08:45-10:15                  Storebrolyan AB

 

10:30-11:45                  Älö Trä AB

 

12:00-13:15                  Lunch på Astrid Lindgrens Näs inklusive information om verksamheten

 

13:30-14:45                  Polyform Specialsnickerier KB

 

15:00-16:15                  Svensk Tryckgjutning AB

 

16:30                           Åter Stadshuset


Direkt därefter så fortsätter budgetberedningen med sammanträde med BUN som var på skolriksdag när vi hade extra beredning i tisdags fm. 


På onsdag och torsdag ska jag delta i en krisövning för flera kommuner. 


På torsdag em/kväll är det möte i Frödinge bygdegård om hur vi ska förbättra Yxerns långsiktiga situation. 

lördag 29 april 2017

Kul för HV och VH

Kristoffer Thörngren från Frödinge, fostrad i Vimmerby hockey gjorde mål när HV71 ttog SM-guld idag! Grattis! 

fredag 28 april 2017

Möte om Yxern i Frödinge bygdegård den 4 maj

Välkomna till ett öppet möte om förstudien för att förbättra den långsiktiga situationen för Kalmar läns största sjö Yxern. 

Styrgruppen där jag ingår hade sammanträde i Vimmerby stadshus i torsdags och då förbereddes mötet för allmänheten den 4 maj kl. 16 i Frödinge Bygdegård.

Calluna kommer att presentera resultat som hittills framkommit. Gun Lindberg som är ansvarig tjänstman för förstudiens arbetsgrupp kommer att presentera bakgrunden till förstudien och syftet med mötet. 

Varmt välkomna till ett spännande och viktigt möte. Anmälan krävs till Yxerns fiskevårdsområde. Mejla din medverkan så planeringen av fikat fungerar. 

Mejladress : hans.engstrom@yxern.se

Läs mer om Yxerns fiskevårdsförening här http://www.dagensvimmerby.se/nyheter/e/11494/nytt-tufft-ar-att-vanta-for-yxern-tre-alternativ/

och på deras hemsida www.yxern.se

onsdag 26 april 2017

31 år sedan Tjernobyl

Idag är det 31 år sedan Tjernobyl-olyckan. Rebecca Forsgren Malmström har gjort en mycket bra artikel om Inge Hyckenbergs besök på olycksplatsen i dagens Vimmerby tidning. 

Själv minns jag dagen tydligt. Jag var ute och förberedde vårbruket. Det var stenplockning i Boda, på åkern Mariedal. På radion berättades om en kärnkraftsolycka som mörkats av Sovjetunionen. Det var otydliga besked om skaderisken och jag som nyss kommit hem från en åtta månader lång vistelse i Australien reflekterade över att det inte fanns kärnkraft i den delen av världen. 

Ibland behövs reflektioner och tillbakablickar för att staka ut rätt väg för den framtida elförsörjningen. 

I det lokala arbetet är det grundvattennivå som är viktigt att hantera. Bevattningsförbud fr o m mitten av maj kommer det att bli enligt VEMABs vd Torbjörn Swahn. 

söndag 23 april 2017

Nya förtroendevalda hälsas välkomna och detta händer i de politiska uppdrag som jag har denna vecka.

Uppdragen behöver fördelas till flera.

http://www.vimmerbytidning.se/nyheter/vimmerby/c-politiker-lamnar-sitt-uppdrag---har-ar-ersattaren-20170423/

Lycka till Mr Sandberg! 

Denna vecka blir händelerik. 

KF på måndag. Läs kungörelsen här: http://www.vimmerby.se/kommun-politik/kommunfullmaktige/kungorelser-och-protokoll-kf/

KS AU med extra insatt budgetberedning med ledningsgruppen på tisdag fm. 

Ordinarie KS AU på tisdag eftermiddag. 

Torsdag är det styrgruppsmöte om Yxerns förstudie. 

Vigselmöte ska också hinnas med tillsammans med de nya vigselförrättarna denna vecka. 

På lördag blir det valplaneringskonferens i Kalmar. 

onsdag 19 april 2017

Gruppmöte igår

Igår kväll hade vi sedvanligt gruppmöte. Välbesökt och mycket bra diskussioner. 

Valberedningen nominerade Lars Sandberg som ordinarie ledamot i den fullmäktigeberedning som ska ta fram ett förslag till politisk organisation för mandatperioden 2019-2022. Beredningen ska först utvärdera innevarande mandatperiods organisation som S och M beslutade om efter att de valt att leda  Vimmerby kommun. Revisions- och demokratiberedningens förslag som kommunfullmäktige beslutat om före valet ändrades alltså av M i samarbete med S. Moderaterna med Claes Wetterström som vice ordförande i RDB hade varit mycket aktiv i framtagandet av förslaget som sedan ändrades helt efter valet. 

Magnus Danlid nominerades som ersättare i beredningen. 

