onsdag 22 november 2017

Landsbygdsråd igår kväll

Jag deltog i möte med Landsbygdsrådet, Hela Sverige sak leva , igår kväll.

Det är en samling engagerade landsbygdsbor som har stort fokus på sina bygder. Det finns en mycket stor kraft ute på landsbygden som betyder mycket för kommunens attraktionskraft och utveckling.

Som en vän, sa en gång. Det är i mötet med människor som de bästa förslagen mejslas fram i lokalpolitiken.

Vi diskuterade fiberfrågan och hur bredband ska kunna byggas i hela kommunen. Det kom fram för mig helt ny information om att det ännu inte är klart för byggnation i Sevede byanät runt Södra Vi, Gullringen, Flaka. IT-SAM gjorde på kommunens uppdrag en ansökan om medel till detta område från länsstyrelsen som beviljades. Kommunstyrelsen beslutade därefter att överlåta ansökan till byanäten och en annan marknadsaktör. VEMAB har uppdraget att ordna detta. Det är ännu inte genomfört av olika skäl men nu börjar det dra alltför länge ut på tiden eftersom många behöver bredband när Telia klipper kopparnätet för 700 abonnenter i vår kommun i oktober 2018. Digitalisering av trygghetslarm är en annan fråga som också måste lösas före det datumet. De flesta kommunerna i Kalmar Län har redan digitaliserat trygghetslarmen så jag undrar vilka skälen är till varför Vimmerby segar på denna viktiga fråga.

Slutbesiktning av stamfibern mellan Kisa och Vimmerby är inte genomförd enligt en av deltagarna på mötet och ej heller byanäten i Pelarne som Vimmerby fibernät AB äger idag.
Jag anser att kommunen bör tillsätta en arbetsgrupp som ser till att detta blir gjort.

Vi måste också göra en digitaliseringsstrategi för hela kommunen som ersätter det antagna IT-infrastrukturprogrammet som IT-SAM formulerade 2012. Sedan dess har utvecklingen inom digitalisering gått rasande fort så vi behöver verkligen formulera vad Vimmerby kommun vill med digitaliseringen och skapa en gemensam riktning för det arbetet. Även här behövs en arbetsgrupp för framtagandet av en strategi med fokus på hur vi ska använda de digitala möjligheterna strategiskt i vår kommun. http://www.vimmerby.se/PageFiles/3584/Kommunalt%20IT-infrastrukturprogram%20KF%202012-09-24%20§%20157.pdf

Landsbygdsrådet vill också vara delaktig i planeringen av utbyggnad av öppen WI-FI i kommunen. Bygdegårdar och andra mötesplatser på landsbygden skulle behöva öppen wi-fi. EU utlyser 120 miljoner för att göra fler öppna wi- fi zoner och IT-SAM har uppdraget att bevaka denna utlysning och ansöka om medel. Frågan är om vi före dess behöver ha en dialog om vilka delar av kommunen som ska finnas med i ansökan. Det ska jag undersöka under dagen.

Vi diskuterade också hur arbetet för Strärkt lokal attraktionskraft ska implementeras (SLUS) . Carina Östh beskrev ett förslag på organisation som alla ansåg verkade bra. Utgångspunkten är att alla ska arbeta med det övergripande målet i SLUS och med de sex insatsfaktorerna som finns i planen. Varje ort även tätorten ska sedan formera sig med representanter från föreningar, företag, medborgare och landsbygdsrådet samt eventuellt lokala politiker och arbeta med bygdens utveckling. Ingemar Ekelund beskrev hur de i samband med LUP (lokala utvecklingsplaner) som Studieförbundet Vuxenskolan ledde , hade haft stormöten och bestämt några olika saker som de ville arbeta med. Det som blivit utfört är : Bygge av en mack, skapandet av Agne Lindblad-museet, målning av alla husen vid Brunnsparken mm. Om man bestämmer sig för att göra saker tillsammans så brukar det gå bra att få folk att ställa upp, enligt Ingemar Eklund. En riktig eldsjäl i Södra Vi.

Arbetsnamnet för det fortsatta arbetet eftersom förkortningen SLUS är svår att ta till sig är ALLAS VIMMERBY.

Nästa möte är den 1 februari.

