fredag 2 december 2016

Hur påverkar Trump och Putin oss?

 

Här kommer en inbjudan till en intressant kväll på måndag 5:e december, utrikespolitik i fokus, ni möter Kerstin Lundgrensom är en centerpartistisk politiker från Södertälje, riksdagsledamot sedan 2002. Under mandatperioden 2002-2006 var Lundgren ordinarie ledamot i konstitutionsutskottet. Kerstin Lundgren är under nuvarande mandatperiod ordinarie ledamot i Riksdagens utrikesutskott samt även Centerpartiets utrikestalesperson. Hon är även suppleant i Försvarsutskottet, Utrikesnämnden, EU-nämnden, Europarådets svenska delegation och valprövningsnämnden. 

Frågor i fokus:

Hur påverkar Putin och Trump oss? 

Hur påverkas Nato av Trump?
Vad händer med EU efter Brexit?

Sveriges deltagande i konfliktlösning, t ex Afghanistan och Irak

Ja det är några av frågorna som kommer diskuteras.


Alla med intresse för dessa frågor är varmt välkomna till denna kväll som vi arrangerar med Studieförbundet Vuxenskolan som en SV Arena och Centerpartiet i Kalmar län. 


onsdag 30 november 2016

Privat byggande och ökade driftkostnader

Lyssnade på Helen Nilsson i talarstolen och hon berättade att S i Vimmerby vill låta en privat aktör bygga en ny skola i Vimmerby och hyra lokalerna för skolverksamheter. 

Ekonomichefen hade precis innan förklarat att kommunen måste få ordning på sina driftkostnader eftersom vi ligger högt där i jämförelse med jämförbara kommuner. Vi C vill istället ta vara på de fastigheter som vi redan äger och inrymma verksamhet i helakommunen på ett driftekonomiskt sätt. Det är närodlad politik för oss. 

För mig blir det märkligt när jag hör Helen Nilsson uttala detta i talarstolen. Vilket stöd finns i S för att bygga med privat utförare. Det finns en risk att det blir en dyrare drift med det upplägget i ett läge där kommunen är den näst mest skuldsatta av alla landets kommuner och samtidigt har för höga driftkostnader.

Lars Sandberg efterlyser förnuft och sans för att nå en budget i balans. Jag är benägen att instämma och känner oro även när jag läser Moderaternas förre KSO uttala sig dels om de investeringar i ny skola med extern aktör och ombyggnation till trygghetsboende av hela AL och utbyggnad av Granen med 36 lägenheter samt en översyn av den blott tvååriga sammanslagna nämnden. 

Vi i Centerpartiet skrev en motion om att bygga ut Granen redan 2011 men den avslogs redan efter tre månader. Vi såg behovet och agerade redan då.  Dåvarande KSO lyckades inte göra verkstad och bygga ett trygghetsboende trots stora ord. Nu jobbar kommunledningen med att ta fram en detaljplan för Granen för att kunna skapa en möjlighet för utbyggnad av Granen enligt vår avslagna motion. 

Vindflöjelpolitik och ad hoc-styrning har många fått nog av i Vimmerby kommun. Dags för ett stabilare sätt att styra och leda vår kommun som tar ett större ansvar för kommunens ekonomi.

Vi i Centerpartiet anser att det bör inrättas två utskott för att leda de verksamheter som KS har att hantera. KS AU hinner inte bereda och två utskott skulle hjälpa till med det. Ett med Tomas Petersom som ordförande, en socialdemokrat och en från oppositionen, ett med Helen Nilsson som ordförande , en moderat och en från oppositionen och i det ena kan jag på redan arvoderad tid delta. Det innebär att tre av sex platser är arvoderade i dessa båda utskott. Målet är att politiker och tjänstemän ska arbeta närmare varandra för att verkställigheten ska öka. 

Det ser ut som att kommunen kommer att investera cirka 10 miljoner av de 23 miljonerna som finns i budget. KS har under 2016 inte lyckats att verkställa det som planerats för under året och inrättandet av två utskott skulle förbättra kommunstyrelsens effektivitet. 

Motion om politisk organisation i Kommunstyrelsen

 

Kommunstyrelsen får med jämna mellanrum synpunkter och/eller kritik från bl.a. revisorerna i att man inte till fullo lever upp till sitt ansvar om uppföljning och styrning av de verksamheter man ansvarar för.