Mycket bra att denna beredning tillsätts och jag hoppas att det blir ett konstruktivt arbete i beredningen. 

http://www.vimmerby.se/PageFiles/1435/Protokoll%20kommunstyrelsen%202017-04-04.pdf

Paragraf 77 beskriver beredningens uppdrag. 

tisdag 18 april 2017

Dagens vardagshjälte i VIMMERBY

Karin Bjarnegård har städat längs Lundgtan mittemot Vimarkskolan och Ishallen. En hel säck med skräp och en kasse med återvinning fick hon ihop i snöblåsten. Såg henne kämpa med detta nu i eftermiddag. 

Jag tycker att hon är en av många vardagshjältar i Vimmerby. Tack Karin för ditt miljöengagemang. 

söndag 16 april 2017

Påskdagen

Efter en kall natt skiner solen från en klarblå himmel. Lyssnat på söndagsintervju med Marcus Birro. Det var en intervju som gick upp och ner, hit och dit. En slutsats som drogs var att det behövs fler kaxiga författare i kultursverige.

Påskledigheten fylls av glädje och gemenskap med nära och kära.

Läser mellan varven, Fredrik Reinfeldts bok, "Nya livet". 

onsdag 12 april 2017

Antibiotikakväll

Vimmerby och Hultsfreds Centerpartier bjuder in till en kväll om ett mycket viktigt ämne, nämligen Antibiotika och risker med dess överanvändning. 

Välkomna!fredag 7 april 2017

Så vidrigt det som hänt i Stockholm idag

Följer det som hänt och händer i Stockholm. Sammanhållningen måste stärkas och klyvningen av samhället minskas. 

Viktigt att den motion som alla åtta partier skrivit under hanteras skyndsamt. 

https://www.centerpartiet.se/lokal/kalmar-lan/vimmerby/startsida/politik/motioner-interpellationer/motion-om-framtagande-av-policy-mot-framlingsfientlighet-och-handlingsplan-for-att-varna-demokratin-mot-valdsbejakande-extremism.html

torsdag 6 april 2017

Snart öppnar Astrid Lindgrens Värld

Om bara 6 veckor öppnar parken och jag läser om alla teaterföreställningar som planeras på Sveriges största sommarteater. Läste någonstans att det är Sveriges största arbetsplats för skådespelare sommartid. Och det brukar sannerligen vara kvalité på både teater, danskoregrafi och effekter. 

Varmt välkomna till VIMMERBY i sommar!

Den nya parkkartan hittar ni här: http://userdata.paloma.se/Pictures/8729/Archive/(default)/ALV_Parkkarta_2017.pdf


tisdag 4 april 2017

Ungdomar visade framtidsanda, vältalighet och engagemang idag!

Idag hade vi en mycket bra dialog med ungdomar från de båda högstadieskolorna. Elevrådsstyrelserna, Barnpiloterna och Advisory junior board tillhörde ungdomarna. Inför dialogen har de författat debattartiklar och en av dessa valdes ut nämligen Selma Hoppe Adolphsens om PRAO. Den har funnits i media de senast dagarna.

http://www.vimmerbytidning.se/debatt/lv-debatt/prao-for-en-battre-framtid-20170403/

http://www.dagensvimmerby.se/debatt/e/11576/elevradet-pa-vimar-sager-sitt-prao-for-en-battre-framtid/

 Eleverna har även formulerat ett antal frågor. Våra svar på frågorna finns nedan. TACK för samtalet och en ny PRAO måste vi verkligen försöka inrätta nu, anser jag liksom en renovering av Idrottshallen. Byte av golv, ny mellanvägg är riktigt viktigt att ordna för oss i kommunen nu. Finns möjlighet till samverkan på något sätt? Budgetberedningen bör beakta detta tycker jag. Även behovet av fler datorer. Teknikutvecklingen gör att det inte behöver bli en så stor kostnad och det finns också billigare lösningar som kräver mindre support. Chromebooks till exempel som nu testas av eleverna i år 9. Det var de mycket nöjda med. 

Svar på frågor till tjänstemän och politiker inför Budkaveln 4 april från Centerpartiet

1. Vad måste Vimmerby kommun satsa på i första hand det kommande året, tycker ni?

Förskoleplatser, en ekonomi i balans, skapa förutsättningar för fler bostäder
 
2. Hur tänker ni angående PRAO för grundskolan – finns behov?

Vi tror att PRAO behöver återinföras.
3. Vad tror ni att vi ungdomar tänker kring PRAO?

Vi tror att de flesta ungdomar vill ha PRAO.
4. Vad gör ni för att vi ska få tillbaka PRAO i Vimmerby kommun?

Det fanns med i vårt valmanifest inför förra valet, vi har även röstat för en motion från Socialdemokraterna om återinförande av PRAO när (S) själva röstade ned sin egen motion.
 
5. Hur tänker ni angående bristen på datorer i skolan?

Det är ett problem som behöver lösas
6. Vilka risker ser ni med bristen på datorer i skolan?

Risken är att det verkar negativt på undervisningen när datorerna i räcker till för undervisningen. 
7. Vad gör ni för att åtgärda bristen på datorer i skolan?

Eftersom vi i Centerpartiet tillhör oppositionen så kan vi tyvärr inte lova fler datorer nu. Det vi kan och kommer att göra är att föra fram konstruktiva förslag i budgetberedningen.
8. Vad tänker ni behöver utvecklas inom grundskolan i kommunen?