Sammantaget var det ett konstruktivt möte med bra dialog och jag ser fram emot nästa möte som äger rum den 1 februari 2018.

tisdag 21 november 2017

IT-säkerhet i kommuner

Lyssnar på P1 om IT-säkerhet.

Mats-Lennart på VEMAB intervjuas om fjärrdrift av vårt kraftvärmeverk.

Jag tänker att vi i KS måste be att få en genomgång av kommunens totala IT-säkerhet vad gäller vatten, värme och avloppsfunktionerna.

Byte av system i Stadshuset av IT-SAM i förra veckan innebar problem med mejlfunktionen och exempelvis socialnämnden har stora krav på dessa funktioner liksom IT-säkerheten.

Själv kom jag inte åt handlingarna i helgen för att förbereda mig inför vårt gruppmöte inför KF. Först på måndagen åtgärdades det problemet.

Jag har dessutom tillgång till handlingar via vårt ärendehanteringssystem som jag inte ska ha tillgång till.

Vi måste gemensamt arbeta för att öka IT-säkerheten inom det offentliga för medborgarnas bästa.

Utmärkelse i jämställdhetens namn

Pressinbjudan från Centerpartiet i Vimmerby

Den 19 november var det den internationella mansdagen och i samband med denna dag vill vi ge ett diplom och en tårta och uppmärksamma en manlig företagare i Vimmerby kommun 2017. 
Vi har bett om nomineringar och fick in sju förslag . Kretsstyrelsen har nu valt den som ska få den första utmärkelsen av detta slag av oss i Centerpartiet i Vimmerby.

Vi har uppmärksammat kvinnliga företagare vid ett flertal tillfällen och nu ska vi i jämställdhetens namn även uppmärksamma manliga företagare framöver. Detta har vi beslutat att göra i samband med internationella kvinnodagen den 8 mars och den internationella mansdagen den 19 november varje år.  

Varmt välkomna till pressträff kl. 10.00 den 21 november.

Magnus Danlid och Ingela Nilsson Nachtweij från kretsstyrelsen delar ut priset. Till vem får ni veta på pressträffen. 

Hoppas vi ses! 

Bättre samverkan mellan politiker och tjänstemän behövs

Kommunfullmäktige har tillsatt en organsiationsberedning med uppdrag att ta fram ett förslag till politisk organisation för nästa mandatperiod.

Alla partier erbjöds plats. SD och L har deltagit sporadiskt. De andra sex partierna har varit mycket delaktiga och beredningen har nu lämnat ifrån sig sitt förslag.

De 6 november presenterades förslaget för media men tyvärr lyckades inte beredningen bli helt enig om förslaget.

Ordförande har skickat ut det på remiss. Ledningsgruppen och KS AU har ombetts att yttra sig över förslaget.

Ledningsgruppen uttrycker ett antal frågor. Bland annat undrar man hur samspelet mellan KS, KS AU och de båda utskotten ska fungera och vilka kostnader som det kommer att innebära jämfört med dagens organisation.

M och S med stör av MP och V föreslår tre utskott under KS medan C och KD vill ha en nämnd med samhällsbyggnadsfrågor, kultur- och fritidsfrågor.

Nu är frågan vem som ska beskriva innehållet i den föreslagna politiska organisationen så att alla vet vad som gäller fr o m den 1 januari 2019.

Centerpartiet grundar sin uppfattning att det behövs en nämnd för de uppräknade verksamheterna på att KS under denna mandatperiod och under den förra mandatperioden fått ansvar för både samhällsbyggnadsfrågorna, kultur- och fritidsfrågorna. KS ska styra och leda kommunen med utgångspunkt från ekonomisk styrning och uppsikt över nämnderna. Vem sköter uppsikten över KS och den verksamhet som KS är satt att sköta? Vem kallar in KS till KS när samhällsbyggnadsavdelningen inte håller budget? Uppsiktsplikten innebär att KS har ett tydligt ansvar att kalla in nämndernas presidie och chef till KS och kräva åtgärdsplaner om nämnden inte håller budget. Detta blir ett moment 22 med nuvarande politiska organisation.

Därför föreslår vi i C en tydligare politisk organisation med tre ungefär likstora nämnder som KS har uppsiktsplikt över men som självständigt sätter sig in i och sköter sina verksamheter utifrån mål och delmål i budgeten. Mål som varje år följs upp i bokslutet.