 

Mycket arbete är gjort på denna front och vi känner att vissa steg tagits i en positiv riktning. Men man har fortfarande inte riktigt fått grepp om framförallt två områden som tidigare sköttes av separata nämnder. Det gäller Samhällsbyggnadsfrågor och Kultur och fritidsfrågor.

 

Vi vill se en politisk organisation som bygger effektivitet och verkställighet.

Vi anser visserligen att det behövs en helt ny politisk organisation under nästa mandatperiod men då det är en lång process som kräver en bred förankrande process med alla politiska partier så ser vi ett behov av att inrätta ytterligare två utskott under KS redan under innevarande mandatperiod. Ett samhällsbyggnadsutskott med tre ledamöter och ett utvecklings- och kultur och fritids- utskott med tre ledamöter. Detta för att underlätta arbetet med att minska kommunens driftkostnader och samtidigt öka verkställigheten av politiska beslut.

Skälet är att vi märker att KS AU inte hinner med att bereda alla ärenden som ska verkställas samt att det är svårt för fyra ledamöter att hålla kontakten och vara insatt i så många frågor under olika verksamhetsområden på en och samma gång. Vi behöver helt enkelt en bredare och mer funktionell organisation inom KS.

Centerpartiet föreslår genom denna motion att kommunfullmäktige ska besluta:


att inrätta ett samhällsbyggnadsutskott under KS fr o m 1 mars 2017

att inrätta ett utvecklingsutskott under KS fr o m 1 mars 2017

 

Kommunstyrelsen kan visserligen på eget mandat välja att inrätta dessa utskott, men då vi ser att frågan är av principiellt viktig karaktär ser vi helst att kommunfullmäktige tar ställning i frågan.

 

 

Ingela Nilsson Nachtweij 

Erik Paulsson

Centerpartiet i Vimmerby
tisdag 29 november 2016

Reflektioner efter budgetfullmäktige i Vimmerby kommun

Vi yrkade på att byta oljepannorna i Pelarne och Djursdala skolor samt i Resecentrum och konvertera till ett mer klimatsmart värmesystem i dessa tre fastigheter samt vänta med att bygga om Tuna skola till förskola på andra våningen och utreda hur man kan bygga i markplan istället. 

Varken, M, S , MP eller V ville göra dessa investeringar vilket vi beklagar då det skulle  bidra till vårt klimatarbete och att hela vår kommun skulle utvecklas. Tyvärr ville man inte heller bifalla att stimulera externa aktörer att skapa förskoleplatser vilket skulle öka valfriheten i Vimmerby eller göra en långsiktig investeringsplanering. 

Vi fortsätter oförtrutet med att driva vår närodlade politik för hela kommunens utveckling och gläds över att vi blir fler och fler centerpartister som vill engagera sig och göra hela Vimmerby kommun bättre. Lars Sandberg och Dennis Lindström deltog intresserat från läktaren i det 6 och en halv timmar långa sammanträdet och de är två av våra nyaste medlemmar som vi verkligen vill ge mer uppdrag och förtroende framöver. 

http://www.vimmerbytidning.se/nyheter/vimmerby/vimmerby-har-fortsatt-lanets-hogsta-skatt-20161129/

http://www.dagensvimmerby.se/nyheter/politik/e/9344/sa-har-gick-det-till-nar-budgeten-klubbades/

Slutligen kan jag inte låta bli att småle åt den lilla felskrivningen som Gudrun Brunegård uppmärksammade och tycka lite synd om de "frusna bidragen" så här i vintertid. Jag yrkar på en fleecetröja till de frusna föreningsbidragen!

Centerpartiets budgetanförande 28 november 2017

Budgetfullmäktige igår beslutade om kommunens detaljbudget för 2017. Debatten var bra även om M och S inte ville svara tydligt på frågor från oppositionspartierna. 