Vi vill satsa på lärarna och framförallt få bra lärare att stanna kvar så att eleverna inte behöver byta lärare titt som tätt.
9. Hur tänker ni jobba för att utveckla skolan i kommunen?

Fortsätta att driva bra idéer som återinförande av PRAO, fler och mer kostnadseffektiva elevdatorer, långsiktig utveckling av alla skolor istället för nedläggningar.
10. Hur tänker ni kring renoveringsbehovet av idrottshallen?

Vi behöver titta på hur vi skulle kunna lösa en bättre idrottshall i kommunen. Huruvida det innebär en renovering eller en ny hall byggd i samarbete med näringslivet och föreningslivet kan vi inte svara på idag.
11. Vad gör ni för att åtgärda renoveringsbehovet av idrottshallen?

Vi vill ta upp frågan i budgetberedningen.
12. Hur tänker ni kring ungdomars möjligheter i kommunen?

Vi har ett bra gymnasium och mycket bra föreningsliv i kommunen. Många sommarjobb finns också men det finns säkert en hel del som kan förbättras för ungdomar. 

13. Hur tänker ni kring att ungdomar lämnar kommunen och befolkningen minskar?

Befolkningen minskar inte i dagsläget, vi har t.o.m. fått en positiv inflyttning med 210 personer, en total befolkningsökning med 217 personer under 2016 (enl SCB). Men det är viktigt att kommunen blir mer attraktiv för unga inflyttare och återvändare. Att ungdomar under en tid bor på annan ort kan även vara positivt.
14. Vad gör ni för att locka utbildade ungdomar till kommunen eller att få ungdomar att stanna kvar i kommunen?

Vi vill ha fler utbildningsplatser kopplat till den lokala arbetsmarknaden. 
15. Finns möjlighet att utöka antalet kommunala sommarjobb?

Vi anser att den möjligheten finns.
16. Hur tänker ni kring bostadsbristen?

Fler tomter behöver tas fram och vi önskar en öppen och positiv inställning från kommunen och majoriteten angående privata fastighetsbolag som vill bygga i kommunen.
17. Vad gör ni åt bostadsbristen? 

Vi jobbar med frågan. Vimmerbys Centerkrets har till exempel lämnat in en motion (till partiets riksstämma) angående förändring av ”Allbo-lagen” som starkt begränsar landsbygdskommuners möjligheter att bygga nytt i de allmännyttiga bostadsbolagen, Vimarhem för Vimmerbys del.
18. Hur ska ungdomarna ha råd att bo i kommunen?

Boende i Vimmerby kommun upplever vi vara relativt kostnadseffektivt jämför med andra kommuner, men en inventering av behov och efterfrågan av mindre och billigare lägenheter skulle vara intressant.
19. Vad tänker ni om kommunens svaga ekonomi?

Den är bekymmersam och det är ett av de viktigaste politiska ansvarsområdena som vi tillsammans måste ta tag i.
20. Hur jobbar ni för att förbättra ekonomin i kommunen?

Vi har lagt ett antal förslag som vi inte fått gehör för. Bl.a. i samband med folkomröstningen, 
21. Vad gör ni för att företag ska etablera sig på Krönsmon?

Näringslivsenheten och de båda kommunalråden har uppdraget att arbeta med rekrytering av företag och verksamheter till Krönsmon. Vi jobbar givetvis också med denna viktiga fråga för kommunen. 
22. Var har ni tänkt att skolorna ska bedriva orientering och friluftsverksamhet om VOK-skogen bebyggs med förskola.

Vårt förstahandsalternativ är inte att bygga en förskola vid Gamla Skjutbaneområdet men då det är svårt att hitta en tomt så har vi accepterat en byggnation av förskola intill Lundgatan.  Vår förhoppning är att den placeras så att orientering och friluftsverksamhet kan fortsätta utan alltför stor påverkan.
 

måndag 3 april 2017

Vimmerby välkomnas tillbaka till ENERGIKONTOR SYDOST

http://energikontorsydost.se/a/v?utm_campaign=cmp_673854&utm_medium=email&utm_source=getanewsletter

KS tog för ett tag sedan beslut om att återigen bli medlemmar i Energikontor Sydost. Ett mycket bra beslut, tycker jag och där kommer vi också att samordna vår energirådgivning till medborgarna. Ny vecka och nya möten!

I morgon sammanträder Kommunstyrelsen i Vimmerby. Det är många ärenden som ska avgöras. Här finns ärendelistan: 

http://www.vimmerby.se/PageFiles/1435/Kallelse%20kommunstyrelsen%202017-04-04.pdf

En mycket viktig del av mötet är Unga möter beslutsfattare där vi ledamöter får möta elevrådens representanter från de två högstadierna och från Vimmerby gymnasium. Det brukar alltid bli bra diskussioner och samtal vid dessa möten. Vi har fått frågor som ungdomarna vill diskutera och en viktig fråga som lyftes även på kommunfullmäktige där unga deltog i work shop om Vimmerbys framtid var PRAO. Ungdomarna vill ha PRAO och det anser vi i Centerpartiet att vi ska inrätta. En NY PRAO behövs. Vi och KD röstade för Socialdemokraternas motion om att återinföra PRAO men S och M röstade tyvärr avslag. Ungdomar behöver fler kontaktytor med arbetslivet för att bland annat kunna göra rätt framtidsval. 