Det ska bli spännande att lyssna på Lennart Nygren när han presenterar det förslag till politisk organisation som majoriteten har kompromissat fram utifrån Moderaternas förslag. Några frågor kommer han också att få utifrån innehållet och hur KS AU ska bereda budget. Budgetprocessen skulle beredningen hantera föreslog KF utifrån KDS motion om att bredda budgetprocessen så att fler partier skulle bli delaktiga. Men det valde man att inte göra. Hur många partier ska informeras om budgetförutsättningarna. Hur många ledamöter från KS ska bereda budgeten. Jag anser att även ersättarna i KS AU ska vara med på hela beredningen.

måndag 20 november 2017

Marknadsföring av demokratins högsta beslutande församlings sammanträden

Det var bättre förr...

Men på de allra flesta sätt är det mycket bättre i den lokala demokratin än vad det varit på länge.

En sak som jag skulle dock skulle vilja lyfta här på bloggen är att vi berättar mer om vad som diskuteras och beslutas i kommunens högsta beslutande organ och att vi reformerar arbetet i kommunfullmäktige.

Dessa tre steg är en början på det reformarbetet som Leif Carlsson och Leif Larsson tillsammans med Therese Jigsved påbörjade efter valet 2010.

Steg 1. Skriv i annonsen till KF om de viktigaste ärendena som ska avgöras. Annonsera även fortsättningsvis i papperstidningen men komplettera med digitala annonser och på sociala media. Annars når ni troligen inte ungdomar. De läser tyvärr inte papperstidningar i någon större omfattning längre. Den 27 november är det budgetfullmäktige och i annonsen i dagens tidning står det att allmänheten ges möjlighet att ställa frågor. Inget om vilka ärenden som ska avgöras. Vi måste bli bättre på denna medborgardialog och här ser jag ett område där vi behöver förbättra demokratiarbetet och kommunikationen med medborgarna.

Steg 2. Websänd kommunfullmäktiges sammanträden. Detta har jag skrivit en motion om men fick avslag med motiveringen att det krävs textning av webbsändningen och det är för dyrt och besvärligt. Många andra kommuner har webbsändning där man i efterhand kan gå in och lyssna på debatten kring ett visst ärende. Det vore bra för demokratin. Googlar man webbsändning av kommunfullmäktige får man hundratals träffar: Värmdö är ett exempel: http://varmdo.webbtv-kf.se/?20171025

Steg 3. Voteringstavla under sammanträdena. Nu har vi infört digital teknik för alla handlingar. Då är nästa steg att införa digitala omröstningar och upprop inte långt borta. Det borde göras omgående enligt mig.

söndag 19 november 2017

Förnybar energi

Läser mina reflektioner i min dagbok från 2006 då jag började mitt arbete på LRF som energisamordnare för förnybar energi.

Jag skrev en projektplan för Kalmar läns framtida energiförsörjning i samverkan med de gröna näringarna.

Jag föreslår år 2006 ett energisystem i Kalmar Län med SOLENERGI som grund. Följande klimatsmarta energislag föreslås:

- Biobränsle som växer i länet tack vare solen och de gröna växternas fantastiska förmåga att binda in solenergi som druvsocker, stärkelse och cellulosa,

-Solenergi i form av solel och solvärme,

- Vindkraft som drivs av solen

- Biogas som bildas när man rötar växtmaterial, gödsel och matavfall.

- Energiskog (Salix, hampa, hybridasp)

- RME som är bildas av raps från åkern

HVO fanns inte då men det är en biodiesel som skapas av slaktavfall och som har likvärdiga eller till och med bättre egenskaper än fossil diesel tack vare att den är förnybar. Helst ska den inte innehålla palmolja utan vara producerad enbart med hjälp av matavfall.

Vilken energibärare är bäst i framtiden? EL är en fantastisk uppfinning med mycket högre verkningsgrad när det gäller transporter jämfört med ottomotorn. (Biogas)

Vätgasfabrik i Kalmar Län för att driva våra regionaltåg eftersom en elektrifiering är så kostsam. En förstudie om det skulle vara intressant och lite nyskapande, enligt mig. Tomas Holgersson har upplyst mig om dessa möjligheter.

