onsdag 21 juni 2017

"Rambudgetröra" utan tjänstemännens eller oppositionens delaktighet

Socialdemokrater och Moderater i Vimmerby ändrade sin rambudgetfördelning några timmar innan kommunfullmäktige skulle besluta enligt budgetberedningens förslag. Vi fick inga tydliga skäl varför ändringar skulle ske utan att tjänstemannakompetens varit inblandad, så vi i C avstod från att delta i punkt 1 och 2 i budgetbeslutet och yrkade bifall till punkt 3, 4, 5 och 6. 

Vi hoppas att S och M också hörsammar vår inbjudan nedan så att detaljbudgetprocessen kan fortsätta i en konstruktiv anda. 

Vårt skäl till vårt ställningstagande utifrån förslaget till ny och utökad rambudget är :

"Det kan tyckas "enkelt" att stå fast vid kommunstyrelsens förslag, och kalla det för "ansvar", men vi vet att det finns stora behov och till viss del även medel. Utan att veta hur S och M resonerat och på vilka grunder man beslutat sig för att förändra utan inblandning av tjänstemannakompetens, så är det inte möjligt att anta eller förkasta det nya förslaget. 
För att kunna ta ansvar måste vi ha fakta- det har vi inte- därför känner vi oss tvungna att avstå från att rösta och bjuder in S och M till en information och diskussion kring de nya budgetramarna och vi önskar att alla gruppledare i kommunfullmäktige får delta i det mötet."

Mitt rambudgetanförande utifrån det ursprungliga förslaget : 

CENTERPARTIETS BUDGETANFÖRANDE,  

Kommunfullmäktiges sammanträde 19 juni

 

Rambudgetprocessen har inte riktigt hittat sina former då vi exempelvis inte haft ett tydligt ledarskap för arbetet. Men trots detta ligger nu ett förslag för beslut i kommunens högsta beslutande församling. 

Socialdemokraterna och Moderaterna har varit otydliga vad gäller om de ville ha ett enigt beslut eller inte i KS AU.De båda partierna bjöd in till pressträff före KS AU den 31 maj och presenterade vad de avsåg att besluta under KS AUs sammanträde samma dag. Centerpartiet ser till kommunens bästa och vill trots detta stötta S och M vad gäller rambudgetfördelning men vi har några medskick till det fortsatta arbetet. 

Socialnämnden behöver utreda hur de kan effektivisera enligt revisionsrapporten om biståndsbedömning. Bristerna i dokumentation kan göra att biståndstagaren inte får rätt insats varje gång och även försvåra introduktionen av ny personal.

Avsaknad av rutiner och dokumentation försvårar även för kommunfullmäktige och nämnd att följa om verksamheten bedrivs enligt fattade beslut och på ett tillfredsställande sätt

BUN behöver planera verksamheten mer långsiktigt med ett brett resonemang om strukturen i tätorten och möjlig samverkan mellan skola och förskola på landsbygden. Vi behöver satsa på AL-skolan och göra en liknande upprustning som den som gjorts på VIMAR. Vi har inte möjlighet att i närtid bygga en helt ny skola som ersätter AL-skolan vilket S och M mot förvaltningens vilja vill få KF att ta ett inriktningsbeslut om. Vi behöver också skyndsamt hantera KDs motion om att återinföra PRAO som regeringen föreslår ska bli obligatorisk. Det planeringsarbetet måste påbörjas. Mönsterås kommun har ett system där eleverna själva får välja utifrån en hemsida med kartbild över alla PRAO- platser och ett nära samarbete vad gäller handledning så att PRAON blir så bra som möjligt. 

Förskola måste byggas men den stora frågan som vi ännu inte diskuterat är vad ska byggas? En stor enhet med 10 avdelningar kan vi i C inte ställa oss bakom. Det skulle innebära upp till 420-500 förskolebarn mellan Snokebovägen och Bysjövägen (Ödestorpsvägen) . Vi behöver fördela förskoleplatserna så att de finns nära där människor bor. Småbarnsfamiljer kämpar med att få livspusslet och vardagslogistiken att fungera och där måste vi hjälpa till genom att planera samhällsekonomiskt smart för våra medborgares bästa

Utvecklingsavdelningens chef slutar sin tjänst i augusti i år. Det ger oss en möjlighet att utvärdera utvecklingsavdelningens nuvarande organisation och ta hänsyn till organsiationsberedningens arbete för att forma framtidens kultur-, fritids och näringslivsarbete. Samhällsbyggnadsavdelningen ser vi också som en avdelning som kräver en del organsiationsförändringar och effektiviseringar. 

Därför behövs politiker som lyssnar in medborgarnas behov och samtidigt tar ansvar för hela kommunens framtid. Vimmerby kommun behöver mer närodlad politik!

Vi yrkar bifall till KS förslag till budgetramar men vi vill noggrant följa nämndernas detaljbudgetplanering och framförallt investeringsbudgetens fördelning där vi inte ser en ny skola som högsta prio i dagsläget.  