Årsredovisningen för 2016 ska också behandlas. 


tisdag 28 mars 2017

Sammanfattning av KF 27 mars 2017

M och S vill inte ha sommaraktiviteter vid badsjöar. Vår motion om det röstades ner. KD , SD och C vill prioritera vistelse vid badsjöar vid samordningen av sommaraktiviteter. Statliga bidrag för att arrangera sommarsimskola finns att söka och föreningarna i samverkan med kommunen skulle kunna ordna trygg vistelse vid badsjöar. Det är det som barnen vill och som vi anser att de förtjänar i Barnens stad. 

Två utskott under KS vill KD och C inrätta eftersom KS AU inte riktigt hinner att bereda alla ärenden som krävs eftersom KS har en hel del verksamhetsfrågor utöver det övergripande ansvaret. Moderaternas gruppledare vill diskutera inrättandet av ett kulturutskott vilket deras KSO har avfärdat. M är ett mycket splittrat parti i dagsläget. 

KF beslutade igår att Miljö och bygg inte ska utredas av en extern konsult. Samverkan ska självklart utvecklas och förbättras som all samverkan och vi i C ser hellre att man satsar på att bygga och skapa tillit mellan kommunerna än att ifrågasätta hela organisationen. Personalen behöver politikernas stöd och inte politikernas misstro. Pengarna som en extern konsult kostar kan istället användas till konkreta förbättringsåtgärder.

Micael Glennfalk har i sin krönika inte förstått att det är riksdagen som fattat ett beslut att ta bort vårdnadsbidraget. En kommun kan inte och får inte inrätta det. 

KD skriver däremot mycket kloka tankar i dagens Vimmerby tidning om hur man skulle kunna lösa förskolekrisen. Den debattartikeln tycker jag innehåller mycket bra förslag som M och S borde ta till sig. 

I eftermiddag har vi KS AU och det kommer säkerligen bli många intressanta diskusioner. 

En av de saker som jag ska lyfta är att vi måste ordna så att beslutsärenden som ska avgöras på KF måste göras i början eller i mitten av sammanträdet så att det inte blir minskad demokratisk debatt inför omröstning för att att ledamöterna är för trötta eller att det är tomma stolar för att några helt enkelt har gått hem. 

Slutligen måste jag nämna Lars Johanssons briljanta tal igår kväll. Han ställde bra frågor och debatterade friskt. KF behöver unga uppfriskade krafter. Centerpartiet hade Maja Danlid som ledamot. Det var hennes första sammanträde i denna högsta beslutande församling. Välkommen Maja! 

fredag 24 mars 2017

Tomter och fastigheter som skulle kunna vara aktuella för att komma tillrätta med förskolekrisen

Jag får så många förslag så nu skriver jag dem rakt upp och ner och försöker få igång en medborgardialog om detta.

Följande fastigheter skulle på kort tid kunna iordningställas för pedagogisk omsorg (som tidigare kallades familjedaghem) Fabriken, Gullbergs/Deloittes vid kyrkan, Televerkets gamla hus där det var fritidsgård förut, Eken, Pelarne skola, Djursdala skola (där skulle 4-5-åringarna kunna flytta in i skolan från förskolan i princip utan ombyggnation. 

Tomter till eventuella paviljonger: Vimarvallen, Ceos, Örngatans förlängning, Storebro skola, Södra Vi? 

Jag önskar att vi skulle diskutera och betrakta denna fråga i ett mer småskaligt perspektiv där det inte satsas på en stordriftsförskola. Som en förskollärare uttryckte det till mig. "Jag skulle inte vilja arbeta på en tio avdleningar stor förskola när det utbryter maginfluensa." 3 avdelningar är optimalt för barn och personal, anser många och det låter rimligt för mig. I dagsläget är det inte de stora enheterna som är billigast per barn. Kommunens billigaste förskola per barn är Junibacken i Tuna om jag har rätt uppgifter. Där är det en avdelning med 24 barn och det är säkerligen ansträngt på grund av den stora barngruppen. Överinskrivningarna är till och med större i kransorten än i tätorten även om skillnaden inte är så stor. Personalen går på knäna och vi måste hjälpas åt att lösa denna situation. 

Som oppositionsråd ber jag nu er medborgare om hjälp. Vilka tomter och vilka fastigheter ser du som möjliga för att åtgärda förskolekrisen? 

onsdag 22 mars 2017

Vimmerby får snart nya riktlinjer för bostadsförsörjningen.