Läste i Vimmerby tidning om ett seminarie för lantbrukare om möjligheter med solel på den egna gården och dess ekonomiska förutsättningar. Enligt mig borde var och vartannat tak på landet bli försett med solelpaneler inom fem år. Att bli mer självförsörjande med en bra ekonomisk kalkyl borde vara svårt att säga nej till.

KF i Vimmerby har möjligheten att säga JA till 500000kr i investering av solel på kommunala fastigheter 2018 och 1,5 miljoner 2019. Det vore ansvarsfullt av kommunens högsta beslutande församling, anser jag och Vimmerby energi och miljö bör snarast bygga fler laddstolpar. Kommunen bör också göra en strategisk plan för att göra en mer klimatsmart fordonsförvaltning. Det har jag skrivit en motion om som kommer till KF den 27 november 2017.

Sedan jag skrev mina rader i min dagbok 2006 har mycket positivt hänt inom förnybar energi i länet.

- More Biogas Småland AB har byggts efter en förstudie som fick Årets LEADER-pris , en Ullbagge av landsbygdsministern 2011. (Jag skrev projektets förstudie i min roll som energisamordnare på LRF) Anläggningen rötar idag gödsel från 20 gårdar tillsammans med matavfall från fem kommuner. Biogasen driver bussar och bilar i hela länet.

- Lennart Svenzén har byggt en av landets största solelanläggningar på Nöbble gård.

- Vimmerby har byggt ett biobränsledrivet kraftvärmeverk

- Moskogen är byggt (Kalmar kommuns stora biobränsleeldade kraftvärmeverk)

- Södra har gjort flera energisatsningar i Mönsterås bland annat vindkraft och stora investeringar på förnybart i processen på bruket.

- Vimmerby solenergi ekonomisk förening har bildats och byggt sin första anläggning hos Mats farne i Vennebjörke. Ordförande är förre KSO Per-Åke Svensson.

- Vimmerby energi har byggt flera laddstolpar.

- Ingebo hagar har byggt flera solelpaneler och kör elbil.

- Västerviks kommun har satsat på biogas och där finns en biogasmack.

- Hagelsrum har byggt en biogasanläggning och planerar nu för fordonsgas.

- Hultsfreds kommun har investerat i vindkraft.

- Hultsfreds kommun har investerat i flera miljöbilar och gör nu en stor upphandling som har ett stort innehåll av miljöbilar.

Kalmar läns riksdagslistor, M, S och C

  1. Jan R Andersson (Kalmar)
  2. Harald Hjalmarsson (Västervik)
  3. Carl-Wiktor Svensson (Högsby)
  4. Jörgen Andersson (Västervik)
  5. Malin Sjölander (Västervik)
Så ser Moderaterna i Kalmar läns riksdagslista ut. 

Noterar att Harald Hjalmarsson är tvåa och att fyra av fem är män. 

Socialdemokraten Thomas Kronsthåhl är tvåa på förslaget till Socialdemokraternas riksdagslista som ännu inte är fastställd och jag är tvåa på Centerpartiets riksdagslista. Tre av fem är kvinnor i toppen på vår lista.

  1. Anders Åkesson, Kalmar, 59
  2. Ingela Nilsson Nachtweij, Vimmerby, 51
  3. Karin Helmersson, Nybro, 42
  4. Jaafar Al Jabiri, Kalmar, 22
  5. Åsa ”Felix” Everbrand, Mörbylånga, 55

Vilka kommer att företräda Kalmar Län på vår länsbänk i Sveriges Riksdag 2019-2022?

Det är ni väljare som avgör det den 9 september 2018. 

Jag har inlett min kampanj på olika sätt. Är inbjuden som talare till Mönsterås Centerparti den 4 december. Jag har startat upp min riksdagskampanjsida om Facebook som på några dagar fått drygt 78 följare. Gilla och följ mig gärna!

https://www.facebook.com/ingelann/

Min kabinväska som ska följa mig på resan mot riksdagen är inköpt. 

Mina profilfrågor kommer att vara hållbar utveckling, förnybar energi, utbildning och småföretagande och så landsbygdsfrågor såklart. VARMT välkomna att följa min resa.


Det blir ett spännande riksdagsval i Kalmar Län.