 

Ingela Nilsson Nachtweij (C)

Gruppledare Centerpartiet i Vimmerby
lördag 17 juni 2017

Två mötestäta veckor

Imorgon är det kommunfullmäktige och då ska rambudgeen beslutas. Jag har filat på mitt budgetanförande. Alla partier erbjuds budgetanförande och riktlinjen är att hålla det på 10 minuter.

Sedan är det plandialog på måndag morgon. Uppföljning på de detaljplaner som är beställda och diskussion om eventuellt nya. 

Sedan är det också sista Distriktsstyrelsemöte före sommaren. Mönsterås på onsdag. 

Ska fira midsommar med systrar med familjer och sedan är det KS AU , hela dagen på tisdagen efter midsommar. Otroligt många punkter så det blir nog besvärligt att vi varken har KS eller KF förrän i september. Gissningsvis blir det något extra sammanträde.

En sväng till Almedalen är inbokad och sedan blir det några veckors ledighet från politik. 

Sedan ska sommaren fyllas med kärlek och livet. Umgänge med nära och kära och Warmbadhusets kulturkvällar. Och liksom förra sommaren så har jag ett antal fina vigslar att förrätta på olika platser i vår fina kommun. 

tisdag 13 juni 2017

Så kan Yxern räddas

Idag har en enig kommunstyrelse i Vimmerby tagit ett beslut om att söka överprövning tillsammans med Västerviks kommun enligt förstudiens rekomendation. Direkt efter ansökan om en kortsiktig och tillfällig förändring av vattendomen så ska arbetet för att nå en långsiktig lösning för Yxern göras. Målet är en naturlik avrinning. 

Vill du läsa förstudien så finns den här på Västerviks kommuns hemsida

http://www.vastervik.se/Bygga-bo-och-miljo/Nyheter-bygga-bo-och-miljo/sa-kan-sjon-yxern-raddas/

måndag 12 juni 2017

PRAO föreslås bli obligatorisk

Bra att det nu föreslås att PRAO ska bli obligatoriskt för grundskolan. 

Detta har vi med i vårt valmanifest 2014 och KD har nyligen lagt en motion om detta. 

Nu bör denna motion hanteras skyndsamt , tycker jag. 

http://www.dn.se/nyheter/politik/prao-kan-bli-obligatoriskt/

tisdag 6 juni 2017

Nationaldagsfirande idag

Hoppas vi ses på Nationaldagsfirandet i Källängsparken i eftermiddag. 

Först parad från Kulturskolan till Källängen och där kommer det att bli ett program med tal och musik i en lagom blandning. 

http://www.vimmerby.se/kultur-fritid/kultur-och-fritidsnyheter/sveriges-nationaldag-6-juni/onsdag 31 maj 2017

84 NYA MEDBORGARE VÄLKOMNAS TILL VIMMERBY KOMMUN 2017

På Sveriges nationaldag så brukar kommunen välkomna alla nya medborgare genom att läsa upp allas namn på nationaldagsfirandet. 

Jag läste 56 namn på firandet på Astrid Lindgrens Näs år 2014. I år påbörjades en ny välkomstceremoni i Stadshuset dit alla 84 nya medborgare bjudits in. Alla välkomnades med musikunderhållning, tal av kommunalråd Helen Nilsson och en påse med Frödinge ostkaka, turistroschyrer, en reflex mm. 

En mycket trevlig aktivtet som enligt mig ska upprepas kommande år med ett längre program. Tack Anders Degerman och Peter Knutsson för arrangemanget. Tack även till Dennis, Kayla och Chelsey som underhöll. FÖRSKOLEFRÅGAN MÅSTE DISKUTERAS BREDARE och MER ÖPPET

Det var en intressant dag igår med många och långa diskusioner om kommunstyrelsens totalt 40 olika ärenden. 

Centerpartiet med stöd av V och KD yrkade att KS ska ta fram budgetkalkyler för att bygga två förskolor med 5 avdelningar jämfört med en förskola med 10 avdelningar. M och S har låst fast sig vid att bygga en stordriftsförskola i skjutbaneområdet medan vi i oppositionen i detta tidiga skede i processen redan nu vill plocka fram underlag kring vad som ska byggas och kostnadsberäkna både byggnation och drift. KF har tagit ett beslut att i samband med alla byggnationer så ska driftkalkyler för byggnationerna tas fram. Ett av skälen till att BUN redovisar att kostnaden för förskolan ökat de senaste åren, är att kommunen byggde LUNDEN för 38 miljoner för några år sedan. Socialnämnden flyttade in i nybyggda Vimarhaga och Borghaga vilket också innebar fördyrad drift jämfört med EKEN. Redan nu behöver vi beräkna och ta höjd för detta i de kommande årens budgetarbete i kommunen. Därför är det viktigt att ta fram beräkningar anser vi vilket S och M alltså inte är intresserade av.

Vi i Centerpartiet stöttade förslaget från M och S om att bygga i Skjutbaneområdet även om vårt förstaval är kyrkans mark vid Astrid Lindgrens gata. Behovet av nya förskoleplatser är mycket stort. 