En av mina reflektioner är att M och S i Vimmerby inte vill se hela kommunens utvecklingspotential eller ta konstruktiva beslut för klimatförbättringar. Vi i Centerpartiet beklagar givetvis detta och att vi heller inte får bifall i KF för de två att-satser som både M och S uttryckt att de vill arbeta efter. Det hade varit tydligare för medborgarna om KF enigt kunnat vara överens om att stimulera externa aktörer och göra en långsiktigt hållbar investeringsplanering. Alf Wesik har investeringsplanering som tema i dagens ledare i Vimmerby tidning. Tomas Holgersson har en insändare om förnuftig investeringsnivå för vår kommun och om värdet av att förvalta sin egendom och sina fastigheter. 

Nedan fäljer mitt och Centerpartiets budgetanförande: 

Centerpartiet är enig med M ochS vad gäller helheten och innehållet i budgetförslaget för 2017. KS AU har arbetat konstruktivt och landat in i ett mycket bra budgetförslag.


Centerpartiet vill dock lägga ett antal tilläggsyrkanden som samtliga berör investeringsbudgeten och kommunens långsiktiga planering. 

Centerpartiet yrkar 

att kommunen stimulerar externa aktörer för att erhålla fler förskoleplatser och platser i fritidshem så att kommunen inte behöver investera för att skapa fler förskoleplatser och fler platser i fritidshem.

att kommunen gör en utredning som ger svar på hur en långsiktigt hållbar investeringsplan för kommunen ska se ut där kommunens framtida behov tillgodoses på bästa sätt. Ny skola, nytt gruppboende, nya bostäder och nytt äldreboende är exempel på behov som uttryckts under budgetberedningen men som inte tydligt prioriterats i denna budget.

att använda de medel som finns kvar (4-2,6 = 1,4 miljoner) utöver utbyte av värmesystem (vilket är beräknat till 2,6 miljoner) till att ordna så att taket på Kulturskolan inte orsakar vattenskador i fastigheten samt reparera ytskikt på AL-skolans högstadium där klottret ökat markant de senaste åren.

att utbyte av oljepanna i Djursdala skola ska ske år 2017 istället för 2018 då den åtgärden betalar sig snabbt och dessutom är mycket positiv för klimatet


att utbyte av värmesystem i Resecentrum ska ske 2017

att utbyte av värmesystem i Pelarne skola ska göras 2017

att skjuta på investeringen i Tuna skola (4 miljoner) för att inrymma en förskola på andra våningen och se över om den investering
en kan göras på ett annat sätt.

De två första bifölls enigt av KS AU men avslogs tyvärr av KS. Trots detta så har båda yrkandena bifallits i praktiken av M och S då KS redan påbörjat arbetet kring en långsiktig investeringsplanering redan den 8 november då KS tillsammans med delar av ledningsgruppen och en repr. från Vimarhem planerade och prioriterade investeringar tillsammans. Under det mötet påtalade Tomas Peterson och på hans blogg står att läsa om behovet av externa aktörer för att skapa förutsättningar för byggnationer som kommunen har behov av. 

Jag yrkar återigen bifall till våra tilläggsyrkanden och förväntar mig att M och S reflekterar över att tillåta förslag som de redan arbetar efter och som de tagit till sig. Det vore välkommet och hederligt. 

De fyra sista yrkandena gäller smartare sätt att hantera fastigheter och våra fasta egendomar. Kommunen måste bli bättre på att underhålla och värna de egendomar som vi har och utveckla istället för att avveckla delar av kommunen. 

Därför är det välkommet med de "bygdesamtal" som vi haft i Tuna och Djursdala och som även skett på tjänstemannanivå i Storebro och som jag hoppas kan generera verkstad. Vårt budgetförslag möjliggör utvecklng i Djursdala med nära service i form av fler förskoleplatser om skolan konverterar sitt värmesystem vilket sedan bör fortsätta med försäljning av villan där förskolan bedrivs då skolan kan inrymma två förskoleavdelningar. 

 

Pelarne skola är en fastighet som behöver ett annat värmesystem där vi ser en kombination av bergvärme huvudbyggnaden och luft-luft-värmepump i gymnastiksalen istället för den fossila oljepannan som finns idag. Ett utbyte av värmesystem möjliggör uthyrning av lokalerna till en mer rimlig hyresnivå där vi ser möjligheter för en extern aktör att inrätta förskoleverksamhet med. Det skulle minska behovet av att bygga en stor förskola i Vimmerby tätort. Alternativ pedagogik ser vi som en stor möjlighet för en extern aktör som vill etablera barnverksamhet i Astrid Lindgrens hembygd. En konvertering innebär minskade driftkostnader om den dagen kommer när kommunen vill avyttra denna fastighet vilket möjliggör en bättre affär. Vi vill stötta aktörer/föreningar lokalt i Pelarne som vill inrymma Pelarne skola med olika verksamheter och kommunen får dra moms så det är en stor föredel för att föreningar ska kunna ta över fastigheten om värmesystemet byts ut 2017.