Igår var Länsstyrelsen på plats i Vimmerby för att diskutera behovet av ökad bostadsförsörjning. Om att ta fram nya riktlinjer för bostadsförsörjningen har vi i C initierat via en motion för ett år sedan och den är bifallen av KF. Programmet väntas vara klart i närtid och då kommer Vimmerby kommun upp på banan igen vad gäller den strategiska planeringen av bostäder. Det förra programmet är 13 år gammalt och antogs 2004 och gäller 203-2013. https://www.centerpartiet.se/lokal/kalmar-lan/vimmerby/startsida/politik/motioner-interpellationer/motion-till-kommunfullmaktige-i-vimmerby-uppdatera-vimmerby-kommuns-bostadsforsorjningsprogram.html

Vimmerby uppmärksammades av länsstyrelsen för samverkan mellan Vimarhem och Socialtjänsten med en gemensam boendekonsulent. Det arbetet sticker ut i länet liksom arbetet med Mötesplatser i kommunen som också är kopplat till boendekonsulenten.

Nu är snart nästa Mötesplats färdig att invigas och det är Mötesplatsen i Frödinge där FBSK och Bygdegårdsföreningen samverkar tillsammans med flera föreningar. 

Vimmerby har en styrka i detta arbete som andra kommuner vill lära sig mer om. Vi behöver mer samverkan över kommungränserna. 

måndag 20 mars 2017

Bostäder och förskoleplatser?

Vi har inte KS AU förrän den 28 mars och KS den 4 april nästa gång. Hur planeras för tillfälliga förskoleplatser nu när läget är kritiskt i förskolan? Det fanns ingen tid för det samtalet i tisdags. Vi i C tror på att det finns lokaler som går att använda för att åstadkomma förskoleplatser på några veckor. 

Även bostäder måste byggas och det vore väl värdefullt om några detljplanelagda tomter läggs ut för försäljning så att privata aktörer kan bygga snarast. Det finns intressenter, ju. 

lördag 18 mars 2017

Intervju med Åke Pettersson i Vimmerby tidning

Åke Pettersson har så rätt. Vi måste bli tuffare i vårt arbete för att utveckla Stångådalsbanan och Tjustbanan. 

Kommunstyrelsen föreslås nu att fortsätta arbetet med Infrastrukturkansliet med Micael Leijonhud och det är ett tydligt arbete för att ena kommunerna längs Stångådalsbanan. 

Jag skrev denna debattartikel för någon vecka sedan och arbetar även som vice ordförande i centerpartiet i Kalmar län för att stärka satsningarna på Stångådalsbanan och Tjustbanan. 

Resecentrum räddat


I höstas diskuterades en försäljning av Resecentrum i Vimmerby. Socialdemokraterna och Moderaterna var överens och fastigheten lades ut hos en mäklare.

Centerpartiet förde fram att en försäljning av ett Resecentrum är ett beslut av principiell karaktär och bör fattas av kommunfullmäktige och inte av två kommunalråd.

Frågan diskuterades och Moderaterna förespråkade ett vindskydd/busskur medan Socialdemokraterna ville hyra väntsalen av köparen. Inget hände i övrigt på grund av att M och S inte var överens om detta.

Nu har majoriteten ändrat sig och dragit tillbaka försäljningen. Kommunstyrelsen tog denna vecka även beslut om en korrigerad investeringsbudget jämfört med beslutet från november 2016 och där finns nu plötsligt en satsning på utbyte av fossiloljepannan som värmer Resecentrum till fjärrvärme samt byte av fönster mm. Detta yrkade Centerpartiet redan i november 2016 men det röstades då ner av majoriteten.

En annan fråga som kommit upp nyligen är Trafikverkets lista över prioriterade objekt fram till 2029. Stångådalsbanan och Tjustbanans behov av upprustning saknas helt i Trafikverkets bruttolista.

Vi i Centerpartiet vill uppmärksamma alla de som varit oroliga för denna försäljning på att de båda ledande partierna i Vimmerby har ändrat sig i denna fråga och vi ser nu fram emot att arbeta stenhårt tillsammans för att utveckla och inte avveckla våra regionala järnvägar i länet i samverkan med Regionförbundet och Trafikverket. Då behövs denna tydliga satsning på vårt K-märkta Resecentrum i Vimmerby och samarbete över länsgränsen norrut för att skapa förutsättningar för såväl ett mötesspår i Gullringen som framtida pendeltågstrafik när vi ser att vår arbetsmarknad stärks vilket kommer att kräva ökade och inte minskade pendlingsmöjligheter.

Ingela Nilsson Nachtweij (C) 

 

tisdag 14 mars 2017

Frödinge- Brantestad levererar

Vi hade ett bra möte med många konstruktiva förbättringsförslag.

En av de viktigaste frågorna är vägkvalitén där Trafikverket måste uppmanas att underhålla vägarna i området bättre. 

Bredbandssatsning inkl. förbättrad mobiltäckning är en annan fråga som förhoppningsvis kan ordnas via bredbandsförenngen Locknevi- Brantestad. 

Företagen Orkla (Frödinge mejeri) satsar i Frödinge med bland annat en pelletspanna för att producera ånga. Frödinge skog AB och moderbolaget Hällerum Trävaru AB satsar också på 25 miljoner investeringar 2017. Fläsk från Glada grisar presenterades av Håkan Jonsson och det är en imponerande verksamhet som utökar med smågrisproduktion i egen regi. 

Smålands traktor är en annan viktig aktör för tillväxten i Frödinge. 