Rein Soovik ställde en enkel fråga i Kommunfullmäktige i måndags till Tomas Peterson om hur det går med förhandlingen med Linköpings stifts egedomsnämnd. Svaret var att det pågår förhandlingar men att stiftet begär i dagsläget för stor ersättning vid ett byte av mark. En förskolebyggnation i det området vore perfekt och där kan också byggas många bostäder för familjer som fär nära till sin förskola. Snövits förskola med två avdelningar skulle på sikt kunna byggas om till bostäder när den större förskolan är byggd på kyrkans mark. Förskolor i tätorten med färre än tre avdelningar är enligt BUN inte kostnadseffektiva och det är framförallt kosten som blir dyr på små enheter. 

Vi i Centerpartiet är mycket tveksamma till den process som S och M nu genomför för att exploatera VOK-skogen. Därför vore det intressant att redovisa budgetkalkyler så att medborgarna tydligt kan förstå de ekonomiska fördelarna med en 10 avdelningar stor förskola. Jag har fått information om att det kan vara mycket besvärligt med smittspridning på så stora förskolor och även utmiljön blir en utmaning för 150- 200 barn som samtidigt ska leka och tillsynen för personalen kräver säkerligen färgade västar på barnen och skiftgång eller avdelade utemiljöer med stängsel för att kunna skapa en trygg miljö för de små barnen.

Centerpartiet förespråkar två byggnationer. Först en i skjutbaneområdet under förutsättning att detajplanen snabbt kan antas. Blir det många överklaganden så försenas byggnationen där och då kan det vara bättre och klokare att arbeta med två olika möjliga områden och att kommunen redan nu lägger ytterligare en beställning om att ta fram en detaljplan för en förskola. Antingen på den mark som VOK föreslagit mittemot deras parkering eller på en annan närbelägen tomt. Det finns markområden som är intressanta men som inte räcker för att bygga 10 avdelningar på. 

Enligt vår kommunchef Carolina Leijonram arbetar SKL med att ta fram ett avtal för att kommunerna ska kunna bygga förskolor liknade ramavtalet för prefabricerade flerbostadshus som Hjälevadshus och Boklok vann. När det är på plats kommer det troligen att finnas möjlighet att beställa förskolor med olika antal avdelningar som är skräddarsydda för kommuner och kan avropas enligt det kommande avtalet. Tills det är på plats bör vi i kommunstyrelsen inte låsa fast oss för hårt vid en plats som innebär 21 avdelningar minus två paviljonger vid Skogsbacken med totalt 21 gånger 15-20 barn vilket ger upp till 420 förskolebarn i samma skogsområde. 

För mig personligen bör förskoleplatserna fördelas jämnare över hela kommunen och framförallt krävs en jämnare fördelning i tätorten för att föräldrarna ska ha nära till sin förskola och känna att de lämnar sina älskade barn på en trygg förskola med liten risk för smittspridning mellan barnen när det är infektionstider och med en trygg och pedagogisk utemiljö. 

Djursdala skola bör snarast flytta in sina fem-sexåringar i skolans lokaler föratt skapa fler förskoleplatser och för att nyttja skolans lokaler bättre. Förskolorna i Brännebro och Djursdala bör sedan fyttas in i skollokalerna  vilket ger driftfördelar. Kommunen har alldeles för många kostenheter och en flytt av dessa förskolor skulle minska kommunens antal enheter direkt. Kostpersonal i skolorna skulle säkert klara förskolornas kosthantering vilket ger en bättre driftekonomi. 

Hjälper vi nu Träffpunkt Pelarne så finns förutsättningar för en privat driven förskola i Pelarne. Kyrkan söker förskolelärare just nu till Ugglan som har 15 barn. Är det möjligt för Svenska Kyrkan att öppna en avdelning i Pelarne eller finns förutsättningar för ett föräldrakooperativ med ekologisk inriktning i natursköna Pelarne? Det är mycket olyckligt att M och S inte ens vill diskutera och försöka förhandla med Pelarne när det finns ett så stort engagemang. 200 000 kronor är ortsborna beredda att satsa. Det borde vi i KS respektera. Träffpunkt Pelarne borde bjudas in till KS för att presentera de planer man har och de utmaningar som vi tillsammans kan hjälpas åt att lösa. Alternativt bör nästa KS-sammanträde hållas i Pelarne skola den 13 juni så att alla ledamöter får se lokalerna före försäljningen. 

Förskolefrågorna kommer troligen att bli en av den lokala valrörelsens största frågor. Medborgardialogen i detta samhällsplaneringsarbete måste skötas bättre av M och S enligt mig.  Igår gavs ett uppdrag till samhällsbyggnadsavdelningen att fortsätta dialogen med VOK. Politikerna i kommunledningen måste vara delaktiga även fortsättningsvis och diskutera olika lösningar och inte allför tidigt låsa fast sig vid en plan som orsakar stor oro och gigantisk opinion. 

Lyssna och ta till er Rein Sooviks kloka och erfarna synpunkter om VOK-skogen som han dessutom delar med många Vimmerbybor. Låt oss alla se på samhällsplaneringen brett och i en bred dialog före beslut om byggnation av kommunens framtida förskolor. Det är närodlad politik för mig.