Resecentrum är en mycket viktig fastighet för kommunen som vi ska behålla och utveckla. C vill istället för att sälja denna fastighet, se över hur den kan utvecklas ännu mer som mötesplats. Ett långt hyresavtal med en aktör som vill inhysa verksamhet i fastigheten borgar för att väntsalen finns kvar samtidigt som fastigheten får fler funktioner och blir mer levande och värdefull som mötesplats. Därför är det viktigt att byta värmesystem snarast vilket minskar kommunens driftkostnader för Resecentrum. En mycket snabb återbetalning finns på den investeringen samtidigt som den är helt rätt ur klimatsynpunkt. Att använda fossilolja för uppvärmning är både omodernt och ohållbart ur ett klimatperspektiv jämfört med biobaserad närodlad fjärrvärme.  

Våra tilläggsyrkanden bygger på närodlad politik för hela Vimmerby kommuns bästa. Tillsammans ökar vi attraktionskraften och skattekraften i vår kommun vilket ger förutsättningar för god service till de som bor, lever och verkar i Vimmerby kommun. 

Klimatarbete på lokal nivå

Centerpartiet driver ett konstruktivt klimatarbete i Vimmerby kommun. 

Vimmerby kommun har tre fastigheter som värms med fossiloljepannor och Centerpartiet yrkade att dessa ska konverteras till klimarsmartare alternativ. 

Energiöverenskommelsn som lett till mycket mer förnybar energi i vårt energisystem än vad någon hade kunnat förvänta sig kan Centerpartiet verkligen ta cred för nu. Och kärnkraft är inte det som ersätter det fossila. Det går att bygga ett samhälle på förnybart men det kräver kloka och genomtänkta investeringar. 

Därför yrkade vi på att kommunen skulle byta värmesystem i Resecentrum, Pealrne skola och Djursdala skola. Oavsett vad kommunen väljer att göra med dessa fastigheter är det på tiden att värmesystemen byts ut.

Johan Rockström förklarar här varför det är nödvöndigt på alla nivåer att ta ansvar för att inte höja klimatutsläppen. måndag 28 november 2016

Budgetfullmäktige idag

Välkomna till kommunfullmäktiges sammanträde idag kl. 15. Allmänhetens frågestund finns på kungörelsen och Då får Du som medborgare i kommunen ställa en fråga till någon av ledamöterna.

Vi ska anta kommunens detaljbudget för 2017 och alla partier som vill kommer då att hålla budgetanförande. Jag har förberett mitt noggrant och förankrat det i min fullmäktigegrupp. I stort sett är vi helt överens om förslaget till budget 2017 men vi har några tilläggsyrkanden.  

Vårt yrkande ser ut så här:  

 

Centerpartiet i Vimmerby är positiv till förslag till BUDGET för 2017 men vill lämna följande tilläggsyrkanden som alla gäller investeringsbudgeten.

Bakgrund: Vimmerby kommun behöver stimulera fler privata/ideella/ organsiationsdrivnainitiativ för att erhålla fler förskoleplatser så att kommunen inte behöver investera för att skapa fler förskoleplatser vilket är viktigt när vi nu har en mycket hög låneskuld. Förskolan Linnea och Ugglan är exempel på mycket lyckade verksamheter som drivs externt och i god samverkan med kommunen varför vi vill påminna om den möjligheten och att stimulera exempelvis ekologisk förskola i Pelarne. De 250000 i investeringsbudgeten för projektering av en 8 avdelningar stor förskola vill vi ska användas till projektering av en förskola med färre avdelningar i kombination med stimulans av privata alternativ. Förskolor kan också inrymmas i Djursdala skola, Brännebro skola. 

Vi vill också med våra tilläggsyrkanden att kommunen tar ett större ansvar för fast egendom. AL-skolans högstadium är i behov av nya ytskikt för att minska klotter och skadegörelse. Kulturskolans tak måste iordningställas så att vattenskador minimeras i fastigheten. 