Bygdegårdsföreningen och FBSK samverkar och skapar Mötesplats Frödinge tillsammans med flera föreningar. Skytteföreningen är en annan aktiv förening som finns intill. Vi fick se de nybyggda omklädningsrummen och det tillgänglighetsanpassade gymmet som ska inrymmas intill. 

Brantestads intresseförening presenterade sin verksamhet och det är en förening med en mångfacetterad verksamhet. Där finns också en naturrunda som är välbesökt. 

Bertil Andersson presenterade sitt Hästö som är en mycket uppskattad för naturintresserade. Naturfotografer från hela Sverige besöker ön. 

En bra kväll med framtidsfokus.

Kvällen avslutades med en diskussion kring vad kan Frödinge-Brantestad gör för kommunen och vad kan kommunen göra för Frödinge-Brantestad? 

Tack Johan Rosén som samordnade kvällen


måndag 13 mars 2017

Bygdetur i Frödinge och KS AU med budgetarbete

Ikväll ska näringslivsavdelningen och kommunledningen till Frödinge för en bygdetur som arrangeras av föreningarna i Frödinge och Brantestad. 

Imorgon ska KS AU påbörja budgetarbetet tillsammans med ordföringar och oppositionssamordnare i nämnderna. 

Det lokala perspektivet är mycket intressant samtidigt som länsperspektivet är viktigt. Idag skriver ett antal företrädare för Centerpartiet ett öppet brev till landsbygdsminister Bucht. 

Läs brevet på Centerpartiets FB-sida. Eller här som en debattartikel http://www.dagensvimmerby.se/debatt/e/11219/centerpartiet-agera-nu-istallet-for-att-resa-vidare/

söndag 12 mars 2017

Bostadsbyggande kräver förenklingar

Ola Johansson beskriver ett antal förenklingar som behöver göras för att få fart på bostadsbyggandet. 


Jag undrar för övrigt hur det går med FB-bostad och tomten vid Sibylla. KS har inte fått någon beskrivning utöver det som uttryckts i media. Det borde verkligen vara rimligt att snabbt erbjuda en tomt marknaden för att få till byggnationer i Vimmerby. Erbjud de som är intresserade denna tomt eller en annan tomt. Långbänkar i detta har vi inte tid med, som jag ser det. 

tisdag 7 mars 2017

DEMOKRATI kräver "hantverkskunnande" och förankring

Idag har jag upplevt ytterligare en märklig beslutsgång i KS regisserad av Peter Högberg och hans socialdemokrater. Kollektivavtalsmotionen var minst lika krånglig som dagens motionsbeslut. 

Jag saknar Leif Carlssons erfarenhet och klokskap i KS och KF. Han kan och kunde det politiska hantverket och var en utmärkt läromästare under mina första år i KS 2010-2013. 

Det krävs att gruppledaren har koll på hur ledamöterna i det egna partiet planerar att rösta när frågor ska avgöras med voteringar. Det krävs tillräckligt grundliga resonemang och förankring mellan KS AU, KS och KF så att det politiska ledarskapet skapar den stabilitet och det lugn kring beslutsfattandet som krävs av en stor arbetsgivare. 

Läs mer om vilka beslut som fattades idag på Dagens Vimmerby och på ETTAN och i Vimmerby tidning. 

Det enda jag vill berätta om här och som inte kräver en lång utläggning är att RESECENTRUM inte ska säljas. Det var egentligen inget ärende på KS idag mer än indirekt. Fastigheten är inte längre ute för försäljning och 2017 planeras det för att fjärrvärmen ska bytas ut och 2018 ska Resecentrum renoveras enligt investeringsplanen som togs idag. Tacksam för det beskedet! 

söndag 5 mars 2017

Lördagsintervjun

Jag har lyssnat på de två senaste lördagsintervjuerna i P1. Centerpartiets partiledare Annie Lööf intervjuades förra lördagen och Socialdemokraternas partisekreterare Lena Rådström Baastad intervjuades igår. 

Skillnaden är stor givetvis och det jag framförallt slås av är att Socialdemkraternas partisekreterare inte är påläst vad gäller rikets stasfinansiella utveckling och heller inte tydligt kan förklara skillnaden mellan Socialdemokraternas och Sverigedemokraternas nuvarande politiska inriktning. 

Gemene man kan tydligare förklara skillanderna och när en partisekreterare för det regerande partiet inte klarar att tydligt beskriva skillnaderna så är bilden som framträder skrämmande för mig. 

Annie Lööf däremot är mycket tydlig och kan förklara sin politik så att alla kan förstå, enligt mig. 

lördag 4 mars 2017

Fusk är fult, överallt!

Det finns inga genvägar. Hårt arbete , träning och fokus på uppgiften.

Då ska inte astmamediciner användas på friska skidåkare osv. 

Om detta skrivet svenska skidlandslagets läkare i DN idag.

http://www.dn.se/sport/oppet-brev-fran-skidlandslagets-lakare-medicinska-landvinningar-anvands-for-overgrepp-pa-idrottens-sjal/

Pelarne skola

Vårt yrkande om Pelarne skola: 

Centerpartiet yrkar att utvecklingsavdelningen genomför en förstudie i samverkan med föreningsliv och näringsliv om möjlig användning av Pelarne skola. Förstudien bör i möjligaste mån finansieras av externa medel.