Vi vill byta värmesystem så att de fossileldade oljepannorna i Djursdala skola, Pelarne skola och Resecentrum ersätts med mer klimatsamarta system. Den typen av investeringar betalar sig snabbt. Vi vill också utreda och göra en långsiktigt hållbar plan för de framtida stora investeringsbehov som kommunen har. 

 

Centerpartiet yrkar att kommunfullmäktige beslutar att

 

1. att kommunen stimulerar externa aktörer för att erhålla fler förskoleplatser så att kommunen inte behöver investera för att skapa fler förskoleplatser.
2. att kommunen gör en utredning som ger svar på hur en långsiktigt hållbar investeringsplan för kommunen ska se ut där kommunens framtida behov tillgodoses på bästa sätt. Ny skola, nytt gruppboende, nya bostäder och nytt äldreboende är exempel på behov som uttryckts under budgetberedningen men som inte tydligt prioriterats i denna budget.
3. att utbyte av oljepanna i Djursdala skola ska ske år 2017 istället för 2018 då den åtgärden betalar sig snabbt och dessutom är mycket positiv för klimatet
4. att utbyte av värmesystem i Resecentrum ska ske 2017
5. att utbyte av värmesystem Pelarne skola ska göras 2017
6. att skjuta på investeringen i Tuna skola (4 miljoner) för att inrymma en förskola på andra våningen och se över om den investeringen kan göras på ett annat sätt.
7. att använda de medel som finns kvar (4-2,6 = 1,4 miljoner) utöver utbyte av värmesystem (vilket är beräknat till 2,6 miljoner) till att ordna så att taket på Kulturskolan inte orsakar vattenskador i fastigheten samt reparera ytskikt på AL-skolans högstadium där klottret ökat markant de senaste åren.

 


lördag 26 november 2016

PRAO och NYA VÄGAR

Läser Centerpartiets utbildningsprogram och det handlar mycket om att kopplingen mellan skola/utbildning och arbetsmarknad måste stärkas. 

Två saker som jag anser är avgörande för utbildningens utveckling i Vimmerby kommun är dels att PRAO återinförs snarast och dels att "Nya vägar" införs så att Vimmerby får fler högskoleplatser kopplat till den lokala arbetsmarknadens behov. 

NYA VÄGAR

Helen Nilsson var tillsammans med Socialdemokraternas partisekretare i Kalmar län uppe i Stockholm i måndags för ett samtal med Stefan Löfven om Kalmar läns behov och då hade hon beskrivit hur viktigt det nu är för Vimmerby kommun och norra länet att regeringen satsar på Nya vägar. Vi i C trodde att det skulle finnas med i höstbudgeten men tyvärr så var inte fallet och nu förväntar vi oss att det prioriteras i vårbudgeten. Bra jobbat av Helen att lyfta frågan med statsministern. Linneuniversitet och Högskolan i Väst driver denna fråga tillsammans med ett antal kommuner som ligger långt ifrån högskole- och universitetsorter och där lokala högskolecentrum och Campus är den högre utbildningens aktör. 100 högskoleplatser i Norra Kalmar län behövs för att säkra tillgången på kompetens i vår region. 

PRAO

När S i Vimmerby avslog sin egen motion om att återinföra PRAO och den motionen bifölls av C i KF , så föreslog Helen Nilsson att det femte bent som enligt Camilla Stridh skulle ersätta PRAO skulle utvärderas. Om det inte är så att det femte benet ersätter PRAO skulle S skriva en ny motion om att återinrätta PRAO. 

Jag anser att det är dags för att skriva den motionen nu då jag inte varken sett någon utvärdering eller några tecken på att en "PRAO-funktionen" fungerar i Vimmerby kommun. Kontakten mellan skola och arbetsmarknad måste stärkas och en NY PRAO är en viktig del av det arbetet. Mönsterås har en hemsida med alla PRAO-platser där eleverna aktivit själva får välja PRAO-plats. Lärarna måste sedan göra PRAO-besök och följa upp PRAO:n så att samverkan med arbetsplatsen och elevens lärande optimeras. Vi behöver Nya VÄGAR och PRAO i Vimmerby NU.