Vi vill ge Pelarne en chans att tillsammans med kommunen undersöka vad fastigehten skulle kunna användas till. Astrid Lindgrens Körsbärsdal borde kunna finna en eller flera verksamheter som lämpar sig för skolfastigheten. 
Skulle det vara möjligt som personalbostäder för Astrid Lindgrens Värld? Det verkar vara ett stort bekymmer för den verksamheten. Vad skulle i så fall krävas för att förverkliga en sådan satsning? 
Företagshotell
Lägenheter
Vår tanke är att en förstudie på djupet skulle kunna utreda vad fastigheten skulle kunna inrymma. 

onsdag 1 mars 2017

Landsbygdens befolkning minskar ej!

Nu är det bevisat i en ny rapport. http://www.dn.se/ekonomi/ny-rapport-staders-tillvaxt-sker-inte-pa-landsbygdens-bekostnad/


Städernas tillväxt sker inte på landsbygdens bekostnad.


Landsbygden minskar inte sin befolkning i Sverige. Däremot växer städerna kraftfullt genom ökat födelsenetto och invandring.


Det flyttar lika många från landsbygden till städerna som det flyttar från städerna till landsbygden. NETTO minskar inte landsbygdens befolkning.


Därför är det mycket viktigt att erbjuda service i hela landet på bästa sätt. Urbanisering kan inte vara ett skäl till sämre service på landsbygden, totalt sett.


Läs rapporten och där finner man även att kommunernas samhällsplanering måste få ett nytänk.


Rapportförfattarna tycker att man egentligen inte borde ställa landsbygden mot staden utan i stället försöka tänka kring hur man kan få de här miljöerna att fungera ihop.
– Om vi ska bygga ett hållbart samhälle bör vi inte skapa en konfliktsituation mellan stad och landsbygd, säger Kristoffer Gunnartz.lördag 25 februari 2017

Bostäder behöver byggas av både privata aktörer och allmännyttan.

Glädjande att privata intressenter visat intresse för att bygga bostäder i Vimmerby men det betyder inte att Vimarhem inte ska bygga. Instämmer med Magnus Danlid om att det är ett mycket bra läge för Vimarhem att bebygga Pistolsmeden snarast. 

Tillsammans bygger vi fler bostäder i vår kommun! 

Noterar också att Annie Lööf gjorde en bra lördagsintervju som till en del handlade om orsakerna till att centerpartiet har mycket höga opinionsiffror. MEN ännu är inga röster lagda så det blir en spännande tid fram till valet 2018. Landsbygdspolitiken, småföretagarpolitiken och integrationspolitiken mm angav Annie Lööf som orsaken till opinionsframgångarna. De frågorna är viktiga även i Vimmerby kommun. 

Vi behöver ett nytt ledarskap i riket och i Vimmerby kommun. 

fredag 24 februari 2017

Tillväxt Vimmerby

Läser en mycket bra bilaga som lyfter möjligheter för vår kommun. En kvinna från Göteborg , Elisabeth Lidberg blir chef för ARLA i Vimmerby. Önskar henne varmt välkommen till en växande kommun med stora möjligheter och expansionskraft med ett diversifierat näringsliv. tisdag 21 februari 2017

Onsdagsplanering

Igår kväll hade vi ett mycket bra gruppmöte med konstruktiva diskusioner som utvecklar vår närodlade politik. Tacksam för det. 

BUN sammanträder imorgon och då jag är ledig från mitt civila arbete och har fått klartecken av ordförande att delta i nämndens sammanträde så det ska jag göra. 

Peter Karlsson och Maja Danlid är Centerpartiets företrädare i nämnden där Peter är ordinarie och Maja ersättare. Peter har mer än 20 års erfarenhet i nämnden och får delta i nämndens presidiearbete vilket är mycket värdefullt.

På eftermiddagen ska jag fika med en ny medlem. Tacksam för att vi blir fler och fleer för varje vecka som vill vara med och bidra till ett ännu bättre Vimmerby. 

På kvällen är vi i Frödinge bygdegård och håller årsmöte för kretsen (kommunen). Gunilla Gustafsson kommer att prata om Stadsmuseet Näktergalen och dialektprat. FBSKs nybygge där ska jag också spana in. 

måndag 20 februari 2017

Måndag morgon

Sportlovsvecka och då hinner jag med lite fler möten hemma.

Ikväll är det gruppmöte och denna gång är vi i Stadshuset. På onsdag är det kretsårsmöte i Frödinge bygdegård med duktiga Gunilla Gustafsson som ska berätta om Stadsnuseet Näktergalen och "dialektprat". 

Möte md Trafikverket står också på veckans agenda och det är en mycket viktig fråga för kommunens invånare och för näringslivet. Där måste vi få till konstruktiva samtal.


http://www.vimmerbytidning.se/nyheter/vimmerby/alv--jarnvagen-ar-jattevktig-20170220/

onsdag 15 februari 2017

Imorgon börjar budgetarbetet för 2018!

Sveriges kommuner och landsting kommer till Vimmerby imorgon och presenterar kommunens ekonomiska situationen som en grund för budgetarbetet 2018.

På kvällen är det kommunalregional sektion i Mönsterås. Då samlas alla gruppledare (KSO eller oppositionsledare) i alla länets kommuner under ledning av gurun Roland Åkesson. Det brukar vara mycket lärorika kvällar med många nyttiga erfarenhetsutbyten. 

Ikväll delas hedersgåvor till de som arbetat i kommunen i 25 år. Stolt över maken som antälldes på Vimarskolan 1991 och får sin hedersgåva bland många andra trotjänare på Restaurangskolan ikväll. Personalen är kommunens viktigaste resurs!

tisdag 14 februari 2017

Förskola i Skyttehagen

http://www.vimmerby.se/press/pressmeddelanden/fortydligande-fran-kommunstyrelsen/


Det är viktigt att i lugn och ro titta närmare på kommunens framtida markanvändning men för att kunna göra det krävs också en bakgrund kring vad som är ekonomiskt möjligt och praktiskt genomförbart. I länken ovan finns beskrivningar av olika områden.


Vi i Centerpartiet ser inte Skyttehagen som vårt förstahandsval utan vi skulle helst se en byggnation på stiftets mark vid Hultet. Men den processen verkar svår i dagsläget, tyvärr.


Eftersom det brådskar med en ny förskola så kan vi acceptera byggande av en förskola mellan Lunden och Skogsbacken.

söndag 12 februari 2017

Borgerlig vigsel i Vimmerby

Det trillar in många förfrågningar om borgerlig vigsel och just nu är vi bara två vigselförrättare i Vimmerby kommun. Förvaltningen arbetar med att rekrytera flera. 

Läs mer om borgerlig vigsel här:

http://www.vimmerby.se/kommun-politik/ovrig-medborgarservice/borgerlig-vigsel/


onsdag 8 februari 2017

Högskoleutbildningar behövs även på landsbygden

NYA VÄGAR till utbildning är ett samarbete mellan tre CAMPUS (Västervik, Hultsfred och Vimmerby) och man har gjort en riktigt bra ansökan. Tyvärr blev det nej på den i denna omgång från regeringen. Stefan Löfven skulle behöva göra mer för landsbygden än att göra en veckas turné. 

http://www.vimmerbytidning.se/nyheter/hultsfred/nej-till-nya-utbildningar-pa-campus---vi-ger-inte-upp--20170208/

tisdag 7 februari 2017

KS idag

Många ärenden ska avgöras idag och kallelsen finns på kommunens hemsida. 

Avtalen med Näs skrevs under och jag företrädde Kulturkvarteret Näs eftersom Helen Nilsson är på semester. 

Igår kväll hade vi ett mycket bra kretsstyrelsemöte där vi utvärderade vår strategidag med Roland Åkesson och planerade för vårt årsmöte den 21 februari. 

Annie Lööfs tal på kommundagarna lever fortfarande i mina tankar och ger energi. 

fredag 3 februari 2017

Offentlig upphandling av närproducerad mat

Länsstyrelsen informerar om hur man kan upphandla mer närproducerat. Man kan ställa UHM-krav vad gäller griskött till exempel som finns på bilden nedan. 

Svårt för den kommunala upphandlaren när det är så många led i matkedjan att säkerställa att kraven på gårdsnivå uppfylls. 

85% av alla kostchefer anser att det är svårt att få lokala företag att lämna anbud. 

Goda exempel finns dock. Se bild nedan. 
Rustning av järnvägar och bostadsbyggande i nordöstra Småland.

500 miljoner till upprustning av regionala järnvägar och Stångådalsbanan och Tjustbanan finns med i de banor som Centerpartiet vill rusta. 


Riktigt viktigt förslag och finasieringen tas från stadskärneutveckling i storstäderna som givetvis också är viktigt men nu krävs rustning av järnvägarna vilket är helt nödvändigt nu.

Pendeltåg mellan Kisa och Hultsfred med ett nytt mötesspår i Gullringen bör finnas med i denna satsning för att klara inpendling till husfabrikerna i Gullringen och kommande fabrik i Hultsfred. SKL har gjort en upphandling och många kommuner har nu hört av sig för att kunna använda det ramavtal som är framförhandlat där Hjältevadshus som planerar husfabrik i Hultsfred och  Boklok i Gullringen är de som ligger högst prioriterade i upphandlingen. 

Helhetstänk och kraftfull satsning i vår region för att bygga bort bostadsbristen i landet är viktigt för oss som är kommunpolitiker i Nordöstra Småland för att bostadsbyggandet i kommunerna ska lyckas. Då behövs järnvägarna i vår region. 

Eva Nypelius från Gotland presenterade SKLs upphandling på Centerpartiets kommundagar igår och avslutade med en bild som visar vilka företag som vunnit upphandlingen. Finns en byggklar tomt så kan en kommun bygga lägenheter som står klara på åtta månader. Denna upphandling kan göra stor skillnad snabbt vad gäller bostadskrisen i hela landet.